initiatieven

Wij willen stimuleren dat mensen problemen in de samenleving benoemen, aanpakken en oplossen, zodat burgers zich met elkaar verbinden. Onderstaand treft u voorbeelden aan van maatschappelijke initiatieven waar mensen van verschillende achtergronden goed met elkaar overweg kunnen en samen de schouders eronder zetten.

Onderstaand plaatsen wij alleen maatschappelijke initiatieven en geen steunbetuigingen.

In november 2006 lanceerde ik het metapolitieke manifest Kleurrijke Akkoorden, www.kleurrijkeakkoorden.net in de voetsporen van Gandhi: "Wees zelf de verandering die je graag bij anderen wil zien". De commotie rondom de film Fitna en het verschijnen van Rita Verdonk met TON gaf mij aanleiding om de actie Toi toi te starten als nieuwe betekenis van Trots op iedereen. Daar begint het mee. Je hoeft niet trots te zijn op iemands gedrag maar wel op zijn wezen of hoe je dat ook wil noemen. Op dat niveau zijn wij allen één. Als je iemand afvalt of zelfs oordeelt, doe je jezelf tekort!!

het laten zien via een website hoe iedereen in een multiculturele straat positief naast elkaar woont. Door respect naar saamhorigheid. Zie: www.schoolmeesterstraat.nl

De NVMW heeft het thema diversiteit centraal gesteld in het jaarplan 2008. Zij organiseert onder meer op 28 oktober 2008 een congres over diversiteit in de hulpverlening in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.

- Initiatieven met St. Accu in allerlei volkswijken in Nederlandse steden (PaTaTaToe, Jalah Jalah). - Een drumband voor kinderen van de wijk Wittenburg (Oostelijke Eilanden A'dam) met wekelijkse drumlessen o.l.v. een lokale veelkunner

Bij Pharos werken we uitstekend samen met de Somalische gemeenschap in Nederland en vele lokale zelforganisaties van mensen afkomstig uit Afrika, in de bestrijding van meisjesbesnijdenis. De onderlinge contacten zijn heel goed, collegiaal en verrijkend. We leren veel van elkaar. En we trainen samen artsen in de jeugdgezondheidszorg over dit onderwerp en interculturele communicatie.

Informatie over het project ‘Jouw school mijn school’ Februari 2008 In het project ‘Jouw school mijn school’ ontmoeten leerlingen van scholen met verschillende leerlingenpopulaties elkaar. Eerdere positieve ervaringen met het project Vriendschapsscholen in Rotterdam waren voor de Besturenraad aanleiding om dit nieuwe project te starten. Jouw school mijn school is een gezamenlijk initiatief van een hogeschool en de Besturenraad. We zijn het er in het onderwijs over eens zijn dat we onze leerlingen wegwijs willen maken in een wereld vol verschillen. We willen hen kennis laten maken met verschillen en hen daarmee leren omgaan. Toch hebben onze scholen in de praktijk vaak een vrij eenvormige leerlingenpopulatie: het zijn allemaal kinderen uit het dorp, of de kinderen komen in meerderheid uit de witte stadswijk met hoogopgeleide tweeverdieners of het zijn kinderen van laagopgeleide ouders al dan niet van buitenlandse afkomst en woonachtig in een achterstandswijk. Hoe stellen we kinderen dan in staat om elkaars wereld te leren kennen? In de eerste helft van 2008 wordt er gestart met een pilot van het project, waarbij twee scholenuitwisselingen plaats vinden in de provincie Utrecht. De scholen verschillen van elkaar als het gaat om: zwart/ wit, stad/ platteland, rijk/ arm. Het project steekt nadrukkelijk niet alleen in op ‘zwart/ wit’; de pilot beoogt kennismaking met / aandacht te besteden aan diversiteit in de bredere zin van het woord. Elke leerling maakt met de helft van zijn of haar klas een lesdag mee op de andere school (met een andere leerlingenpopulatie) en ontvangt op een andere dag de helft van de klas van de andere school. De uitwisseling is meer dan alleen een uitstapje voor de leerlingen: voorafgaand aan het bezoek formuleert de school de bijbehorende leerdoelen en wordt de onderzoekende houding van de leerling geactiveerd. Wat verwacht zij aan te treffen? Waar gaat hij op letten? Waar wil zij zeker een antwoord op vinden? De thuisblijvers denken na over hoe ze de groep leerlingen van de andere school willen ontvangen. Na afloop reflecteren de leerkrachten met hun leerlingen op hun ervaringen. Wat is hun opgevallen? Wat was leuker of minder leuk op die andere school? Wat heeft de ontmoeting voor hen betekent: Wat hebben ze over zichzelf geleerd? En over de ander? Met het project beogen de Marnix Academie en de Besturenraad dat leerlingen via het onderwijs een bredere kijk op de samenleving krijgen. De leerlingen zullen verschillen en overeenkomsten met -de leef- en denkwereld van- leeftijdgenoten ontdekken. Tijdens de pilot zullen werkvormen ontwikkeld worden voor de uitwisselingen. In het najaar van 2008 zal een conferentie gehouden worden waar de resultaten en ervaringen van de pilot met andere scholen gedeeld worden, met als mogelijk en gewenst gevolg dat er nieuwe uitwisselingen worden georganiseerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij Anja van Andel en Dick den Bakker van de Besturenraad. Telefoonnummer: 070 348 1148 Email: avanandel@besturenraad.nl , ddenbakker@besturenraad.nl

zie www.veranders.nl


Onze manier is zingen. Midden jaren 80 is dit koor opgericht, destijds als solidariteitskoor tegen apartheid in Zuid Afrika. Sinds die tijd zingen we de Zuid Afrikaanse liederen tegen discriminatie en uitsluiting en voor een vrije samenleving waarin iedereen ongeacht achtergrond gerespecteerd wordt. Hoogtepunt was een optreden voor Nelson Mandela in Middelburg in 2002. Na de afschaffing van apartheid zijn we door gegaan met zingen, we raakten een beetje in de war, was de boodschap niet achterhaald? Langzaam maar zeker moeten we erkennen dat de boodschap tegen uitsluiting nog steeds actueel is, en dat de noodzaak zich verplaatst naar ons eigen land. We zingen liederen vol passie, die enthousiasmeren en ontroeren, nog steeds, en als we de tekst uitleggen vinden we met gemak een aansluiting bij waar Benoemen en Bouwen voor staat. Vaak krijgen we de reactie dat deze muziek de harten opent. We treden gemiddeld 10 keer per jaar op, we bereiken mensen met allerlei achtergronden, die geraakt worden door de muziek en geraakt worden door de achterliggende betekenis die universeel is : een boodschap van hoop, een boodschap over onderlinge verbondenheid, een boodschap voor meer menselijkheid. Wie meer wil weten kijkt naar www.duze.nl. Met vriendelijke groet, Maria van den Boer

www.greatplacetolive.nl www.theothernetwork.nl


Dit jaar september vieren we voor de 5e keer ons Aardappelfeest Patatatoe in de Amsterdamse gekleurde wijk Wittenburg. We herdenken een daad van solidariteit uit 1917: grote tegenstelling arm/rijk. Vrouwen kaapten schepen met aardappelen en deelden ze met schorten uit in de buurt. Nu sponsord een landbouworganisatie dit feest en brengt ieder jaar een ton aardappelen. Een door kinderen en kunstenaars getimmerd schip rijdt door de wijk: kinderen en ouders delen aardappelen uit. Fanfares koren doen mee, een jeugddrumband is net opgericht, alle rangen, rassen en religies doen mee. Aardappelsoep op het plein achter de Oosterkerk voor iedereen. Veel muziek, dansen op t plein en spel met prijzen. Gedeeld geluk. En zo leer je al die lieve mensen kennen die vreemd blijven ( al is t een rasAmsterdammer) als jij geen stap zet. Dus zet die deur open!!! Het leven is mooi!!!

In Epe heeft in 2007 een project plaatsgevonden ter ontmoeting van Epenaren van Nederlandse en Turkse afkomst. Momenteel wordt gewerkt aan verdere activiteiten.

SKEFLAUW project

De Protestantse Kerken in Hillegersberg( Rotterdam) zijn vanaf 1996 een proces gestart om hun deuren open te zetten naar de samenleving, heel concreet naar een oude stadswijk, Middelland, waar meer dan 60% van de bewoners een niet-Nederlandse achtergrond heeft. Dit heeft geleid tot veel ontmoetingen tussen kerkleden en bewoners uit de wijk Middelland. Kerkleden hebben exposure gehad in de wijk Middelland. Vrouwengroepen die bij elkaar op bezoek zijn geweest en ervaringen hebben uitgewisseld. Kinderen, die over en weer in elkaars wijk een spelmiddag hebben aangeboden gekregen. Een jeugdgroep, die kennis maakt met het verhaal van vluchtelingenkinderen. Ontmoetings- en discussiemiddagen tussen bewoners uit de twee wijken. Mensen, die bij elkaar op bezoek gaan, vrouwen, die helpen bij taallessen. Al deze uitwisselingen hebben veel leerervaringen en goede momenten opgeleverd. Vanuit een groep vrouwen uit dezelfde kerk wordt er behoefte gevoeld om contact op te nemen met een groep Moslima's. Het doel daarvan is om kennis te nemen van elkaars leefwerelden, ook op religieus gebied. Naarmate de vrouwen elkaar beter leren kennen zijn de contacten verstevigd. Er zijn uitnodigingen voor het bijwonen van de Iftarmaaltijd en sobere maaltijd in de Veertigdagentijd. Deze contacten dragen bij tot het echt leren kennen van elkaar, naast allerlei leuke momenten. februari 2008.

Art.1 voorkomt en bestrijdt discriminatie op alle gronden. Het landelijk bureau en de plaatselijke bureaus bieden ondersteuning en advies aan iedereen die zich inzet voor betere verhoudingen in Nederland. Daarom is Art.1 blij met Benoemen en Bouwen. Nederlanders met en zonder kleurtje, homo's, hetero's, mensen met en zonder handicap, gelovig of niet, artikel 1 van de Grondwet is er voor iedereen: www.art1.nl.

Dialoogactiviteiten in Amsterdam: open dagen, bezoeken aan moskeeën/kerken en andersom, gespreksgroepen, cursussen enzovoort

Onze stichting probeert om de integratie van de moslims in deze samenleving te bevorderen. Om dit te bereiken hebben we congressen belegd met subsidies van de overheid. Dit jaar willen we twee mensenrechtenprojecten uitvoeren. Daarnaast ben ik secretaris van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO).

Educatief project De Week van de Ontmoeting Stichting Synagoge Enschede laat door middel van het educatieve project ‘De Week van de Ontmoeting’ leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs kennismaken met de joodse, christelijke en islamitische cultuur. Door middel van lesmateriaal zullen de leerlingen uit Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal vooral ontdekken dat de culturen veel overeenkomsten hebben. Daarnaast behoort een bezoek aan een religieus gebouw tot het programma. Met de kerken, kloosters, moskeeën en synagogen in de regio is een samenwerkingsverband aangegaan. Door de ontmoeting met zowel de leer als de symbolen van andere culturen zullen de leerlingen ontdekken dat de culturen in de kern eigenlijk niet zo veel van elkaar verschillen. Hierdoor zal een deel van de vaak bestaande ‘angst’ voor het onbekende weggenomen worden. De culturen zullen in een ander daglicht komen te staan. Tolerantie, respect en begrip voor de ander zullen vergroot worden. Zie voor meer informatie www. Synagoge-enschede.nl.

I-Psy De Jutters, interculturele jeugdpsychiatrie in Den Haag bedoeld om toegankelijkheid van de jeugd geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jeugdigen en ouders van diverse culturele achtergrond te verbeteren.

Het oprichten van een debatclub en de dialoog mogelijk proberen te maken. Mensen proberen voor te lichten: veel mensen hebben meningen over dingen waar ze niets vanaf weten! Zonder kennis kán en mág niemand oordelen. www.spatharhetoricae.nl

Het VU medisch centrum is eind 2007 een meerjarig programma gestart om de medewerkers, die dragers zijn van zoveel verschillende culturen en religies, bij te laten dragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg voor patiënten. Tientallen kleinere en grote projecten staan op stapel en de eerste resultaten zijn al zichtbaar.

Dienst Pastoraat en geestelijke verzorging VUmc initiatiefnemer organisatiebreed interculturalisatieproject 2007-2010. Zeer onlangs uitgegeven klein gebedenboek met joodse,christelijke en islamitische gebeden, nederlands, frans, duits, engels, spaans,hebreeuws, arabisch, turks.

Ik propbeer contact te zoeken en onderhouden met vreemdelingen vanuit christelijke naastenliefde, wat respect inhoudt voor de ander. Vanuit de kerken gebeurt veel want dialoog tussen religies is belangrijk op begrip te krijgen voor elkaar - zie initiatieven van de MAR www.maronline.nl voor contacten/projecten met moslems, hindoestanen, antillianen. Actueel voorbeeld is het congres georganiseerd door moslems en christenen dit weekend 8 en 9 feb - zie www.nursi-schilder.nl

www.buurttafels.nl Een aantal bijzondere tafels in de buurt, waar je hoopt dat buurtbewoners elkaar treffen

In Zwolle zijn er goede contacten tussen de Ulu Moskee en de gereformeerde school waar ik werk. Ieder jaar gaan we met een heel aantal klassen op bezoek in de moskee.

Interreligieuze voettocht voor vrede Op zaterdag 22 september 2007 verzamelden zich voor de Katholieke kerk aan de Bergstraat een kleine honderd personen voor een vredesloop in het kader van de Vredesweek. Het initiatief daarvoor lag bij de Werkgroep Interreligieuze Contacten van de Raad van Kerken en de Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen. Een groep christenen en moslims uit Wageningen wandelde die middag samen vanaf de Johannes de Doperkerk door de Hoogstraat richting de Grote Kerk op de Markt en vervolgens naar het islamitisch gebedshuis aan de Nude. Het doel van de wandeling was om het idee van verdraagzaamheid en respect tussen religies om te zetten in een concrete handeling. Het merendeel van de deelnemers was van allochtone herkomst. Voor hen bleek het betreden van de kerken langs de route een bijzondere ervaring. De voettocht had vooral onderlinge ontmoeting en gesprek ten doel. Daarom kreeg ieder een aantal vragen mee om onderweg met zijn wandelpartner aan de orde te stellen. De dag van de vredesloop viel in de Ramadan en de vraag naar de betekenis van deze periode was dan ook actueel. Iedere deelnemer droeg een witte ballon mee met de Italiaanse regenboogvlag en het Italiaanse woord voor vrede ‘Pace’ er op. Zo trok de stoet de aandacht van het winkelend publiek. Na een ronde om de kerk over de Markt bezichtigde de groep kort de Grote Kerk, waarbij onder andere aandacht was voor het Gedenkraam. Vervolgens kreeg de plaatselijke Moslimgemeenschap een geschenk overhandigd van voorzitter Martin Keijbets van de Raad van Kerken: de 99 Godsnamen in het Arabisch op een koperen gravure. Geroerd dankte de voorzitter Mateen Ahmad daarvoor. Vervolgens werden de ballonnen losgelaten . De stoet vervolgde zijn weg naar de Islamitische gebedsruimte aan de Nude. Daar wachten voor de niet-Moslims dadels en melk. Slechts voor hen, want de Moslims vasten tijdens de Ramadan. Kort legde Emrullah Erdem van de stichting Islam en Dialoog uit Nijmegen de 6 basisprincipes van de Islam uit. Hieruit kwam een groot Godsvertrouwen naar voren. Ook het gezang “Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede?” weerklonk in de gebedsruimte. En daarna werd het 5 uur gebed gehouden, hetgeen met aandacht werd gevolgd door de mensen uit de Christelijke kerken. De Moslimgemeenschap voelde zich gesterkt door deze aandacht en onderlinge betrokkenheid en er werd de hoop uitgesproken dat dit in de toekomst nog vaker zal plaatsvinden.

Ramadan festival in Utrecht 2007

1. Katholieke Parochies, Amsterdam Oud-West en overal, eigenlijk 2. Hiob Vangnet voor onbehuisden, Amsterdam

Namens drie kerkelijke gemeenten ontwikkelden wij als werkgroep OCHRIMO (Ontmoetingen christenen en moslims) in de afgelopen 6 jaar o.a. de volgende initiatieven: - gesprekken tussen moslims en christenen over godsdienstige en maatschappelijke thema's - bezoeken van kerk en moskee over en weer m.n. bij hoogtijdagen - (laten) geven van basis- en vervolgcursussen over de Islam, deels samen met moslims - deelname aan elkaars maaltijden tijdens de Ramadan en in de Kersttijd - regelmatige voorlichting aan onze kerkelijke gemeenten over onze activiteiten en actuele thema's via de kerkbladen - via de plaatselijke media bredere bekendheid geven aan onze werkaamheden.

Dag van de Dialoog Overijssel

www.samenlevenenwerken.nl Wij hebben als stichting het initiatief genomen om in Velsen onze allochtone plaatsgenoten te ondersteunen - indien zij hier op vragen - met sollicitatietraining, Nederlanse les boven NT2 en stageplaatsen die naar een baan leiden.

Wijblijvenhier.nl

December 2006 richtten filosofe Claudia de Bekekr en ik (Elianne Muller, filosofe, neerlandica, publiciste) in Nijmegen de (kleinschalige) stichting Filosofie en Maatschappij op. Hierbinnen werken mensen -meest jonge filosofen - op vrijwillige basis samen aan het organiseren van maandelijkse, druk bezochte, filosofische cafés waar waar 'laagdrempelig', aandachtig, vrijmoedig maar ook altijd met oog voor het 'goede leven' van persoon en maatschappij gedebatteerd wordt over kwesties die "er toe doen": mensenrechten, humor, klimaatbeheersing, rede & religie, dierenrechten etc. etc. Zie www.filosofisch-café.nl

Zie: www.tecamsterdam.nl dialoogmaaltijden, ouderparticipatie, enz.

Vanuit mijn deelname aan de katholieke geloofsgemeenschap van de Kruisheren in Uden, wil ik een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de dialoog tussen de verschillende kerken in Uden. Ik wil dat doen door met mijn koor op zoek te gaan naar mogelijkheden om verbindingen te leggen met de islamitische geloofsgemeenschap, waarbij muziek als basis dient.

In Culemborg zijn mensen in gesprek met allochtone Nederlanders, o.a. het 'maatjesproject' (initiatief van de gemeente): ontmoetingen op woensdagmorgen: allochtone en autochtone vrouwen.

UETD: De UETD (Union of European Turkish Democrats) is een non-governmental belangenorganisatie die opgericht is door de Turkse Europeanen om het emancipatie- en het participatieproces van de Turkse gemeenschap in Europa op verschillende fronten te bevorderen. Tevens volgt de UETD het toetredings- en het integratieproces van Turkije in de EU met grote belangstelling.

In Sneek zijn we een dialoog gestart tussen mensen van de Protestantse Gemeente en de plaatselijke moskee.

ik maak tv programma's die bijdragen aan kennis en begrip over de verschillende individuen in de wereld.

Inclusief denken en handelen: Anno 2008 praten wij nog steeds in WIJ - JULLIE termen. Zowel autochtonen als allochtonen dienen inclusief te denken en te handelen. Integreren doen wij samen. Daarom: - Actieve burgerschap: Allochtonen stellen zich open voor deze samenleving. Geen slachtoffersrol houding. - Eigen verantwoordelijkheid nemen: Elkaar durven aan te spreken op gedrag en verantwoordelijkheden naar je medemens en de maatschappij. Eerst je plicht daarna je recht. - WIJ gevoel onder de jongeren: In het onderwijs, al bij Basis Onderwij werken aan WIJ gevoel. Zorgen dat de kinderen iets gemeenschappelijks hebben en dat iedere ouder zich herkent in de school van eigen kind en zich welkom voelt. - Uitstellen van (voor)oordelen: Niet op de kleur en de naam, maar op de taak en de kwaliteit letten. Voor iedereen evenredige stage- en werkplaatsen. - Voorkom uitsluiting: Algemen voorzieningen passen hun organisatie inrichting - beleid - personeel - aanbod - aan de kenmerken van deze multiculturele samenleving. - Interculturaliseren van je organisatie: Onderwijs, bedrijfsleven, algemene voorzieningen, specifieke voorzieningen toetsen op de criteria van interculturalisatie. Waarnodig management, staf, personeel omscholen c.q. trainen in het werken met iedereen. Deze punten hebben zowel prive als zakelijk volop mijn aandacht. Ik handel ernaar, ga dialoog aan met zo veel mogelijk mensen en voorzieningen, ontwikkel projecten en voer ze ook zowel prive als zakelijk ook uit. BOUWEN AAN DE SAMENLEVING

Wij de AKA opleiding niveau 1 van ROCMN in de wijk Overvecht in Utrecht ontmoeten regelmatig de buurtbewoners. We nodigen buurtbewoners uit bij de open dag. Leerlingen werken samen met andere scholen, gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

In onze gemeente de Ronde Venen is 2 jaar geleden een Interreligieus Platform opgericht. Eénvan de activiteiten van dit platform is het organiseren van een wandeling met de achterban uit de diverse geloofsgemeenschappen . Tijdens deze wandeling is het de bedoeling elkaar beter te leren kennen en bezoeken we elkaars bijeenkomstruimte/moskee /kerk.

Onderzoek naar de arbeidscultuur van ambtenaren 'van intimidatie naar inspiratie'. Het geven van cursussen en trainingen aan (ambtenaren in) gemeenten om zich actief in te zetten tegen ongewenste omgangsvormen als discriminatie op het werk en vóór een normatieve ambtelijke professionaliteit waarin mensenrechten van collega's en burgers gewaarborgd worden

Als Dialoog Academie organiseren wij allerlei activiteiten (debatten, congressen, onderzoek, onderwijs, workshops etc.) op het gebied van o.a. integratie, identiteitsvorming en burgerschapsvorming, maar ook kunst en cultuur. Door de interculturele en interreligieuze dialoog te stimuleren, hopen wij een constructieve bijdrage te leveren aan mens en samenleving. Dialoog zorgt voor toenadering en creëert begrip voor elkaar, terwijl harde uitspraken over en weer slechts tot vervreemding en verwijdering van elkaar leiden.

Project de Link van Vluchtelingen & Nieuwkomers Zuid Gelderland brengt autochtone mensen in contact met vluchtelingen & nieuwkomers. Dit maatjescontact kan de integratie helpen, ook om wegwijs te raken in de lokale (bureaucratische) samenleving. Bovendien brengt het werelden bij elkaar, creeert vriendschap, verbroedering en wederzijds respect. Zo zie je dat het mooi kan zijn, als jouw eigen wereldje ietsjes groter wordt gemaakt. Wat mij betreft hét project van Nijmegen, niet voor niets genomineerd voor het appeltje van Oranje. Mag zo op onze TV zender.

In Maarssen is taalmaatjes een onderdeel van ons lesprogramma NT2. Nederlandse vrijwilligers komen op school 9 keer praten met onze allochtone volwassen cursisten. Deze gesprekken worden aan beide kanten zeer gewaardeerd en dragen bij aan de verdraagzaamheid in Nederland.

meer allochtone Pabo-stagiaires op basisscholen van plattelandsgemeenten

Maak het mogelijk dat inburgeraars in kunnen stromen in MBO 1 opleidingen en voeg inburgeringstrajecten toe, op maat, om de ontwikkeling in de loopbaan effectief te laten verlopen. Hierdoor onstaat een betere aansluiting met de leervaardigheden van allochtonen en de integratie in de maatschappij en de acceptatie door onze maatschappij worden door de werk- en taalstages bevorderd.

samen een oliebol delen en daarna een nieuwjaarsbijeenkomst in je straat organiseren met je allochtone buren zodat ze stukje van onze gewoonten leren, daarna op hun noroez, islamitisch nieuwjaar(21Maart) ook hen bezoeken zodat wij ook over hun cultuur leren, en zeker ook van d e hapjes proeven die daarbij horen.

Binnen onze opleiding Sound & Vision van het ROC Midden Nederland wordt geen rekening gehouden met afkomst. Domweg door over en weer elkaar te respecteren werken allochtonen en autochtonen goed samen. Daar waar cultuur er religie mogelijk tot botsingen kunnen leiden wordt telkens weer de dialoog gezocht en gevonden hetgeen het wederzijdse respect verbeterd. Juist naar bedrijven toe weten we de kracht van onze allochtone deelnemers te verkopen op basis van kennen en kunnen en hun competentie om de multiculturele samenwerking vorm te geven. Bedrijven weten dat te waarderen, waardoor er voor onze allochtone deelnemers een beter perspectief ontstaat.

2 studenten maken integere documentaire "Pure" over 4 verschillende godsdiensten. www.uceestation.nl radiowebsiteplatform voor jongeren in de wijken www.hetproductiehuis.nl met o.a. jongeren die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking www.rockaroundtheworld.nl multicultureletalentenjacht voor ROC's

Wij organiseren regelmatig debatten met onze leerlingen en vooraanstaande burgers en politiek. Tolerantie en samen aanpakken van problemen is de oplossing en niet het WIJZEN met het vingertje...

Zie website www.walcherenmozaiek.nl

Wij hebben een maatjesproject, waarbij studenten van de opleiding sociaal maatschappelijke dienstverlening de cursisten van educatie ondersteunen bij de voorbereiding op het inburgeringsexamen. Het gaat hierbij om studenten van allochtone en autochtone afkomst tussen 16 en 20 jaar.

projecten op MBO-opleidingen om ouders meer betrokken te krijgen bij de studieloopbaan van hun kind. Dit om helder te houden wat er op school gebeurt en hoe de studenten hier mee omgaan.

overdietv.nl

Na 11-09-2001 werd er in het Apeldoornse Gemeentehuis een bezinningsbijeenkomst voor burgers georganiseerd, waarin de Apeldoornse kerken en moskeeën een grote rol speelden. Houd de dialoog hoog! Blijf met elkaar in gesprek met wederzijds respect!

Opleidingsinstituut Fame-ISH te Amsterdam-West: jongeren kunnen er zich bekwamen in straattheater, dans, skaten of het gesproken woord en ontwikkelen zo zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en discipline. Daarnaast helpt het instituut de jongeren aan de bak te komen. Zie artikel in Het Parool van 10-01-2008.

zie www.kwartiermaken.nl een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met uitsluiting kampen

www.veelkleurigereligiesrotterdam.nl

Ik zal nadenken over een praktisch uitvoerbaar plan. Ik begrijp de 'vastgeroeste' en kortzichtige mensen niet. Kijk eens naar de activiteiten van CISV, waar ik al jarenlang ondersteuning aan bied (www.cisv.nl en www.cisv.org). Als alle kinderen de kans zouden krijgen met zo'n intercultureel kamp mee te doen, zouden zij als volwassenen niet zulke onzin uitkramen. Veel succes!

aan elk nieuwkomend vluchtelingengezin in onze gemeente een thuisbegeleider koppelen. Deze helpt het gezin zich te oriënteren en thuis te voelen in onze samenleving. Als na een bepaalde tijd de begeleiding wordt afgebouwd, blijft er meestal een vriendschapsband en dat gaat vaak meerdere keren zo. Via deze thuisbegeleiders (soms begeleidt een echtpaar samen meerdere gezinnen) ontmoeten de nieuwkomers ook buren, mensen op school enz. Het samen Nederlands spreken is ook een van de goede dingen.

www.eriksimons.nl laat enkele projecten zien die ook met dit thema te maken hebben. Voor samenwerken, elkaar op respectvolle wijze confronteren, met elkaar in gesprek gaan. voor een diverse en pluriforme samenleving.

De Goudse Raad van Kerken steunt de oproep "Benoemen en Bouwen" van harte! Al lange tijd werken we in Gouda aan goede contacten met de allochtone gemeenschap. Zo organiseren we samen met enkele moslim organisaties al vele jaren interreligieuze lezingen en gespreksavonden. Onze contacten met de moskeeën zijn goed. Als het nodig is weten we elkaar snel te vinden. Dat vormt ook een goed uitgangspunt om bij (dreigende) crisis situaties met elkaar in alle openheid van gedachte te wisselen over de beste manier om bepaalde spanningen tegemoet te kunnen treden. Zo'n situatie deed zich onlangs voor rond de mogelijke expositie van voor moslims aanstootgevende foto's in een Gouda museum.

Het bestuur van de Nederlandse Stichting Initiatives of Change schaart zich van harte achter de oproep "Benoemen en Bouwen". Bruggen bouwen tussen verschillende sectoren van de samenleving ligt ons na aan het hart. In onze veelkleurige samenleving willen we daarbij vooral zoeken naar wat ons bindt en naar wat onze gezamenlijke taak is in de wereld. En als er iets moet veranderen, laten we dan niet alleen maar met een beschuldigende vinger naar de ander wijzen, maar bereid zijn bij onszelf te beginnen. Twee voorbeelden van initiatieven om te werken aan een mentaliteitsverandering: - een video over een imam en een dominee uit Nigeria, die zich na een bloedige vete met elkaar hebben verzoend en zich nu samen inzetten voor vrede en verzoening in hun land. - De presentatie van een nieuw beeldverhaal over het thema "van Conflict naar Gemeenschap".

'Geloven te voet'. Jaarlijkse wandeling naar en ontvanst in verschillende kerkgebouwen en moskeeën in onze dorpsgemeenschap.

Re-integratie projecten stimuleren via O&O Fondsen

Stichting Taalmenu heeft een gratis website opgezet voor iedereen die Nederlands wil leren. De site staat vol met oefeningen op allerlei niveau's en voor allerlei vaardigheden, van woorden leren tot inburgeringslessen. De site is opgezet door NT2-docenten en biedt professionele kwaliteit, maar is dus gratis en algemeen toegankelijk. De oefeningen vereisen maar weinig computervaardigheden en zijn dus voor iedereen die met een muis overweg kan te doen. Het adres van de site: http://www.nt2taalmenu.nl

De locatie Nt2 (Nederlands als 2e taal, c.q. Eerste Opvang voor Nieuwkomers in Nederland) te Baexem van het Mundium College Roermond, bereidt jongeren voor op het reguliere Nederlandse VO onderwijs, of op het staatsexamens Nt2, afhankelijk van hun leeftijd en de in het land van herkomst genoten opleiding. Daarbij hoort ook de aandacht voor de Nederlandse cultuur en de culturen van de landen van herkomst. Op dit moment volgen 105 leerlingen uit 32 verschillende landen en met 9 verschillende religieuze achtergronden, het onderwijs. In de 15 jaar dat de locatie bestaat is het zeer sporadisch voorgekomen dat deze culturele en religieuze verschillen tot ernstige problemen hebben geleid. Begrip en respect voor elkaar lijken haast een vanzelfsprekendheid. Hoe spijtig is het om te moeten constateren dat, zodra de feitelijke integratie in het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse samenleving begint, deze jongeren geconfronteerd worden met intolerantie en ja, zelfs vijandigheid. Hen voorbereiden op deelname aan de Nederlandse cultuur lijkt een schier onmogelijke taak als diezelfde cultuur door sommigen wordt misbruikt en vertaald in vreemdelingenhaat. Menige Nieuwkomer wordt bij voorbaat de kans ontnomen om zich tot Nederlander te ontwikkelen, door de groepsgewijze stigmatisering. In ons onderwijsprogramma moeten wij hen helaas in toenemende mate ook daar tegen wapenen.

Mijn kinderen zitten op een zogenaamde "zwarte school". Het wordt met het jaar erger!! De schoolis geweldig en de leraren zeer toegewijd, maar de laatste tijd hoor ik meer en meer dat zelfs de allochtone moeders hun kinderen naar een wittere school willen sturen omdet het te zwart is. Mijn doel is om dit jaar samen met andere moeders de wijken in te gaan en meer hollandse kinderen op onze school te krijgen die nu naar speciale scholen uitwijken om zo onze school te "vergrijzen"!!!

Samen bouwen aan intercultureel historisch erfgoed: op zoek naar gedeelde geschiedenissen waarin levensverhalen van 'autochtone' en 'allochtone' Nederlanders centraal staan

Dialoog aan de gracht - Keizersgrachtkerk Amsterdam

culturele vrouwen avond. Zeer geslaagd, en voor herhaling vatbaar. Tweede editie in Friesland.

ik sta achter jullie initiatief-heel positief in het jongerencentrum Het Wasdom wordt ook dit jaar in oktober een interreligieus weekend gehouden voor en door jongeren. Ook in Rotterdam en Arnhem. Na onze weekendviering is er volop gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en ik ervaar dat als zeer weldadig. Moslimjongeren doen ook mee om zo'n weekend mede te organiseren verder was er 6 januari in onze kerk, de Dominicanenkerk in Zwolle een interreligieuse gebedsdienst met moslims, joden en christenen met daarna de mogelijkheid voor gesprek met elkaar

aanbod cursus Islamgericht op ontmoeting en dialoog

Vanuit de ouderen vrijwilligersorganisatie Gilde wordt o.a. taalhulp georganiseerd voor studenten met een andere moedertaal dan het Nederlands. Zo ontstaan er hele leuke, vaak blijvende contacten tussen autochtone en nieuwe Nederlanders.

Onderzoek naar jongeren en integratie in Amsterdam en Rotterdam, naar 'measures fostering social inclusion in European education, en naar de gemeentelijke aanpak van risico-Antillianen.

Voedselbankproject "Bos en Lommer". "Laat het van twee kanten komen" "Stimulans" Slotermeer-Geuzenveld.

Project Nieuw Krispijn Zegt Hallo! van de Dordtse WelzijnsOrganisatie; "Oude" bewoners van Nieuw Krispijn begroeten "nieuwe" bewoners in de wijk persoonlijk met een welkomscadeautje en informatiepakketje (in samenwerking met de woningbouwstichtingen). Hoe meer bewoners zich sneller thuis voelen in de wijk, hoe leefbaarder het wordt! "Integreren gaat 't makkelijkst als je welkom bent" (www.loesje.nl)

de inspanningen die door de basisactivisten van FNV en CNV worden geleverd om de solidariteit tussen allen die in Nederland wonen en werken te versterken.

Wooninvest en de Brede School organiseerden voor de wijk Prinsenhof te Leidschendam een groots suikerfeest. Iedereen (!) kon meedoen en gezellig meeëten. Tevens is er een multiculturele kerstmarkt geweest en worden er geregeld andere initiatieven actief opgestart.

creëer een maatjesproject door twee mensen van verschillende herkomst/religie samen te laten nadenken over wat zij gezamenlijk zouden kunnen doen om onze samenleving menselijker te maken.

deelname "kerst"-diner met Lionsclub in de moskee in Zutphen; mooie ontmoeting tussen mensen met een zo verschillende achtergrond

www.eenlandeensamenleving.nl

In Venlo benoemen we de problemen en proberen ze op te lossen. Dat moet niet gebeuren met oneliners maar met duidelijke afspraken. Respect moet en kan wederzijds zijn. onrecht heeft geen kleur. als we constateren dat het fout zit, benoemen we dat. Vervolgens blijven we in Venlo wel bouwen. Er zijn zoveel positieve voorbeelden. Misschien schieten we wel tekort in deze te benoemen. We moeten er met z'n allen harder aan trekken. John Heuvelings, gemeenteraadslid voor de VVD Venlo.

1. Uitbreiding van de Voorleesexpres vanuit Utrecht naar andere steden (www.sodaproducties.nl). 2. Middelbare scholieren huiswerkbegeleiding bij erkende huiswerkinstituten aanbieden (betaald uit vrijwillige bijdragen)

Allochtonen met een handicap of chronische ziekte vinden maar moeilijk de weg naar patientenverenigingen waar het lotgenotencontact vanzelf tot een betere integratie zou lijden. Waarom vergeten wij deze groep? Medische organisaties, zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, thuiszorgorganisaties, zouden de weg naar patientenorganisaties voor allochtonen kunnen wijzen. En patientenorganisaties zouden meer hun best moeten doen om de weg naar hen laagdrempeliger te maken voor allochtonen. Niemand staat er tenslotte alleen voor!

project zangimprovisatie met stemvorming uit verschillende tradities voor Kosmopolis

www.multicultureelgroningen.nl

Bezoek leerlingen blanke/zwarte scholen aan zwarte/blanke scholen.

Contact tussen PKN-kerken te Amersfoort en plaatselijke moslimgroeperingen (in gesprek gaan etc.) Organiseren van een gezamenhlijke kindermiddag binnen AZC in Amersfoort door de kinderwerk van de kerk. Voorbeelden van samenleven op een gemengde school: de gewone contacten tussen autochtone ouders en allochtone ouders op een schoolplein; deelname van moslimouders en kinderen aan het kinderkerstfeest dat door school wordt georganiseerd; tijd en aandacht voor ramadan en suikerfeest binnen de christelijke lagere school. (dit zijn weliswaar geen initiatieven maar het gaat mijns inziens juist om aandacht voor het gewone alledaagse waarin de contacten goed zijn)

groepje jongeren in de derde wereld aan een project laten werken waardoor ze zich bewuster worden van de problemen elders in de wereld, waardoor zij meer begrip krijgen voor vluchtelingen / asielzoekers hier.

meer gezamenlijke activiteiten in cultureel getinte sporten (ook volksdansen met bijpassende muziek) gecombineerd met een cultureel samenzijn met traditionele hapjes en drankjes, waarbij de gelegenheid wordt geboden hierover met elkaar te praten om kennis achterstand in te halen en begrip te kweken voor andersdenkenden.

Via PRO kan ik ondersteuning bieden met o.a. het Vredegesprek, vredegemeenschappen en vrededorpen. Zie www.pro-werelddorp.nl

De Goudse Raad van Kerken steunt de oproep "Benoemen en Bouwen" van harte! Al lange tijd werken we in Gouda aan goede contacten met de allochtone gemeenschap. Zo organiseren we samen met enkele moslim organisaties al vele jaren interreligieuze lezingen en gespreksavonden. Onze contacten met de moskeeën zijn goed. Als het nodig is weten we elkaar snel te vinden. Dat vormt ook een goed uitgangspunt om bij (dreigende) crisis situaties met elkaar in alle openheid van gedachten te wisselen over de beste manier om bepaalde spanningen tegemoet te kunnen treden. Zo'n situatie deed zich onlangs voor rond de mogelijke expositie van voor moslims aanstootgevende foto's in een museum in Gouda.

ondersteunende activiteiten, in samenwerking met buurtorganisaties, waarbij autochtoon en allochtoon elkaar nu eens op een leuke, verrassende (en als het even kan spontane manier) kunnen ontmoeten. Geef mensen een camera, een plek in de krant, een muur in een buurthuis, die ze zelf mogen invullen. Op die manier worden mensen gedwongen om echt te kijken en te luisteren naar elkaar. Want: je naam in de krant of op de lokale t.v. etc. dat wil iedereen wel!

Al vele jaren bestaat er in Maassluis het "Intercultureel Vrouwennetwerk"en een internationale vrouwengroep. de Regenboog. Elkaar ontmoeten is essentieel. Vooral vrouwen bouwen bruggen en kunnen dat heel goed. Geef mensen, wie dan ook, een gezicht..Er is een doorgaand gesprek vanuit de gemeente met vertegenwoordigers van de allochtone gemeenschap. "Overwin het kwade door het goede". Dank voor het initiatief.

In Bergen op Zoom hadden we onlangs een oecumenische dienst (Prot/RK) met medewerking van de iman en allochtone kinder-en jongerenkoren. Indrukwekkend en hartelijk was de dienst en de koffiegesprekken en contacten na afloop even hartverwarmd. P.M.Jille

De inmiddels ingeburgerde en nog in te burgeren nieuwe Nederlanders, vaak gesteund door vele "oude" Nederlanders, financieel, moreel of anderszins. Verder de initiatieven van Bedumers, die anderen, die dat behoeven ondersteunen, o.a. de Stichting Benin (hulp in Afrika), de Stichting Hulp Roemenie en de Stichting Lucht voor Prespa (ondersteuning van een ziekenhuis in Macedonie). Allemaal enorm goede initiatieven! W.H. Everts, burgemeester van Bedum.

De familie Visser uit de provincie Groningen, zij vangen uitgeprocedeerde asielzoekerzoekers op en geven hen warmte en een veilige haven. SOS Wereldwijs, in Noord-Brabant, idem

Gastvrouw met rond 22 andere vrijwilligers in het Meditatiecentrum op de Luchthaven Schiphol. Luchthaven.Een prachtige plek waar mensen uit alle delen van de wereld en van alle geloven vredig in een ruimte samen zijn .

Een prachtig initiatief is de Weekendschool. In Amsterdam Z.O, Slotervaart en Noord komen op zondagen kinderen, van ongeveer 10 tot 15 jaar, die weinig kansen hebben in de maatschappij naar school. Zij geven zichzelf op, schrijven hun motivatie op, moeten het thuis bespreken en toestemming krijgen, zodat hun ouders erachter staan. Dan maken ze daar kennis met mensen die hun komen vertellen over hun beroep, bijvoorbeeld een rechter, een arts, een tv-regisseur, enz. De kinderen gaan ook naar musea, ziekenhuizen, allerlei plekken waar ze normaal gesproken niet komen. Ze worden op vele manieren gestimuleerd iets moois van hun leven te maken. En het werkt! De kinderen zijn enthousiast en enorm geïnteresseerd.

In Hilversum organiseert 'Bekend maakt bemind' regelmatig bijeenkomsten om mensen met verschillende levensbeschouwingen en culturen kennis te laten maken met elkaars verschillende achtergronden.

1. Verschillengroep Een groepje van acht mensen uit Muiden dat een jaar geleden begonnen is met het boek van Jonathan Sacks, Leven met verschil. 2. Het gelijk van minister Vogelaar N.a.v. de uitspraak van Vogelaar over Joods-Christelijk-Islamitische traditie, drie goed bezochte avonden over deze godsdiensen en hun plaats in de samen-leving.

Interculturele gespreksgroepen opgericht waarin humanisten, christenen, joden, moslims en anderen met elkaar de dialoog aangaan. Vertalingen verzorgd o.a. voor Stichting Islam en Dialoog.

Een "groeten uit de rimboe"-achtig televisieprogramma maken, waarin Nederlandse plattelandsgezinnen een tijdje in een bergdorpje in Turkije of Marokko verblijven. Omgekeerde integratie!

bijv soepdag voor de wijk waarin iedereen soep maakt uit eigen land/regio (is al eens gedaan door verschillende organisaties, met succes)

jaarlijkse gezamenlijke gebedsdienst voor de vrede, op de eerste zondagavond in het nieuwe jaar. (georganiseerd door en voor mensen, levend vanuit religies gebaseerd op jodendom, christendom en islam) , op initiatief van de stichting\organisatie S.L.A.G.: Samen Leven Anders Geloven, die allerlei activiteiten organiseert door het jaar heen in Zwolle)

In werkgroep Kerk-Islam Zaanstad werken christenen en moslims (ouderen en jongeren samen) om leefbaarheid en wederzijds begrip te vergroten. Projecten waarin christenen en moslims elkaar, buurtgewijs, ontmoeten staan centraal.

Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) werkt aan de sociale integratie van de muslim burgers in Nederland in samenwerking met vele organisaties en instellingen, zoals KvKs, kenniscentra, universiteiten en hogescholen, belangenorganisaties, dıalooggroepen, enz. Vele integratie-onderwerpen (normen, waarden, ethiek, criminaliteit, burgerschap, enz.) worden aanvankelijk gekozen in samenwerking met de participerende organisaties. De IUR zet haar bijdragen aan de integratieproblematiek voort.

De multimediale interreligieuze website: www.reliflex.nl

In lombok is de hoofdstraat (kanaalstraat) op koninginnedag en een andere zaterdag in het jaar gevuld met kraampjes, eetstands en muziekgroepen die allen verschillende culturen vertegenwoordigen. Een wandeling door de kanaalstraat brengt je van kebab naar indische muziek, naar surinaamse dans en nederlandse wafels met poedersuiker. Laat de koningin op koninginnedag eens een kijkje nemen om met ons het feest van de verscheidenheid te vieren!

Paul Oomen en Wim Haveman vormen een artistiek/productioneel duo en leiden het nieuwe project BEWEEGBARE STAD. http://beweegbarestad.info moet een nieuw virtueel podium worden voor de toekomstmuziek van Amsterdam, waarin musici vanuit vele verschillende invloeden en culturen in de stad op nieuwe wijze samenkomen met luisteraars over de hele wereld. We nodigen verschillende Amsterdamse musici uit om op een bijzondere wijze met elkaar samen te werken. Iedere maand vindt er een muzikale ontmoeting voor publiek plaats in een van de concertzalen van het nieuwe Conservatorium van Amsterdam. Beweegbare Stad presenteert deze concerten op de website als een zich ontwikkelende collectie met 24/7 STREAMS. Losse tracks zijn als MP3 gratis te downloaden of als Podcast te beluisteren op je Ipod of GSM. De streams zijn ook dagelijks op straat te horen in Amsterdam, in tien klankkasten op verschillende plekken in de stad, die speciaal zijn ontworpen door architectenbureau Studio JVM. De website wordt daarnaast een online kennis- en netwerkcentrum met verschillende blogs, forums en links. De site zal een uitgebreide catalogus krijgen met informatie en reflecties over talloze muzikale onderwerpen die in relatie staan tot de muziek die we ontwikkelen en de musici waarmee we werken. Beweegbare Stad nodigt musici die hun basis in Amsterdam hebben uit zich aan te sluiten bij de website. Heb je vragen of wil je betrokken raken bij het Beweegtbare Stad netwerk en nieuwe muzikale ontwikkelingen? Neem CONTACT met ons op: http://pauloomen.info http://www.havenement.nl

Door middel van verschillende culturele activiteiten kunnen we aan de beeldvorming van migranten werken. cultureel activiteiten brengen mensen bijelkaar. www.cultuurcoachafghanistan.nl

Ik stel voor om tijdens de Ramadan grote Iftar-maaltijden met mensen van allerlei culturen te organiseren. Ik ben zelf in oktober ook naar zo'n maaltijd geweest en heb toen veel geleerd van de gesprekken met de moslims daar, onder het genot van heerlijk eten! Wij, die in de christelijke traditie staan, zouden op onze beurt grootschalige kerstdiners kunnen organiseren. Waar mensen samenkomen op gelijke voet, ontstaat dialoog, essentieel voor begrip en wederzijds respect!

Maak plaatselijke groepen die activiteiten ontplooien rond dit thema.

De stichting Vida Nueva runt in Musselkanaal de grootste opvang (asiel) voor chinchilla's in Europa. Veel van het werk wordt verricht door vrijwilligers met allerlei achtergronden, waaronder asielzoekers. Iedereen, ongeacht ras, kleur, afkomst, of land van herkomst, valide of mindervalide, wordt er op een open en respectvolle wijze ontvangen. Het is een hartelijke en warme omgeving, waar iedereen naar eigen vermogen kan bijdragen aan de verzorging van de opgevangen dieren. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de mensen. Voor meer info zie: www.vida-nueva.nl

Een nederlandse collega woont in Arnhem in een wijk met veel allochtone bewoners. Zij geeft in eigen tijd, pro deo, les aan enkele allochtone meisjes. Zij en haar man organiseren jaarlijks een dag met allerlei spelen voor alle kinderen in de wijk waar zij wonen. Daarnaast is zij betrokken bij de verdeling van de subsidie van minister Vogelaar voor haar wijk.

De CDA-Statenfractie van Zuid-Holland steunt dit initiatief van harte.

jeugdleiderschap bij een voetbalvereniging die tolerantie en integratie hoog in het vaandel heeft.

Ik werk op het Bossche Koning Willem 1 College. Op deze school werkt de projectgroep Pashja aan wederzijds begrip en respect. Zij zetten zich in voor een beter imago van allochtone jongeren in onze samenleving. Pashja laat werkgevers zien dat allochtone jongeren veel meer te bieden hebben dan vaak wordt gedacht. Ook zijn de leden van Pashja een belangrijk aanspreekpunt voor de studenten.

OCHRIMO (contact PKN met Turkse moslimgemeenschap)

Villa 29 (jongerenwerk gem. Barneveld)

De website www.bijbelenkoran.nl waarop, als eerste in de wereld, de integrale teksten van beide heilige boeken te lezen en te doorzoeken zijn. Bedoeld om meer begrip tussen moslims en christenen te realiseren. Sinds 6 december 2007 reeds 600.000 keer bezocht.

de ouders (lees moeders) van de school hebben gezamenlijk een kerstviering gehad. Daarbij hebben ze eerst samen het kesrtverhaal uitgespeeld (christen, moslim en hindoe ouders!) en daarna mbv. van vlaggen alle nationaliteiten naast elkaar gezet (veel, 20 of zo!) en een feestje gevierd met multi culti eten en dans. ze hadden het erg gezellig samen!

Laat het debat en verdere initiatieven niet alleen over aan de politiek. Neem als burger je eigen verantwoordelijkheid!

- 1 dag per maand de auto laten staan. (economisch en tegelijkertijd milieubewust bezig). en kinderen laten spelen op straat. dit in plaats van die nutteloze autoloze zondag die 1 keer per jaar wordt gehouden, terwijl je vol op auto's door de stad zie rijden. 1 uur per maand de straat vegen met de hele buurt. contacten leggen met elkaar.

Verhalen van ver van het Centrum Tumba te Leeuwarden. Project ICT in Ivoorkust, in ontwikkeling. Een samenwerking van de in Leeuwarden gevistigde IT bedrijven Ozirix Computers, Keur ICT en Ilogistic met nog een aantal non profit en commercile partners.

Gestructureerde aanpak huiselijk geweld en eergerelateerd geweld vanuit Zwijndrecht en de Drechtsteden.

1. Druk uitoefenen op de media (met name de televisie) om minder hypes te creeren en genuanceerder journalistiek te bedrijven. Dat betekent ook minder als gekken achter Wilders- en Verdonktypes aanrennen. 2. Bij het ontwikkelen van prachtwijken een totaalplan maken waarin ook werkgelegenheid en andere infrastructurele zaken zijn opgenomen.

Meetups per week - bv. iedere vrijdag. Vaste tijd - vaste locatie Ieder neemt iets mee uit eigen land en vertelt hierover.

In Dronten is een zeer succesvol Maatjesproject. We houden ons bezig met het leggen van contacten tussen Nederlanders en nieuwe Nederlanders en ook asielzoekers hier op het AZC. Elke maand is er een koffiemorgen voor vrouwen waar maatschappelijke onderwerpen worden behandeld en vriendschappen worden gesloten.

Als katholiek help ik met wijze vrouwen en mannen in de plaatselijke protestantse kerk in Wilp al langer mee aan laagdrempelige zondagsdiensten. Met theater, muziek en beeld zetten wij zes keer per jaar actuele samenlevingsthema's centraal. En we verbinden die aan onze christelijke waarden en normen. Van zuipkeet en zinloos geweld tot gelukstatistiek Nederland en lenteliefde. Eind november hebben wij zo'n dienst gevierd met de moslimgemeenschap van de Smyrna moskee in Deventer. Het thema? Ontmoeten! Een bomvolle kerk. Imam en jonge dominee, schouder aan schouder. Het werd een zeer ontroerend moment in onze kerkgeschiedenis, bleek uit de vele reacties van jong en oud, moslim en christen. Wij staan open voor nieuwe ontmoetingen. Paul Scheffer -auteur van Het Land van Aankomst- is binnenkort gastspreker in onze kerk.

In het UMC Utrecht gebeurt het nodige aan integratie. Patiënten met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden ontmoeten elkaar. De Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) loopt voorop in interculturalisatie en de daarbij horende voorlichting en educatie. De DGV kreeg daarvoor in 2005 te Frankfurt de internationale "INTRA-Preis für die Komplementarität der Religionen". Zorgverleners met eveneens diverse achtergronden en dus ook uiteenlopende sociale en ethische waarden en normen leren zo bewust intercultureel samen te werken.

Sinds 1999 is OVAA actief in Eindhoven. Het OVAA signaleert, initieert en adviseert over ontwikkelingen binnen diversiteit en gender in de samenleving in de breedste zin van het woord. Diversiteit betekent verscheidenheid. Diversiteit uit zich op alle vlakken: geslacht, (etnische) afkomst, handicap, uiterlijk, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, leeftijd... Gender verwijst naar sociaal geconstrueerde verschillen tussen man en vrouw. Daarbij zijn de adviezen in eerste instantie gericht op het college van burgemeester en wethouders. Maar het OVAA wil ook een breed debat op gang brengen in de Eindhovense samenleving.

Wij brengen in maart samen met de PKN het gezelschapsspel Anderland op de markt, een spel over de vijf wereldgodsdiensten. Een deel van de opbrengst wordt besteed aan een interreligieus project voor jongeren. Tijdens het spel wordt Anderland in het midden van het spelbord gebouwd. Onderweg verzamelen de spelers kennis en beantwoorden ze vragen. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn: kleding, gebouwen, boeken, rituelen,feesten, leiders, heilige plaatsen, voedsel en leefregels. Het spel duurt een uur en is geschikt voor 3 t/m 8 spelers vanaf 10 jaar. In september verschijnen de aanvulsets B en C. Het jonge auteursteam van KerkopKop heeft dit spel gemaakt om meer positieve verbinding tot stand te brengen tussen de verschillende groepen in onze samenleving. Meer info verschijnt in maart sowieso op de website www.kerkopkop.nl en www.pkn.nl Ook zal in maart het spel gepresenteerd worden op landelijk niveau. En....................KerkopKop gaat verder en zal meerdere plannen gaan uitvoeren in haar pleidooi voor een Ander Land.

Op mijn werk zijn enkele (niet veel!) islamitische collega's met wie ik het leuk vind om een praatje te maken omdat ze vaak een hele andere kijk hebben op de samenleving (ik heb lang in het Midden-Oosten gewoond). Niet omdat ik mezelf zo goed vind, maar ik probeer mijn autochtone collega's daarbij te betrekken, ze voelen vaak een afstand. Sommigen menen nog steeds dat moslims geen humor hebben......

www.gidsnetwerk.nl

Na problemen met jongeren in de wijk namen wij een marokkaanse echtpaar het initiatief tot een internetstation/belhuis in de wijk. Niemand wilde iets voor ze doen De jongeren hadden een hangplek en konden hier tegen een zeer lage prijs internetten en gamen. Het neemt een belangrijke plaats in de wijk: Ontmoetingspunt, vraagbaak, doorverwijzing naar hulpverlening. Autochtonen en allochtonen komen hier voor een bakkie koffie of een praatje. SELS zo heet de ontmoetingsplek heeft/doet mee aan projecten om de intergratie te bevorderen. Zo heeft SELS geparticipeert in het ESF project Triple Win van de ID College, als leerbedrijf voor studenten MBO en HBO. Een project wat d.m.v leer/werkplaatsen werkzoekende wijkbewoners stimuleert om een opleiding te gaan volgen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Op dit moment zijn we samen met ROC al een jaar bezig met Tijd voor Taal dit is een nieuwe manier om Nederlandse taal te leren. Wij vinden het van zelfsprekend dat iedereen het initiatief moet nemen om iets aan de intergratie te doen, alleen is het zo dat we het niet meer (financieel) aan kunnen omdat niemand wil helpen van de autochtone kant. Het zou heel erg zijn om alles wat we hebben opgebouwd in de afgelopen jaren te moeten opgeven. Wat ons opvalt is dat de allochtonen graag willen participeren maar de kans niet krijgen. Het is niet negatief bedoelt maar het is wel de werkelijkheid.

lessen aan moeders van de leerlingen van de 'zwarte' basisschool 'Het mozaïek" in Amsterdam/de Pijp, waarbij naast bevoegde docenten ook vrijwilligers betrokken zijn die een ochtend in de week met een of twee moeders Nederlands spreken om hun taalvaardigheid te bevorderen.

het Platform Levensbeschouwing in KLEURRIJK FRYSLAN (www.kleuurijkfryslan.org) heeft een scala aan initiatieven, o.a. IN VRIJHEID VERBONDEN.

Groepjes oprichten vanuit de kerken waarin met allochtonen iets wordt ondernomen en waar mensen steun hebben aan elkaar.

per straat in Nederland een vertegenwoordiger benoemen, per wijk laten samenkomen, per dorp of stadsdeel idem en zo van onderaf geluiden laten doorklinken

http://benoemenenbouwen1.hyves.nl/

De campagne 'Stel je voor' van de gemeente Hilversum. Aanvullend: mijn ondernemersambitie voor 2008 is 'Verhalen halen' (zie www.ethiscript.nl/vandaag). Graag ook verhalen die getuigen van Benoemen & Bouwen!

Stichting Vluchtelingen in de Knel met veel betrokken vrijwillig(st)ers. Er is een aangename sfeer om asielzoekers zonder uitzicht te ontvangen en met hen te zoeken naar nieuwe persoectieven.

In Huizen gaat de uitwisseling tussen Thomas- en Vituskerk (RK) en de moskee goed.

multiculti-buurtfeest organiseren, samen koken, (gratis) lesgeven in Nederlands/Nederlandse conversatie

het ILPA Interreligieus en Levensbeschouwelyk platform Alkmaar onderhoudt contacten en organiseert allerlei activiteiten met de Joodse Gemeenschap, de Turkse Moskee, het Apostolisch Genootschap, de Bahai'gemeenschap en de kerken die aangesloten zijn bij de Alkmaarse Raad van Kerken.(rk. en prot.)

Als gevangenispredikanten werken wij nauw samen met onze islamitische collega's. Bovendien verzorg ik samen met een collega namens de dienst geestelijke verzorging een introductiecursus, die imams binnen het gevangeniswezen helpt om gedetineerden vanuit een open gelovige en professionele houding te ondersteunen. Veel aandacht besteden we aan ieders biografie en aan een vergroting van de communicatievaardigheden. Opvallend is de enorme inzet en studiezin van veel deelnemers. Voor ons zeer leerzaam en verrijkend!

Ik wil een dergelijke actie op gang trekken in België! Personen en groepen die ook mee aan de kar willen trekken, mogen met mij contact opnemen.

Utrecht, Lombok, Een van de zogenmaamde probleem wijken,... Maar de moslims en de katholieke kerk werken hier intensief samen. Tijdens het suikerfeest zit onze pastoor voor in de moskee en op kerstnacht zit de Iman voorin bij ons in de kerk. Dit is pas respect voor elkaar hebben!

In mijn opleiding geef ik buitenlandse artsen de mogelijkheid om psychiater in NL te worden. wij besteden uitgebreide aandacht aan transculturele aspecten van gezondheidszorg

Ik (22 jaar) heb het afgelopen halfjaar vrijwilligerswerk gedaan bij vluchtelingenwerk. Het gezin is helemaal opgebloeid. Het hele gezin is blij als ik weer kom, het is dan gezellig, er word geoefend met de nederlandse taal, de moeder kan haar ei kwijt bij mij en er word met de kinderen gespeeld. Ik vind het heel leuk om te zien wat voor groot plezier dit (Afghaanse) gezin heeft met mijn wekelijkse komst. Ik heb hierdoor ook gemerkt dat eenzaamheid bij allochtone vrouwen (vluchtelingen) veel voorkomt. Ze hebben vaak geen werk, spreken de nederlandse taal nog niet goed en komen weinig buiten, ze zijn vaak druk met het huishouden en de verzorging van de kinderen. Ik denk dat samen koken (allochtone met autochtone vrouwen) een heel goed initiatief zou kunnen zijn om nader tot elkaar te komen.

maatschappelijke stage voor allochtone, zo kunnen bedrijven en allochtone aan elkaar werken. dit is misschien meteen een mooi voorstel voor alle werkelozen, een ieder die een uitkering krijgt verplicht op maatschapelijke stage. werkgevers moeten hier een lichte vergoeding voor betallen, en bij een positief resultaat, kan dit meteen leiden tot het aannemen van een nieuwe werknemer, zo kunnen werknemers zonder al te veel risco's (ook op finacieel gebied) aan allochtonen en werkelozen wennen.

amateurmusicals/theaterstukken ontwikkelen die m.b.v. professionals in verschillende wijken kunnen worden ingestudeerd. Niets werkt zo conctactueel verdiepend als gezamenlijk aan een theater productie werken, is mijn ervaring in het onderwijs en bij verchillende bedrijven

dvd gemaakt waarbij we een thema en/of een feest vanuit de diverse godsdiensten koppelen aan een dans. We gaan naar zwarte en witte basisscholen en andere groepen en praten nav de beelden op de dvd over het thema, luisteren naar elkaar, praten met elkaar en sluiten de bijeenkomst op een gezellige manier af met de bijbehorende dans. Bijvoorbeeld: het thema licht , we hebben een turkse lichtjesdans, een chanouka dans en een kerstdans opgenomen. We hebben gesproken over het ontstaan van de godsdiensten, de verschillende jaartellingen van de godsdiensten en de verschillende feesten die er zijn. Rita van der Eijk en Carola van Zanten

Een tv uitzending zoals het programma van paul de leew met awards voor mensen die initiatieven ondernemen op gebied van bouwen en benoemen. Een oproep om oranje lintjes uit te delen aan mensen die veel betekenen op gebied van bouwen en benoemen. Kinderen hebben de toekomst. Laat hen een project bedenken en uitvoeren en maak hier een tv programma van

Veel geinvalideerd teruggekeerde dwangarbeiders waren onwetend over hun rechten en aanspraken. In goed overleg met zowel duitse als nederlandse uitvoeringsorganen hebben wij veel voor hen kunnen bereiken. Namens de Werkgroep Belangenbehartiging geinvalideerd teruggekeerde dwangarbeiders A.Hoorn, Hoevebrink 39, 8034px Zwolle tel/fax 038-4537661

een button dragen met die afbeelding van die poster er op is zeker " erg jaren tachtig?" maar als ze er komen ga ik er eentje dragen

http://benoemenenbouwenn.hyves.nl/ Ik heb een hyve aangemaakt omdat dit onder jongere en oudere erg populair is in NL en daardoor Nederland benoemt en bouwt meer bekendheid krijgt, en meer mensen een handtekening zullen plaatsen op de site. Ik heb alleen een gevoel alsof hyves het tegenwerkt want de hyve werkt niet meer en ze reageren niet op mijn reacties, maar ik zit erachteraan.

Jongerenwerkers die met allochtone- en autochtone jongeren sport be-oefenen/leiding geven. Vroeger waren er gesubsidieerde jongerenwerkers die in opleiding waren voor spw etc.. en vanuit een jeugdhonk dagelijks speel-atributen uitleenden aan jongeren van allerlei afkomst om samen te spelen (de kleinsten) en te sporten (de jeugd). Deze zijn wegbezuinigd, en het honk staat nu drie jaar dicht. Het sportveldje er omheen is nu een hangplek en sinds de wegbezuiniging van de jongerenwerkers een doorn in het oog van omwonenden geworden.

Gereformeerde en R.K parochie organiseerden div gespreksavonden etc met Marokaanse gemeenschap uit Hilversum.

zorgboerderij waar iedereen gezellig samen de koeien scheert en de cake bakt. mmmm lekker samen ook opeten!

In onze buurt wonen veel mensen van buitenlandse afkomst. Onze bewonerscommissie constateert dat langzamerhand het leefklimaat van de buurt beter wordt. De overlast neemt af, maar het blijft een punt van aandacht. Wij werken samen met de buurtpreventie. De laatste paar jaar worden activiteiten georganiseerd voor alle bewoners. De gemeente heeft een voetbalveld van de Johan Cruijff Foundation helpen realiseren. Jongeren maken hier veel gebruik van, zowel allochtoon als autochtoon. Belangrijk is dat de aandacht niet verslapt. Het verbeteren van het leefklimaat is een continue proces.

Mijn voorbeeld van initiatief: ".... ** Indische Nederlanders... ontstaan uit tientallen Europese en Indonesische culturen in concreto: ** pasar malam besar in Den Haag, Indische Nederlanders, Hollandse Nederlanders, Indonesiers, andere afkomsten.. ...."

Wij organiseren op Hogeschool Utrecht in Amersfoort in 2008 studiedagen met als onderwerp 'Burgerschap, islam en jongeren' en 'Islam en hulpverlening'. Het doel is horzionverbreding en deskundigheidsbevordering van studenten en beroepskrachten.

Uitstekend initiatief in Arnemuiden om Chinees gezin te financieel ondersteunen laat zien dat mens-zijn belangrijker is dan huidskleur.

Met een klein groepje hebben we eind vorig jaar voor het tiende achtereenvolgende jaar mensen opgeroepen hun kerstpakket bij ons te komen brengen, omdat we vinden, dat we deze niet nodig hebben. Anderen kunnen dit beter dan wij gebruiken. Onze doelgroepen waren: Stg Noodhulp Dakloze vreemdelingen in de gem. Smallingerland; Interkerkelijke Werkgroep AZC; Stg Maatschappelijke Ondersteuning Friesland. In totaal hebben we 115 pakketten ontvangen (2005: 69; 2006: 106) en verdeeld over de drie doelgroepen, die hier zeer blij mee waren. Ook is ruim EUR 1.000 overgemaakt.

Naar aanleiding van een incident waarbij mijn dochter door een groep (Marokkaanse) jongens werd bedreigd en betast, ben ik met een initiatief begonnen om met een aantal mensen onze medeburgers ertoe te bewegen van de juridische middelen die er zijn gebruik te maken teneinde de overlast van jeugdgroepen terug te dringen. We zoeken nadrukkelijk samenwerking met georganiseerde allochtonen. We richten binnenkort een stichting op onder de naam "comité Wordt Wakker". Met opzet een positieve en activiteit uitstralende naam. We willen onder andere dat het aantal meldingen en aangiftes van overlast door jeugdgroepen stijgt en dat er meer en adequater door overheden wordt gehandeld. We hebben al een gesprek met een delegatie B&W hierover gehad en die stelden zich zeer coöperatief op.

Positieve gedachten verspreiden via mijn weblog http://stripblog.volkskrantblog.nl

Jaren geleden begonnen wij in Klundert met een VROUWENBUURTHUIS, als ontmoetingsplaats voor autochtone en allochtone vrouwen. Langzamerhand groeiden de contacten uit tot hulp: scholen voor kinderen, volwassenen-onderwijs, invullen van formulieren, fietslessen, werk zoeken, enz.. Het werd vriendschap; de gezinnen willen hiervandaan niet verhuizen naar een stad. Een kleine gemeenschap is goed voor de kinderen. En hier kennen en groeten we elkaar. De kinderen van de buitenlandse gezinnen hebben Nederlandse vriendjes. Hier is het goed.

Laten alle vrouwen op de dag dat de veelbesproken uitzending van Politieke Partijen plaatsvindt, een hoofddoek dragen. Een gebaar van verbroedering, of gewoon om geen koude oren te krijgen, letterlijk, maar ook figuurlijk. Via Hives, myspace en vele andere netwerken de oproep verpreiden. Succes! Eva

Wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een Oecumenische dienst op zondag 27 januari om 10 uur in de RK Kerk te Heino. Wij zijn al verschillende keren bij de Islamitische geloofsgemeenschap in Raalte op bezoek geweest. Nu hebben wij hun uitgenodigd om deze dienst mee te maken en na afloop gaan we met elkaar in geprek. Zij hebben toegezegd te komen.

onze parochie zet haar deuren open voor mensen van alle rangen en standen, voor moslims, vluchtelingen, ongehuwde moeders, verslaafden, asielzoekers, uitgeprocedeerden met een groep moslims vormen we de Bruggenbouwers en nemen op kleine schaal initiatieven, samen vieren, eten, lopen, discussieren, meedoen aan kleine acties

ontmoetingen en trialooggesprekken tussen vrouwen uit jodendom, christendom en islam op grond van eigen geloofs-ontwikkeling en traditie. Gezamenlijke analyse van de patriarchale wortels van alle drie de tradities, de scheve genderverhoudingen plus hoe daarmee bevrijdend om te gaan voor vrouwen en mannen.

In mijn werk als geestelijk verzorger in een penitentiaire inrichting bestaat al het aanbod van een multicultigespreksgroep voor gedetineerden. Ik ga proberen met mijn collega's (r.k., hum., moslims, dit aanbod actiever neer te zetten opdat wij in ieder geval in deze situatie, waarin mensen toch ook proberen het leven op een andere wijze te hernemen, juist ook de dialoog, de tolerantie, de onderlinge waardering als een belangrijke bouwsteen voor het leven meenemen.

Oprichting Comité van Waakzaamheid om mensen voor te lichten en informeren (aan de hand van de geschiedenis) over de gevaarlijke ideeën die Wilders voorstaat.

ik zal de cda-fractie in de Drentse Staten vragen te tekenen

In Lelystad o.a. rond de vredesweek een interreligieuze viering en forumdiscussie.

Kerst en offerfeest 12 december 2007: Stichting Cardanus organiseerde met het Vrouwenplatform Amstelveen een speciale bijeenkomst over Kerst en het Offerfeest. Geweldig om te zien hoe je van elkaars culturele achtergrond kunt leren. Op een prettige en enthousiaste wijze werden zowel de inhoud van het Christelijke Kerstfeest als het Islamtische Offerfeest uitgelegd. Met weinig middelen werden veel mooie dingen gedeeld. De zaal was versierd door de traditionele kerstboom, een kerststal en een aantal traditionele moslim en christelijke lekkernij (dadelhapjes, kerstbrood, chocolademelk), die de vrouwen zelf hadden meegebracht. Kortom, de inzet van de vrouwen heeft geleid tot een vreugdevolle gezamenlijke geest. Daarna hebben de vrouwen samen de prachtige en meest bekende kerstliedjes gezongen. In deze interculturele bijeenkomst deed iedereen mee met het zingen. Zij gingen samen op weg. Na het culturele programma werd er natuurlijk goed genoten van de meegebrachte lekkernij. Tijdens het eten van de culturele hapjes en kletsen hebben de vrouwen de actie van Amnesty International tegen doodstraf van de Irakese vrouw Samar Saad Abdullah ondersteund met hun handtekeningen. De ontmoeting leidde tot samenwerking en verzustering. Een eigen gedicht illustreerde het initiatief: Glimlach naar anderen Naar het goede in hen Het goede is één Met de echte ik ben Liefdevol geven Als stille wens Doet het blikveld verruimen In het hart van de mens

De organisatie El Hizjra steunt dit initiatief van harte. El Hizjra is een stichting die al 20 jaar bezig is een brug te slaan tussen de Nederlandse en de Arabische cultuur. Wij doen dit door cultuuruitingen, literatuur, muziek, debatten. Wij streven de dialoog na om de verhouding tussen allochtonen en autochtonen te bevorderen. www.elhizjra.nl

Al jaren wordt er in Schijndel in de maand juni het 1 Ander festival georganiseerd. Een multi-cultureel festival waar iedereen zich thuis voelt. Voorafgaande aan het festival zijn er op de basisscholen en het voortgezet onderwijs projecten met de jeugd en muzikanten die optreden op het festival. Het is een festival Mundial maar dan in het klein en daarom nog gezelliger. Het festival wordt georganiseerd door vrijwilligers m.n. jonge vrijwilligers(ruim 200).

Werkgroep "Nabije buren, Verre vrienden" in Amsterdam-Noord. (Ben er nu voorzitter van). Deze werkgroep zet zich in voor integratie door meer dialoog en debat tussen de burgers in het eigen stadsdeel, gekoppeld aan activiteiten van uitwisseling en samenwerking met burgers van een Marokkaanse en Turkse stad.

In veel plaatsen zijn goede contacten tussen kerken en moskeeën. Samen in gesprek over belangrijke waarden in geloof, opvoeding en samenleving krijgt zo op kleinschalige wijze gestalte. Concreet: in Hengelo Gld, waar geen moskee of moslim- gemeenschap aanwezig is, zoeken we ook contact en proberen onze horizon te verbreden. Een vrouwengroep van een Zutphense moskee wordt uitgenodigd om op een avond van Vorming en Toerusting van gedachten te wisselen over de betekenis van godsdienstige feesten in het dagelijks leven en de opvoeding.

- Goede samenwerking met marokkaanse autoriteiten: Namen van relschoppers doorgeven aan Marokko. - Geen nieuwe moskieen meer in NL, we hebben immers niet overal Kerken in Marokko. - Politie mensen uit Marokko inhuren en inzetten in probleemwijken.

Maatjes project in Dronten, waar Nederlanders en vluchtelingen of asielzoekers maatjes zijn van elkaar. Het project Helpt Elkaar in Utrecht, deze organisatie bemiddelt tussen asielzoekers en burutbewoners voor klusjes

Wij hebben, samen met onze vrienden Tia en Gerard Beerman, een brief gestuurd aan de Synode van de PKN met het pleidooi om als kerk actief te participeren in dit goede initiatief en de plaatselijke gemeenten op te roepen hierin ook een actieve bijdrage te leveren.

Turks-Marokkaanse ondernemersverenigingen in grote steden

Theatergroep de Kern gaat op 1 maart met haar voorstelling Kwijt in première waarin onder meer de lotgevallen van een jonge illegaal verblijvende Marokkaans verpleger aan bod komen. Als stagiaireverpleger verzorgt hij twee gepensioneerd actrices in een bejaardenhuis. Echter door zijn illegale status krijgt hij geen verblijfsvergunning, maar kan door zijn homosexualiteit ook niet terug naar zijn vaderland. Dan nemen de actrices het heft in handen, en proberen hemel en aarde te bewegen.Door deze spagaat tussen cultuur, natuur, beleid, politiek en bureaucratie valt de vreemdeling tussen wal en schip en verdwijnt hij onder het kabbelende oppervlak van het maatschappelijk gewoel. Maatschappelijke thema’s, de Islam, integratie en de schijnbaar tegenstrijdige multiculturele samenleving worden in een ander perspectief dan de tegenwoordig zo gangbare xenofobe ‘Wij en Zij’ mentaliteit geplaatst. ‘Decor’ van de voorstelling zijn medemenselijkheid, verdraagzaamheid en de gezamenlijke strijd van Nieuwe Nederlanders en autochtonen tegen onrecht. Het stuk behandelt ook de liefdevolle aspecten van de Islam en de literaire rijkdom en schoonheid uit de Koran. Met deze voorstelling wil De kern een bijdrage leveren aan het debat over de multiculturele samenleving. In deze productie werken Nederlandse en allochtone acteurs en musici samen

mede oprichter van groep : "Multiculturele en multireligieze Dialoog" van en voor de Congregatie van de Zusters van Schijndel. hulpverlener van de stichting: Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne

ik heb de advertentie voor mijn raam gehangen, zodat het gezien wordt door meer mensen dan de Trouw-lezers

investeer in het onderwijs, zodat de 2de en de 3de generatie allochtonenen succesvol kunnen integreren en participeren.

in mijn werk: luisteren en benoemen van elkaars kwaliteiten, mogelijkheden. in contact met clienten (o.a. asielzoekers met psychiatrische klachten) prive: zingeving o.a. via vieringen met diverse geloofsrichtingen - zie www.centrumgemeente.nl

Een multiculturele kookclub voor vrouwen in Deventer.

vrijwillige buurtbemiddelaars in Barneveld - leerlingbemiddeling in het Soesterkwatier van Amersfoort

oprichting - in 1998 - van Stichting Kappen Nou! (www.kappennou.nl) Doel: voorkomen/tegengaan van geweld, m.n. van zgn " zinloos" geweld d.m.v. bewustmaking van mentaliteit -> verandering van gedrag. Tolerantie en respect zijn daarbij kernwoorden.

Het tv Westprogramma Het Andere Oog is een programma dat de positieve kant van de multiculturele samenleving probeert te benadrukken zonder de ogen te sluiten voor de problemen. Aan dit programma werken mensen van alle nationaliteiten mee (Surinaams, Turks, Marokkaans, Israëlisch, Nederlands, Afghaans, Pakinstaans). Samen werken aan eenzelfde doel en respect voor elkaars verschillen geeft denk ik de beste kans op integratie

Investeren in betere onderwijskansen en daarmee betere kansen op een baan voor allochtone jongeren.

Een bijdrage tot meer verdraagzaamheid in de multicultururele samenleving heb ik getracht te leveren via twee van mijn boeken: - Andries Hoogerwerf, Wij en zij: Intolerantie en verdraagzaamheid in 21 eeuwen, Damon, Budel, 2002. - Andries Hoogerwerf, De onweerstaanbare gelijkheid: Een geschiedenis van het sociaalpolitieke denken, Damon, Budel, 2001.

Van harte onderschrijf ik jullie initiatief! Binnen de gemeente Moerdijk bestaat een breed-diaconaal platform waarin diverse kerken zitting hebben. Jullie verklaring staat als agendapunt genoteerd voor de eerstvolgende vegadering, mn de rol die 'de kerk' kan hebben.

Door opheffing van Vluchtelingenwerk in Berkelland hebben veel "medelanders"toch behoefte aan gesprek en contact met Nederlanders. Die wordt geboden door de kerken van Eibergen 1x per week een Inloopmiddag

De Protestantse Gemeente Langedijk-Noord start in 2008 een zingevingscafé: sfeervolle plek, waar een kleurrijk gezelschap (gelovig, niet gelovig, interreligieus) elkaar ontmoet rond zingeving en andere levensvragen.

Mira Media is het landelijk expertisecentrum voor media en diversiteit. Haar activiteiten richting zich op: - bevorderen van een intercultureel media-aanbod dat recht doet aan de verscheidenheid in de samenleving, dat sociale cohesie en participatie bevordert en waarin ook etnisch culturele groepen zich kunnen herkennen; - vergroten van de professionele deelname aan de media door mensen met een niet Nederlandse achtergrond en het bevorderen van interculturele mediacompetenties bij alle mediaprofessionals - bevorderen van deelname van etnische groepen aan het publieke debat, voorzover dat via de media plaatsvindt; - bevorderen van kritisch mediagedrag bij alle media consumenten; - bevorderen van inzet van (nieuwe) media ter ondersteuning van sociale cohesie. Enkele recente voorbeelden van Mira Media projecten: - Mediashakers: www.mediashakers.nl - Wereldjournalisten: www.wereldjournalisten.nl - Kiezen voor je leven en Digitales: www.kiezenvoorjeleven.nl; www.digi-tales.org - Combeat: www.combeat.nl - Roots&Routes: www.rootsnroutes.org - Kleurwijk: http://sql.omroepbrabant.nl:8080/boschveld55

Het schrijven van de notitie "Geloof in de multiculturele samenleving" (ondertitel: "Over binding als derde stap in mliticultureel beleid"). Geschreven door de heer Mehmet Kaplan (allochtoon en toenmalig statenlid Gelderland voor de PvdA en ondergetekende, autochtoon en voorstander van de multiculturele samenleving) in het jaar 2000.

Ik voer vanuit het ministerie van SZW een project uit in Turkije om het gedachtegoed van gelijke behandeling m/v in de Turkse overheid ingang te laten vinden. Samen met een team van Nederlandse experts voeren wij discussies met tal van geïnteresseerde en enthousiaste beleidsambtenaren. Het zou goed zijn als men in Nederland meer kennis zou nemen van het bestaan van het moderne, goed opgeleide deel van Turkije. Niet om problemen in Nederland en Turkije te ontkennen, maar om meer evenwicht te krijgen in de beeldvorming.

Stichting WIN Nederland ontwikkelt projecten waarbij bestaande wet- en regelgeving wordt ontsloten voor mensen met een bescheiden inkomen. Projecten omhelzen o.a. pgb hulpverlening, beschermingsbewind, medisch mentorschappen, aanvragen van toeslagen, subsidies en voorkomende voorzieninngen. In 2008 worden deze projecten i.s.m. Marokkaanse en Turkse medewerkers in de eigen taal beschikbaar gesteld en met resepct voor de culturele waarden en normen. Ook wordt een sociaal economisch ontwikkelingprogramma voor grootstedelijke gebieden met allochtonen bevolkingsgroepen.

Onze oecumenische kerk/gemeente staat open voor ieder en doet veel met allochtonen samen. Zoekt inzicht voor wat nog meer gedaan zal kunnen worden. Samenwerking middels kleinschalige tuinbouw. Overleg, gewenste gewassen, verzorging en rechtstreekse locale distributie.

Bij ons in Swifterbant zijn we ook op kleine schaal aan het integreren: we "gluren bij de buren". Hoe gaat het in de rooms katholieke kerk, hoe in de synagoge en hoe in de moskee? We praten en overleggen als prot. kerk heel veel met de parochie, want we zitten onder één dak!

Wij zijn dit schooljaar i.s.m. de aangrenzende peuterspeelzaal en de wijkraad gestart met het 4 jarige ontwikkelplan "Synergie". Het heeft 2 doelstellingen: *Structurele ouderparticipatie van allochtone ouders. *Structurele ontmoetingen tussen allochtone en autochtone ouders.

Aanpak marokaanse jongeren door criminele jongeren wel toe te laten tot de bijstand en begeleiding te bieden via het werkdeel. Bijvoorbeeld door met een aantal van deze jongeren een bedrijf te starten en hun "handelsvaardigheid" positief in te zetten.

Muziekonderwijs-Cultuureducatie-Participatie. Op dit moment bezig met de voorbereiding van "Multicultureel Muziekonderwijs in Amsterdam". En hopelijk op meer plekkken in Nederland. Hiervoor ligt een subsidieanvraag bij de gemeente Amsterdam, waarop inhoudelijk reeds positief is gereageerd en waarover binnenkort een zakelijk besluit zal komen. Verder zoek ik daadkrachtige en betrouwbare mensen om bovengenoemd muziekonderwijs onder de noemer "Muziek van Vele Culturen / Music of Many Cultures" tot een daverend succes te maken. Muziek kent geen grenzen en verschillen, wel overeenkomsten.

Een meeting tussen leerlingen van het Liefland College (vrij zwarte school) en het Christelijk Gymnasium Utrecht (vrij witte school).

Het zou m.i. goed zijn dat jongeren, die daarvoor open staan, een coach krijgen die met hen willen zoeken naar structurele oplossingen voor de problemen waar ze tegen aanlopen en waar ze niet weten hoe er adequaat mee om te gaan. In een vroeg stadium kun je op deze wijze groeiende problemen signaleren. Vanuit mijn professie als ambulant begeleider binnen het voortgezet onderwijs ervaar ik dat voor leerlingen met gedragsproblematiek een zogeheten rugzak goed kan werken. Deze coach kan dit doen op basis van vrijwilligheid om te bouwen aan een sameleving waarin er sprake is van integratie. Ik zou bereid zijn hieraan mee te werken als ik over zes maanden met fpu ga.

programmamaker Inspiratie voor integratie! zie: www.inspiratievoorintegratie.nl

www.givingback.nl

We gebruiken muziek als middel om verschillende culturen, sub-culturen bijelkaar te brengen.

Buurt samenkomsten waarbij iedereen vertelt over zijn waarden en over zijn tradities of cultuur

Mooi initiatief, Stichting Metalsa is een stichting die een beter inzicht wil geven in de afkomst van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Dit doen wij door informatie te verschaffen omtrent de geschiedenis, tradities en cultuur van de Imazighen ( Berbers ) . Ons motto is ken jezelf om de ander te leren te kennen. Tevens voeren wij als stichting socio-eco. projecten uit in Marokko. Met vriendelijke groeten, Jamal Nouhikenbaar te maken voorzitter Stichting Metalsa www.stichting-metalsa.nl

Ik bereid de oprichting voor van een pro-Europese politieke vereniging in Nederland, die gelijke rechten en betere voorwaarden voor democratie in Europa wil bewerkstelligen, onder meer door onderwijs in de interculturele taal Esperanto.

wij organiseren op school 1x in de maand een theemiddag , voor allochtone moeders met het doel drempelverlagend te zijn als school , onderling contact te stimuleren en de communicatie en ouderbetrokkenheid te bevorderen ten gunste van de ontwikkeling van hun kind! Er wordt gezellig begonnen met marokkaanse thee met zoetigheid en daarna een onderwerp behandeld wat met school en opvoeding te maken heeft!Inmiddels zijn we 5 jaar bezig en merken we grote verschillen: de moeders komen makelijker met vragen naar de leerkrachten , de aanwezigheid op 10- minutengesprekken en kerstvieringen is 90 % !Ook kwam de vraag vanuit de groep en uit de andere ouders om ook niet-allochtone ouders uit te nodigen voor de theemiddag, en sinds 2 jaar hebben we dit goede initiatief uitgevoerd, wat resulteerdt in een fijne uitwisseling en ontmoeten van elkaars culturen , wat veel respect en meer begrip voor elkaar oplevert! hartelijke groeten Lucia Scheele coordinator theemiddagen Goejanverwelleschool te Gouda

Als ChristenUnie-SGP maken wij ons hard om particuliere initiatieven in de samenleving op weg te helpen als wegwijzer om lokaal subsidies aan te vragen. Door onbekendheid welke wegen te bewandelen en een wirwar van regels willen wij een "wegwijzer" voor hen zijn. Met ons enthousiasme stimuleren we hen door te gaan. De afgelopen jaren waren dat het "Moedercentrum Palenstein", activiteiten voor allochtone vrouwen; "Perron 61", voor niet-identiteitsgebonden kinderactiviteiten in een nieuwe woonwijk; "Stichting Leergeld", ondersteuning van kinderen uit minimagezinnen op sociaal/maatschappelijk gebied en "Jong Perspectief" , een maatjesproject van een jongere en een vrijwilliger voor extra aandacht. En we hopen dat er nog meer zullen volgen.

1) onze protestantse gemeente heeft informatieavond gehouden over de islam met een moslim en daar onstond echt iets van wederzijds begrip. 2) een deel van de kerkelijke gemeente heeft een moskee bezocht. 3) ik preek over respect, verdraagzaamheid en openheid naar elkaar en probeer een tegengeluid te laten horen tegen de angst die aangewakkerd wordt. Ik hoop wederzijds vertrouwen te bevorderen.

MUDANTHE is een vrijwilligersorganisatie in Apeldoorn. MUDANTHE is samengesteld uit MUziek, DAns en THEater. Het waren deze drie cultuurvormen waarmee MUDANTHE zich de afgelopen tien jaar heeft gemanifesteerd. Maar niet alleen voor cultuur op zich. Het waren deze vormen waarmee de organisatie mensen van veel verschillende sociaal maatschappelijke en etnische achtergronden heeft ondersteund een plek te vinden binnen de samenleving. Door samen dingen te doen, ontmoet je andere mensen en daardoor word je wereld groter en interessanter. Je kunt steun vragen en krijgen bij de ontwikkeling van je culturele talenten maar ook bij het zoeken naar onderwijsmogelijkheden en het vinden van werk. Cultuur is daarmee voor MUDANTHE een belangrijk instrument geworden in het proces van emancipatie, participatie en integratie van mensen. www.mudanthe.nl

Bezoeken van culturele festiviteiten over en weer! B.v. dunya festival Rotterdam, Passar Malam Den Haag, Kwakoe festival in Amsterdam, Havendagen Rotterdam.

Onze school neemt nu voor het tweede jaar deel aan "wereldkampioenschappen voetbal" waarbij basisscholen in Eindhoven staan voor een bepaald land. Het is een festijn waar veel scholen aan deelnemen. Een kleurrijk initiatief.

stageplaatsen beschikbaar stellen voor allochtonen op het minsterie van LNV

6 contactavonden met diverse thema's tussen christenen en moslims in de vorm van een interreligieuze dialoog. doel van de avonden: Ook al ben je het niet eens met elkaar, probeer te luisteren naar elkaar en respect (helaas tegenwoordig een veelvuldig misbruikt woord) voor elkaars religieuze beleving te vinden.

Vanaf 2003 toen o.a. Amerikanen Irak binnen vielen voelde ik mij geïnspireerd om muziek te schrijven .( mengvorm Arabische en Klassieke muziek ) Inmiddels zijn al 36 werken geschreven. Het project heet : Pentagonproject. Met deze groep professionele muzikanten waaronder een Koerd en een Irakees wil ik aantonen dat je gebruik kan maken van verschillen in cultuur! Zie ook de website www.woutkwakernaat.nl

Structureel vernieuwde aandacht voor brede sociaal-emotionele vaardigheden, communicatievaardigheden, burgerschapscompetenties van autochtone en allochtone jongeren in opvoeding, onderwijs en vrije tijd. Een breed toepasbare methode voor jongeren van 4 tot 18 jaar op school en in vrije tijd bestaat al en is beschikbaar: Leefstijl (www.leefstijl.nl). De methode wordt op heel wat scholen door heel Nederland gebruikt. Ook voor vrije tijdsclubs is de methode er intussen. De provincie Flevoland rondt binnenkort een 4 jarige projectfase af met brede toepassing van de methode Leefstijl voor primair en voortgezet onderwijs,ROC's en vrije tijdsclubs.

Jongeren maken kennis met andere culturen door zich zelf in te zetten als vrijwilliger in een van de ontwikkelingsprojecten van World Servants: www.worldservants.nl.

Ik ben, naast medewerker van de website www.reliflex.nl, deelnemer aan een dialoogserie tussen de oecumenische Dominicusgemeente in Amsterdam en de El Ouma Moskee in Slotervaart. Dergelijke dialooginitiatieven kunnen meer kerken organiseren.

Misschien al wel bekend, maar ik wil graag de nieuwe positieve krant Imagzine onder de aandacht brengen.Zie www.imaginemagazine.nl

We hebben aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht een wereldwijd Promoting Pluralim Project opgezet. In de jaarlijkse Summer School die daar deel van uitmaakt, brengen we ´social activists´met verschillende achtergronden en uit verschillende werelddelen bij elkaar om hun ervaringen met (in-) 'tolerantie te delen en samen nieuwe strategiën van pluralisme te ontwikkelen

Muziek ensambles formeren waarin alle bevolkings- groepen vertegenwoordigd zijn.Degenen die geen muziek instrument kunnen bespelen moeten dan ondericht krijgen van vrijwiligers(muziekanten)de kosten kunnen misschien van sponsering en een eventuele kleine vergoeding van de deelnemers. Misschien kunnen na enkele maanden reeds optredens gegeven worden in de regio's waar deze ensambles gevestigd zijn. vrijwillige muziekanten op roepen om les tegeven

Als voorzitter van de stichting Joure-Laranjal ben ik er trots op te melden dat we reeds voor het 3e jaar een aantal kansarme jongeren uit het Amazonegebied van Brazilie hier in Joure een jaar lang huisvesten en een technische opleiding geven aan ROC de Friese Poort te Sneek. Er is nu ter plaatse ook geld beschikbaar gesteld voor de bouw van een eigen school, met hulp van 'Sneek'!

Een cursusgroep waar de (ex)cursisten nog steeds contact met elkaar en mij hebben. Vorig jaar organiseerden we een kerstfeest. Twee moslims, net uit Irak, hadden er moeite mee om op een feest te zijn waar alcolhol gedronken werd. Toen heeft de hele groep besloten geen alcohol te drinken, ze wilden iedereen op het feest hebben!

Interreligieuze aktiviteiten in Oss. 1.Elk jaar wordt er in Oss(vorig jaar vierden we ons lustrum) een interreligieuze viering gehouden met als rode draad: bouwen aan de Oss gemeenschap. Er komen wisselende thema's aan de orde als daar zijn: angst,irritaties,solidariteit,geloof,Jezus en Mohammed,Allah en God enz. 2.Elk jaar wordt aan het einde van de Ramadan in de Ulu Moskee de Ramadangroet uitgesproken en wensen we de moslims een gezellig Suikerfeest. 3.In samenwerking met leerlingen van het Middelbaar Onderwijs worden er symposia gehouden en interreligieuze tochten langs gebedshuizen(Moskee,Protestanse en Roomskatholieke Kerk). De bedoeling is dat leerlingen kennismaken met rituelen in de betreffende gebedshuizen. Deze aktiviteiten zijn de gevolgen van een convenant dat voor drie schooljaren is gesloten. 4.Er worden interreligieuze maaltijden gehouden waarbij een ieder zijn eigen 'hapje'uit zijn eigen cultuur meebrengt. Samenvattend kunnen we zeggen dat de relatie tussen christenen en moslims prima is waarin we benoemen en bouwen. We verhullen de verschillen niet maar zijn wel solidair: een kritische solidariteit.

vrijwilligster vij vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk Friesland (en heel nederland)kent vele autochtone vrijwilligers/sters die zich met hart en ziel inzetten voor vele allochtonen die hier al jaren zijn. Samen zetten zij de schouders onder integratie en het oplossen van veel problemen die de (ex)vluchtelingen ondervinden. Hier in het Noorden werken ook gemeentel. ambtenaren, politiek en vele anderen/ andere instanties mee etc. Dit is niet nieuw misschien, maar het mag nog wel eens benoemd worden m.i.

Weekendschool Rotterdam! Van de website: "Gemotiveerde jongeren uit sociaaleconomische achterstandssituaties kunnen op de weekendschool kennismaken met tal van interessante vakgebieden uit de wereld van wetenschap en kunst. Het driejarig curriculum omvat vakken als geneeskunde, recht, filosofie, poëzie, wiskunde, sterrenkunde en beeldende kunst."

Een goed voorbeeld van hoe wel en succesvol aan integratie kan worden gewerkt is de wijze waarop Forum zowel autochtonen als allochtonen met kennis voedt en met elkaar in verbinding brengt. Ook organisaties als Div Management, het Banenoffensief Vluchtelingen, UAF, TANS, het Marokkofonds, Maroqui Stars, Hogiaf en SEVA doen heel goed werk op dit terrein.

Al een aantal jaren geef ik Nederlandse les aan allochtonen en nog steeds met veel plezier. Wij discussieren, lachen en huilen met elkaar. Vlak voor Kerst eten we met elkaar op school. Ieder maakt een gerecht uit eigen land en iedereen moet een autochtone gast uit nodigen om met ons aan tafel te zitten. Voor sommigen is dit na een jaar nog een groot probleem, maar het lukt ieder jaar weer. We zitten dan aan tafel met een zeer internationaal gezelschap, genieten van het eten en raken met elkaar in gesprek. Na afloop spreken we de wens uit dat dit als een olievlek zou moeten werken. Zo hoop ik ook dat uw boodschap als een olievlek gaat werken. Met vriendelijke groet, Renny Oosterloo-Krediet

Werken is het beste integratiemiddel; op de werkvloer, als collega's leer je elkaar kennen en waarderen. Alkmaar investeert flink in reintegratie. Alle mensen in een uitkeringssituatie en een arbeidsverplichting kunnen met hulp van de gemeente weer aan het werk. Allochtoon en autochtoon. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben we speciale maatwerk projecten. Voor allochtonen is een eigen onderneming vaak aantrekkelijk, ook daar bieden we samen met de kamer van koophandel en het cwi (project eigenwerk) ondersteuning.

Subsidieer sportscholen en alle takken van sport voor deze laag in de maatschappij zodat zij vrij zijn hieraan deel te nemen voor een gering bedrag en zo hun energie op een positieve manier kunnen uiten!!

In Lelystad hebben we een Stuurgroep Interreligieuze Ontmoetingen, die al enkele jaren met veel succes diverse activiteiten organiseert. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van kerken en moskeeen in Lelystad. Enkele activiteiten die eerder zijn georganiseerd: Samen eten, interreligieuze viering in het stadhuis, moslims die een doopdienst in een kerk meemaken, het bezoeken van moskeeen.

Maak kleuren posters van het B&B initiatief en verspreid die via reguliere maatscappelijke organisaties zoals kerken en vakbonden als raamposter. Daarmee wordt een start gemaakt met het zichtbaar maken van de massieve steun die dit initatief onder de nederlandse bevolking heeft.

een goed voorbeeld is het project School'scool in Nijmegen, waar kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan en kansen hebben, maar dreigen uit te vallen, 1 1/2 jaar een persoonlijk mentor krijgen om ze op het goede spoor te zetten. Het zal duidelijk zijn, dat in dit project veel allochtone leerlingen zullen deelnemen

Bij de volkstuin waar ik een stukje land huur, is ongeveer de helft van de tuinders allochtoon. Maar de tuinders helpen elkaar waar nodig en gaan meestal prettig met elkaar om, ongeacht afkomst. Met mijn Turkse buren ben ik tweemaal mee geweest naar Turkije. Ook mijn werk en mijn familie zijn plezierig multicultureel.

1) Actief lid worden van een genuanceerde en evenwichtigere politieke partij. 2) Proactief recruteren van hoog opgeleide (islamitische) minderheden.

Amsterdams Buurvrouwen Contact, ABC, amsterdam Alle projecten t.b.v. illegalen in Nederland Steun aan vluchtelingstudenten

Het Oecumenisch Leerhuis Almelo (OLA) organiseert komend voorjaar drie avonden over de Islam. Op 24 januari is het onderwerp "wat iedereen zou moeten weten over de Islam". De tweede avond (28-02) gaat over "Mystiek in de Islam" en de laatste avond (27-03) zijn er forumgesprekken met als thema "Hoe is het om nu in Nederland moslim(a) te zijn?" We hopen een bijdrage te leveren aan meer bekendheid over en begrip voor de Islam.

We helpen enkele allochtonen om zich te orienteren op de nederlandse samenleving en daarmee te integreren. We zijn getuigen op hun bruiloft en stellen ons huis beschikbaar voor hun huwelijksfeest.

www.bselout.nl, een geweldige basisschool, multicultureel. in 2007 hadden wij een zomerfeest georganiseerd door een turkse, marokkaanse, joodse en nederlandse moeder. ons suikerfeest was geweldig voor ons allemaal: door de marokkaanse moeders voor brazilianen, turken, marokkanen, joden, nederlanders en alle andere nationaliteiten die bij ons op school vertegenwoordigd zijn. ons kerstfeest werd door alle kinderen en ouders bijgewoond. het kerstverhaal, het verhaal van jezus werd verteld en er werd door iedereen met eerbied en respect naar geluisterd. het kan namelijk wel, als je iedereen maar in zijn waarde laat. over een klein tijdje gaan we een ander feest organiseren met joodse, surinaamse, braziliaanse, turkse, marokkaanse en alle andere nationaliteiten. ook dat gaat lukken! het kan wel!!!!

Op intitiatief van de samenwerkende kerken en de Leidse Merenwijk hebben levensbeschouwelijke en culturele organisaties in 2006 een festival Kleurrijk Geloven georganiseerd. In 2007 is dit gevolgd door drie ontmoetingsavonden. De formule was: elkaar vertellen over persoonlijk beleven van je achtergrond; dus bewust geen debat. Alle deelnemers vinden dit erg boeiend en leerzaam.

Ons Pardon in Wageningen was een prachtig initiatief om te tonen dat vluchtelingen er niet allen voor staan. Het initiatief wordt voortgezet met aan de slag. Een actie om nieuwe Nederlanders de kans te geven deel te nemen aan onze samenleving.

In een thema-avond van de PKN gaan we met elkaar in gesprek over wat de multi-culturele samenleving voor ons betekent. Wat mij betreft op de wijze van benoemen en bouwen.

Door mijn werk heb ik te maken met kinderen van ouders die hier in Nederland opnieuw een bestaan proberen op te bouwen. Dat kunnen asielzoekers zijn die uit een oorlogsgebied komen.De Gemeente Tilburg heeft als beleid dat deze mensen op de arbeidsmarkt weer een plekje moeten kunnen veroveren. Door studie/stage of een werkplek. Als deze mensen kinderen hebben doet de Gemeente bij onze stichting een aanvraag voor kinderopvang.Zodat zowel moeder als vader kunnen studeren of in een integratietracject kunnen gaan werken.Prima om daar aan bij te kunnen dragen. Goed initiatief van Doekle Terpstra. ik ondersteun deze van harte.

autochtone MBO SP studenten helpen volwassen inburgeraars met oefenen voor het spreekexamen

cultuurmarkten, boerenmarkten met folkloristische handenarbeid uit diverse culturen, culinaire markten, speel/ontdekkingsplekken voor kinderen (m.n. theater, sprookjes uit div. landen e.d.)

progamma's om Autochtonen nederlanders tijdelijk Allochtonen nederlanders te laten inwonen. En om gekeerd.

benadruk de overeenkomsten tussen de grotere 3 godsdiensten op de lagere scholen

www.gemengdescholen.nl

In Mei 2007 heb ik samen met een aantal collega's een stichting opgericht met de bedoeling zowel jong en oud als autochtoon en allochtoon bijelkaar te brengen. Wij hebben binnen de stichting werkgroepen opgericht die bestaan o.a. uit ouderraden met verschillende etnische achtergronden. Zo werken wij op dit moment al met een actieve antillaanse, surinaamse en afrikaanse ouderraad. Ouders die activiteiten organiseren om Con-Tact met jongeren te krijgen, om op deze wijze de jongeren te kunnen begeleiden bij evt problemen waar zij mee te maken krijgen in de maatschappij. Het bestuur v.d. st. steunt de ouders hierbij. We werken momenteel met 45 vrijwilligers. OOk hebben wij een voetbaltrainer bereid gevonden zijn zaterdagavonden op te geven om jongeren van de straat te halen en met ze te gaan sporten. Op de 4 de avond hadden we al 25 jongeren! Jongeren zijn echt wel bereid goed te doen met de juiste aandacht en begeleiding. We hebben een centraal gebouw op het oog waar [ voor het eerst in Drachten] een dagelijkse inloop mogelijk zal zijn. Jammer dat het voor initiatiefnemers zo moeilijk is om aan financiele steun te komen. Het zou zoveel geld schelen, geld wat nu gebruikt wordt om te dweilen terwijl de kraan nog wijd open staat! Wanneer gaan de ogen open in Nederland! Het is de bureaucratie die het goede werk onderuit haalt!

Ik ga in dialoog met mijn bovenbouwleerlingen op een VMBO-school in Zaandam. We praten over respect, discriminatie, wat vooroordelen zijn en waarom het hebben van vooroordelen gevaarlijk kan zijn. Bij sommige leerlingen blijft dat hangen. Elke leerling is er 1! Met mijn acteerwerk probeer ik anderen ervan te laten doordringen dat een Turkse moslim niet enger, vreemder, gekker of aparter is dan een willekeurige Nederlander.

Het organiseren van buurtbrunches voor en door alle buurtbewoners van elke rang of kleur. Wij doen het al 5 jaar met groot succes.

Mijn badmintonclub afficheert zich expliciet als open voor allen die in Nederland wonen, en is ook werkelijk een 'bont gezelschap'.

Constatering: als over de integratie-problematiek wordt gesproken, dan wordt vaak het slechtste in de islam vergeleken met het beste in onze cultuur. Er is dan totaal geen evenwicht aanwezig. En het resultaat van een dergelijke discussie laat zich raden. Betr. initiatief: Ik heb al vaak de wens gekoesterd om, vanuit de kerk waartoe ik behoor, contacten met moslims te organiseren. Elkaars kerkdiensten eens een keer bijwonen. Een gesprek over actuele gebeurtenissen. Elkaar om toelichting vragen. Niets bijzonders allemaal: gewoon menselijk contact.

Mensen van het generaal pardon behulpzaam zijn. Je overbodige huisraad weggeven i.p.v. op marktplaats verkopen.

door gewoon eens een keer op visite te gaan bij een buurvrouw (die oorspronkelijk uit een ander land komt)

Doe als "autotochtoon" wat aan vrijwilligerswerk, bv.Ned.taalles geven aan buitenlanders. Dit werkt verrijkend!

Goed initiatief. Gisteren op een volleybaltournooi zeiden we nog tegen elkaar: laten we ophouden met elkaar lastig vallen en een potje volleyballen en er samen op toasten.

Van uit mijn vroegere werk weet ik zeer wel dat er een enorme meerwaarde zit in het samen op laten trekken van allerlei nationaliteiten. Ook wanner dat in eerste instantie een probleem (b)lijkt te zijn.Toen ik nog werkte ervoer ik dat Shell dit zeer goed had begrepen. En ook waar je in de verschillen op moet letten om het samengaan te optimaliseren. In het korte bestek van dit hokje raad ik de regering aan de "breedbekkikkers" maar eens dienstbaar "in den vreemde" te laten opereren. Wellicht een eye-opener voor met name politici.

Boodschappen doen bij de Marokkaanse slager en de Turkse supermarkt en PRATEN met de mensen. Laten weten dat je weet wanneer het Ramadan is, en beseft hoe belangrijk die maand is. En vooral: samen LACHEN. Humor bindt meer dan wat ook.

samen eten met allochtonen! Ja gezellig!!!

auteur: "Westerse cultuur uit balans" medeauteur : "Europa balans en richting"

In oec. inloophuis in wijk De Maten gespreksronde op een ochtend in feb.

Voor elk geval dat het fout gaat met de integratie, zijn er meerdere waarin het goed gaat. Laat deze ook wat vaker zien in de media, zodat er een genuanceerder beeld ontstaat.

Vrijwilligerswerk, door les te geven aan scholen in achterstandswijken om op deze wijze te laten zien dat ook zij kunnen deelnemen in de NL maatschappij, in welke beroepsgroep dan ook!!

Ik heb 2 boeken geschreven om niet-moslims in Nederland te informeren over moslims in Nederland: - Zoete eten Zoet Praten. Turken en Marokkanen over feesten, geloof en tradities. - Doe mij maar een moslim! Portretten van islamitische stromingen en organisaties in Nederland.

zelf heb ik een initiatiefvoorstel ingediend voor een toneelstuk Respect4All voor middelbare schooljeugd. In het Centrum voor de Kunsten hebben scholieren van verschillende scholen met elkaar een toneelstuk opgevoerd dat is geschreven door de stadsdichter Hans van Bergen. in een 'kanswijk' de Kemp in Roermond heeft een cultureel werker van de welzijnsstichting mensen van allerlei nationaliteiten bijelkaar gebracht om de afstand tussen elkaar te verkleinen en de betrokkenheid naar elkaar te vergroten.

Op mijn chr. scholengemeenschap in Groningen zetten ouders, leerlingen en personeel zich gezamenlijk in voor een gezonde, veilige en leefbare (school)samenleving.

NCRV-campagne 'Durf te geloven in je wijk'

Multiculturele Maandblad 'Zaman Nederland' zet zich in naast objectieve berichtgeving ook vanuit de ethieke journalistiek te werken aan meer sociale binding en cohesie tussen alle Nederlanders!

Op mijn chr. scholengemeenschap in Groningen zetten ouders, leerlingen en personeel zich gezamelijk in voor een gezonde, veilige en leefbare (school)samenleving.

Globefestival met interreligieuze viering Dit wereldmuziek-festival werd door de Aidsbenefietgroep georganiseerd in november 2006 in Hoorn NH. Op de multireligieuze viering werd door vertegenwoordigers van meerdere wereldreligies aandacht gegeven aan de onkunde die de oorzaak is van de aidsbesmetting Vanuit de Hindoestaanse heilige geschriften, de Bijbel en de Koran werden teksten voorgelezen. Zie voor meer info www.aidsconcert.com Burret Olde

aantal jaren geleden: sociale kaarttournee allochtone vrouwen

taallessen gekoppeld aan huish. werk voor all. vrouwen in Purmerend;prima resultaat. Inf.Thecla Dekkers: 0299-461078; Vadertoneel, Den Haag: Vadsers van diverse culturen in gesprek over ervaringen in dit land. (oa gezien door min Plasterk) Vraag: vergeet de ervaren inburgeraars uit Surinam niet bij uw project! mn. Hindustanen

www.begrijpme.nl

kerkelijk: interculturele vieringen; vrouwengroepen; in de huisartsenpraktijk ervaren wij weinig problemen; er is over en weer respect

www.tijdvooractie.nl

De mogelijkheden van ict benutten om de wereld te leren kennen. Doorvragen op vooroordelen bij kinderen tijdens kringgesprekken.

Symposium op 19 maart in Den Haag n.a.v. het uitkomen van het boek "Werken met Verschil", over de waarde van diversiteit voor mensen en organisaties. Werken met Verschil laat zien waarom mensen zoveel moeite hebben met het omgaan met verschillen, geeft inzicht in de waarde die verschillen kunnen hebben en handvatten hoe je daar zelf beter mee om kunt gaan. Meer info: www.limburgcoaching.nl

Project Goal in Amsterdam

1. een commissie samenstellen met sociologen, sociaal-psychologen, mensen uit het veld dus en mensen uit de allochtone groep, die per reactie van Wilders in een persbericht een weerwoord geeft met onderbouwde argumenten. Het is van belang om elke keer een juist beeld van de werkelijkheid te geven en daarbij alle nuances aan te geven. Soms zal alleen informatie op basis van gegevens al genoeg zijn om de argumenten van Wilders onderuit te halen. Daarbij komt ook het grote onderscheid tussen cultuur en religie dat ten alle tijden gemaakt moet worden en deels met elkaar verweven is maar ook wezenlijk van elkaar verschillen. 2. Manifestaties door heel Nederland. Ik kan me voorstellen dat daarbij elke week/maand een andere stad in Nederland wordt aangedaan. Dit om de boodschap niet uit het oog te verliezen en constant onder de aandacht te brengen. Zorg wel dit in de manifestatie de boodschap altijd voorop staat, maar kleed het ook leuk aan. Ik heb zelf ook debatten georganiseerd maar daar bereik je niet de doelgroep mee, dus het zal (jammer genoeg) opgeleukt moeten worden, want mensen zijn anders moeilijk bereikbaar om een louter politieke boodschap aan te horen. Denk aan muziek, artiesten die zich belangeloos willen inzetten. Dan kun je tussendoor korte debatten en betogen houden waarbij je mensen op basis van informatie overtuigd. Ik denk dat gemeenten op zich best bereid kunnen zijn om hier een subsidie voor te geven, zolang je de boodschap objectief houd en niet verbind aan politieke partijen. En dat is mogelijk, want je hebt een boodschap die op basis van objectieve informatie te geven is. Tommy van Buren

zodra je met een oordeel zou willen komen,,,,, even bedenken wat je zou doen als de rollen omgedraaid zouden zijn, met anderen woorden je leren te verplaatsen in de ander, of kijken met ogen alsof je alles voor het eerst ziet. Leren niet emotioneel te oordelen .

Een online "fact-checking station" waarin te gemakkelijke oneliners en versimplificeerde uitspraken uit het nieuws worden getoetst op feitelijke juistheid, bij voorkeur door een team van vrijwillige researchers. Zie bijvoorbeeld http://www.michaelmoore.com/sicko/checkup/setting-the-record-straight/ Lijkt een een goed tegengif tegen alle niet geverifieerde onzin die er dagelijks wordt uitgekraamd.

Meer wereldmuziek op de radio, meer nadruk op rijke Arabische cultuur op school (algebra komt uit Arabische landen).

Wij helpen vanuit onze kerk vluchtelingen te integreren maar ook zelf ervan te leren.

* ondersteun dit initiatief, dan doe je thuis ook praktisch iets: http://zadenvoorleven.wordpress.com/ * zet je zelf lekker in je vel: dan voelt ook een ánder zich wél

Jonge (allochtone) stagiairs opnemen in het bedrijf / de instelling waar je werkt. Daar samen bouwen aan ons mooie Nederland.

ik stuur mijn 'blanke' kind naar school met veel allochtone kinderen, denk mee in medezeggenschapsraad van deze school over identiteit en beleid; we hebben vorig jaar een PR-actie in de wijk gehouden juist onder 'blanke' ouders om meer 'witte' kinderen op deze school te krijgen die een 'zwart' stigma heeft - onterecht overigens.

vertrouwenspersoon voor multicultureel stel en haar kinderen

sport verbroedert

Op internetforums tracht ik mensen verder te laten denken dan alleen in hokjes door actief mee te discussieren en stereotypen en vooroordelen te bestrijden.

Stichting KIK jongerenprojecten.

www.biki90.nl een portal voor Groot Eindje waar alle soorten geloofsovertuigingen en mensen zelf hun nieuws en visie van het nieuws kunnen plaatsen.

op onze school voor asielkomers en nieuwkomers; met heel veel nationaliteiten dus is voor de kerst een kerstshow gehouden, waarin alle nationaliteiten aan bod kwamen. Er werd gedanst, gezongen, gerapt en toneel gespeeld. Iedereen had plezier, docenten en leerlingen leerden van elkaar. een geweldige bijeenkomst.

Bij eventuele problemen GEEN gehele bevolkingsgroep of religie's afbranden, maar iemand persoonlijk aanspreken en dat op een respectvolle manier. Wie goed doet, goed ontmoet, daarmee kom je verder.

Laatst kreeg ik op mijn werk via mijn islamitische collega een prachtig boekje in handen 'Doe maar gewoon' van Hans Kaldenbach met als ondertitel: 99 tips voor het omgaan met Nederlanders. Het houdt op een humoristische manier autochtone nederlanders een lachspiegel voor. Maar ook geeft het een mooi inzicht in culturele verschillen. Zeer aan te bevelen voor iedere nederlander!

In onze NLP Opleiding in Eindhoven leer ik mensen wat respect en zelfbewustzijn is. Wanneer iemand van zichzelf houdt, kan hij pas van anderen houden. We leren dat ieder mens op dezelfde manier in elkaar steekt, maar op een andere manier uiting geeft aan zijn of haar persoonlijke behoeftes. We leren ook hoe dat gedrag kan worden beïnvloed, wanneer het schadelijk is voor de omgeving. Op een vriendelijke en resepctvolle manier, met behoud van de persoonlijke waarden van ieder individu. Daar staan we voor.

contact zoeken met allochtonen, bv. via plaatselijke moskeebesturen

een goede integratie wordt ook bereikt indien men zonder voorwaarden vooraf met elkaar in het huwelijk kan treden.

Laat anderen benoemen, wij willen graag bouwen! Wat denkt u van een nieuw nationaal LANDMARK om samen trots op te zijn? De bouwtekeningen liggen klaar. Een Superglobe, gedragen door een reusachtige hand, 100 meter hoog, een symbool van solidariteit en optimisme, van hoop op een duurzame en vreedzame toekomst. Bijna iedereen in ons land geeft aan goede doelen, daarom het motto: ''Een volk dat geeft bouwt aan de toekomst" Zie www.superglobe.nl

Wij denken dat de allerbeste positieve bijdrage aan integratie is, dat een niet westerse allochtoon een Elfstedentocht wint. Spoor vooral niet westerse allochtone bewoners van ons land dus aan om lid te worden van de vereninging 'De Friesche Elf steden'.

In de Roermondse wijk Kemp-Kitskensberg-Heide is in 2007 de " Dialoog in de wijk" gestart. Bewoners met diverse culturele achtegronden onderzoeken en bespreken tesamen de overeenkomsten en verschillen in hun leef- en woonomgeving. De gemeenschappelijk benoemde belangrijkste overeenkomsten en verschillen worden in 2008 besproken. Iedere deelnemer aan de Dialoog brengt voor iedere volgende bijeenkomst 3 bewoners uit de wijk mee. Het initiatief is in 2007 genomen door de wijkgerichte groepen; vrouwengroep La Femme, de redactie van de wijkkrant, het Vadercentrum en Bewonersondersteuning.

-in binnenstad amersfoort ontmoeten r.k. en moslima's elkaar voor openhartige uitwisseling van gevoelens en ervaringen- -rondom kerst zond NOS journaal goed bericht uit via interview met prins van Jordanie over mogelijkheden van samenleven (mooi reisdoel of reiskado voor wie daarin niet kan geloven) -mijn motto zou zijn:bouwen aan wederzijds vertrouwen.

poging oprichting inter religieuze raad breda

Als leerkracht kun je je voorbeeldfunctie gebruiken om wederzijs respect te bevorderen. Als kunstenaar kun je door kunst een brug slaan.

Ook ondernemingen hebben de taak om binnen het bedrijf écht contact mogelijk te maken en te stimuleren (om daarmee polaritatie te voorkomen). Naar mijn beleving is dat namelijk al voldoende. Soms zie je resultaat bevestigd, je mag echter niet teleurgesteld zijn als je dit niet (meteen)ziet. Meest sprekende voorbeeld van afgelopen jaar is een plotseling sterfgeval van een medewerker (hartinfarct). De Rooms Katholieke man kreeg een dito uitvaart en in de mis waren óók zijn Islamitische collega's present. Een mooie bevestiging voor wederzijds respect, integratie en tolerantie.

sinds 1994 via stichting ondersteuning van ontwikkelingsproject Andoharano op madagascar

wijktafel; 'gekleurd' cultureel (dorps/wijk) festival

Wij zijn hard bezig om Art.23 uit de grondwet te krijgen. Scheiding van onderwijs moet bestreden worden. Nu dreigt hier een islamitische basisschool te worden gesticht, naast de andere geloven is dit vragen om moeilijkheden. Eén algemene school is de oplossing.

Niet doen maar praten! In gesprek gaan met de ander. Dichtbij in het openbaar vervoer. Ver weg met de Taliban, en met al die andere echte of vermeende tegenstanders.

gezamenlijke maaltijd van christenen en moslims in de adventstijd

Via onze PKN. gemeente te Brielle moskee in Hellevoetluis bezocht en vele malen met een flinke groep gemeent6eleden en moslims van gedachten gewisseld, Dit alles in harmonoe en rspect.

Oecumenische kerkdienst vredeszondag met deelname iman en moslimjongerenkoren. Zeer indrukwekkend en hartelijk. Kerken kunnen plaatselijk veel betekenen en doen. Idee: Minister Klink heeft wel gelijk, laat kerken landelijk een duidelijk "statement"afgeven!. Succes. Piet Jille

Ga eens op reis! Bijv. naar Marokko. Ervaar daar: een oprechte gastvrijheid die wij Nederlanders verleerd zijn. Hun eenvoud van leven. Hun rijke cultuur. Ontdek: de woestijnisering van het zuiden van het land. Grote verschillen tussen arm en rijk, het ontbreken van industrie. Leer ook: men kent daar pas sinds 7 jaar algemene leerplicht. De meerderheid van de bevolking is arm en analfabeet. Verwonder je over in brede lagen van de bevolking diep religeuze en devote beleving van de Islam en over hun wil tot gesprek, dialoog en vergelijk. Besef ook: minder dan 20% van de wereldbevolking beschikt over meer dan 80% van alle productiemiddelen. WIJ hebben de koek niet eerlijk verdeeld. In de jaren '60 zeiden we: 'de koek moet eerlijker verdeeld, anders komen ZE het halen.' Onze rijkdom is gebaseerd op grondstoffen uit voornamelijk ontwikkelingslanden. ZE komen het nu halen. Gelijk hebben ze! Denken in de richting van een oplossing betekent voor mij: allochtonen moeten eerlijker kunnen delen in onze rijkdom. Opdat men in eigen land de middelen heeft om het land te irrigeren, olijfbomen te planen om de grond vast te houden, voedsel te verbouwen, goed onderwijs op te zetten, goede gezondhedzorg en hoogwaardige industrie. Ik wil wel belangenloos meewerken aan het opzetten van dergelijke projecten met allochtonen en autochoten. Wat ook belangrijk is: dialogiseren, respect opbrengen voor allochtone culturen en leren de juiste vragen te stellen. Is altijd beter dan het antwoord al klaar hebben. Blijven we onverdraagzaam het laatste doen als autochtonen, dan worden wijzelf op den duur 'het probleem'.

Samen met Najiba Abdellaoui schrijf ik een kinderboek over Nasim, een jongen van Marokkaanse komaf en Natalie, een Nederlands meisje. In het boek laten we zien dat er wel cultuurverschillen zijn, maar dat het juist leuk is om die te ontdekken.

Samen met collega reeks lesonderdelen betreffende homoseksualiteit opgezet door alle jaarlagen heen. Iedere keer weer het gesprek aangaan met autochtone en allochtone leerlingen waarom deze seksuele geaardheid net zo gerespecteerd dient te worden als andere.

Het behandelen van de voorliggende problematiek kan per gemeente plaatsvinden door middel van te vormen gespreksgroepen. De resultaten hiervan kunnen vervolgens aan de bevolking worden meegedeeld,bijvoorbeeld d.m.v. een televisieprogramma.

Alle mogelijkheden aangrijpen, zowel prive als op je werkplek om in gesprek te blijven over het feit dat je mensen altijd op hun mens zijn en hun zelfstandige gedragingen moet beoordelen. Niet geaardheid, geloof of afkomst zijn van belang. Van belang is wie je bent en wat je daar als persoon mee doet. Door in het "klein" deze boodschap te laten klinken draag je hoe dan ook bij aan een open discussie en zullen mensen misschien weer open staan voor een samenleving waar je waardevol mens kunt en mag zijn.

Zorgen voor scholing van werkzoekenden allochtoon en autochtoon in beroepen waarvoor te korten zijn op de arbeidsmarkt. Moeilijkvervulbare vacatures worden eerder ingevuld zonder op de kleur van de sollicitanten te letten. Samen werken leidt eerder tot samen leven.

Meer allochtonen toe laten op de werkvloer. Want er is een te hoge negatieve beeldvorming over de allochtonen en deze komt vooral bij werkgevers die geen ervaring hebben met allochtone werknemers. Negatieve beeldvorming en discriminatie zijn een belangrijke belemmering bij het vinden van een baan, waardoor ook de werkloosheid onder allochtonen relatief hoog is. Dus a.u.b deze 'de ernstige situatie' zo snel mogelijk om tafel met betrokken organisaties.

Gesprek op gang brengen in de lokale kerken met de lokale moslimkerken of andere geloofsrichtingen

stimuleren bij sport en spel vooor jongeren, oudere allochtone vrouwen nederlands leren, z.n. bij hen thuis, maar liever buiten de deur.

Meer tolerantie naar elkaar toe is een goed streven. De nederlandse pers moet niet altijd het negatieve brengen maar meer de positieve berichten en die ook noemen met naam en cultuur aan geven.

ontmoeting Fonteinkerk te Voorburg en Eglise Evangelique de la Haye

Ben zelf vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en het lijkt mij dat vooral jonge mensen een keer het verhaal van een vluchteling zouden moeten horen. Misschien voor de klas. Alleen dergelijke ervaringen kunnen ervoor zorgen dat mensen genuanceerder over het lot van deze groep. Fijn dat er nu een tegengeluid is!

dit jaar was ik met onze kinderen bij de sinterklaas ontvangst van de surinaams/ turkse/ marokkaanse soos in Eindhoven. Heerlijk om te zien dat kinderen snoep vergarend van de ene naar de andere plek hobbelden!

Wat ik graag zou willen zien is dat we afstappen van de woorden tolereren en tolerantie, in die betekenis van die woorden ligt dat je het eigenlijk niet wilt maar toch maar toelaat, het zelfde geld voor verdragen, en verdraagzaamheid, het beste zou zijn dat we woorden vinden die zeggen dat we blij zijn dat het zo is en dat we samen leven!

In contact brengen van vrouwen met verschillende geloven/culturen. Door bezoeken van moskee en gesrprekken aldaar te voeren en met elkaar te eten.

iedereen begint in zijn eigen omgeving en probeert er achter te komen, wat daar aan het probleem gedaan kan worden.

Al sinds 23 jaar bestaat ons oorspronkelijke gezin uit nederlanders, een koreaan en een haïtiaan. Sinds een jaar of 10 zijn er ook 2 allochtone schoonkinderen bijgekomen. Culturele verschillen waren kenbaar, maar zijn overbrugd en geïntegreerd, ja zelfs overstegen tot een nieuw hoger nivo van samenleven.

Ik ben net terug uit Izmir en dacht daar terwijl ik over een bazaar liep, laten we in iedere stad in Nederland meer ruimte geven aan onze Turkse, Marokkaanse en andere medelanders om bijv. een bazaar op hun manier in te richten, en ze daar ruimschoots financieel toe in staat te brengen.. Ik vind het een toevoeging aan de integratie van blanke Nederlanders ten opzichte van onze van oorsprong uit het buitenland gekomen medelanders. En verbied alsjeblieft het woord allochtoon!!!!

Mijn nieuwe single is net uit ; tegen de lamlendigheid in Nederland: We goto do something; http://www.legaldownload.net/musiclover/artistwebshop/id/6880 http://www.peacestrike.org.uk/ en http://www.nah-info.nl/

Vanuit het Christelijk Gymnasium waar ik werk help ik jaarlijks mee om een uitwisseling met een "zwarte school" te organiseren, waardoor autochtone en allochtone leerlingen op een positieve manier met elkaar in contact komen en elkaars achtergronden beter kunnen begrijpen. Daarnaast organiseer ik samen met een aantal collega's een Turkije-reis voor ca. 45 bovenbouwleerlingen, waarbij uiteraard ook ruime aandacht wordt besteed aan de Turkse cultuur. Het initiatief Benoemen en Bouwen vind ik heel positief en sluit aan bij hoe ik denk dat we met elkaar moeten omgaan in onze multiculturele samenleving.

De boodschap van tolerantie en respect moeten we voorleven aan onze jeugd. In het onderwijs doen we dat in woord en gedrag.

In Tilburg staan social sofa's. Mijn voorstel is: laat een allochtoon en een autochtoon plaatsnemen op het 'benkske' en laat ze elkaar een 4-tal vragen stellen. Op deze manier kunnen ze meer inzicht in elkaars leven krijgen en kan polarisatie terug gedrongen worden. TEVENS: niet alleen nieuwkomers moeten verplicht worden tot een integratiecursus maar autochtonen moeten verplicht "Het gelaat van de ander" van Levinas lezen!!!

Helemaal eens met de noodzaak voor grotere gemeenschapszin maar dooddoeners dat 'simpele oplossingen niet werken' verblinden ons voor oplossingen die wèl werken. Simpele oplossingen worden begrepen en werken vaak het best. Een voorbeeld: Het tegengaan van keten-immigratie door het verhogen van leeftijd en inkomenseis voor huwelijksmigranten werkt uitstekend in b.v. Denemarken. Daar kan men zich vollop concentreren op de integratie van de aanwezige immigranten en krijgt de cohesie vorm en tolerantie weer een kans. In Nederland wordt de angst juist gevoed door het idee dat de immigratie hoog blijft en de problemen zichzelf in stand houden. Een beroep op tolerantie is kansloos zonder echte (en soms simpele) oplossingen.

Bejaardentehuizen bezoeken, en de bejaarden begeleiden met onder ander boodschappen doen en internetcursussen geven.

Eindelijk een ander geluid in de media. Als kind van de 70er jaren deed het mij pijn om steeds die ongenuanceerde en generaliserende scheldpartijen in de media te horen en te lezen. Helaas smullen de media juist hiervan. En uit de reacties tot nu toe blijkt dit wel weer. Tolerantie komt uiteraard van twee kanten, dat ontkent ook niemand. Maar dit is voor een groot aantal Nederlanders geen ´duidelijke taal´, deze mensen willen slechts (simpele) one-liners horen. Goede initiatieven: nieuwe Nederlanders (voor mij werkt het begrip 'allochtoon' te stign=matiserend voor mensen die in NL zijn geboren en opgegroeid) die als raadsleden of wethouders in de politiek actief zijn voor álle burgers van stad of land. Het toppunt van integratie! Deze actie is ook een goed initiatief: zoveel mogelijk andere geluiden laten horen om de 'verwildering' geen kans te geven (maar besteed zo min mogelijk aandacht aan die bepaalde persoon, want daarmee werk je hem in de kaart).

Vaker elkaar begroeten. Groeten vermindert de afstand en daarmee een denkbeeldige kloof en muur die helemaal niet hoeft te bestaan.

Als coordinator van een gastgezinproject voor buitenlandse studenten probeer ik een steentje bij te dragen aan een goed met elkaar samenleven in Nederland. Ik sta van harte achter deze actie en wens de initiatiefnemers nog heel veel succes!

Indigo vrouwennetwerk www.indigo-wereld.nl

Mijn vrouw en ik hebben ons jongste dochtertje welbewust op een 'zwarte school'' gedaan, waar ze intussen in groep 5 zit. Zowel mijn vrouw als ik participeren regelmatig in schoolactiviteiten, ik als incidenteel 'gastdocent'' n.a.v. mijn militaire missies, Mirjam als lid van de medezeggenschapsraad en gastdocent kunstzinnige vakken. Uit onze betrokkenheid bij de school zijn heel veel leuke contacten met allochthone gezinnen ontstaan. Wij voelen ons in de ''Turkenwijk'' altijd volstrekt op ons gemak!

Vakbondsleden nemen initiatieven voor verbetering van arbeidsverhoudingen.

Alle kinderen sporten gratis! per 01-01-2008. Dit ter bevoordering van: 1) overgewicht 2)sociale-cohesie 3)participatie 4)integratie Meer info: www.overschiesportgratis.nl

Mensen bewuster met hun persoonlijke veiligheid leren omgaan. Leren om conflicten te voorkomen, vermijden of op te lossen. Kijk voor meer informatie op www.dvdtegengeweld.nl

Marokaanse kookscholen voor Nederlanders. Ik zou direct komen!

via 't Gilde wekelijks nederlands praten met jonge turkse man en maandelijks een praatavond voor allochtone vrouwen met een hogere opleiding.

In de media overheerst negativiteit over onze samenleving. Maar er is nu een tegengeluid: Colorfull. Een tijdschrift dat gelooft in een positieve verandering. Colorfull daagt de lezer uit om zich te verdiepen in haar medemens, haar blik te verbreden. Om misverstanden uit de weg te ruimen, duidelijkheid te scheppen, en te laten zien dat de multicultuur eerder een verrijking dan een bedreiging van onze samenleving is. Een tijdschrift met verhalen over mensen die het verschil maken.

Festivals geven een goede kijk op elkaars cultuur. Dat stimuleren geeft Nederlanders gelegenheid elkaar te leren kennen, te zien in eigen omstandigheden en daardoor misschien begrijpen en respecteren. Zie de effecten van het festival van Essaouira in Marokko (Elsevier week 50, pagina 160).

met uw intiatief willen wij een Friese Elfsteden Debat organiseren over Samen werk, wonen en leven. Met als motto: Met Foppe is Fryslan Boppe!

diverse schoolactiviteiten om nader kennis te maken met de verschillende culturen en de dialoog aan te gaan..

Al ruim zeven jaar functioneert in de gemeente Zeist een platform voor respect en tegen geweld. Sinds drie jaar heeft de gemeente Bunnik zich daarbij aangesloten. Sinds één jaar is een goede samenwerking tot satand gekomen met de gemeente de Bilt. Het initiatief is door de Raad van Kerken in Zeist genomen op nadrukkelijk verzoek van de toenmalige burgemeester Rudie van Boekhoven De laatste jaren werkt het platform in de scholen en dit alles is te vinden op WWW.REGG.NL Het is fantastisch dat Doekle Terpsta zoveel steun krijgt voor zijn initiatief en we willen hem daarin van harte ondersteunen

Muziek maken voor vrolijkheid op straat (als het weer dit toelaat) Het onjuist gebruik van het woord dhimmi op grond van discriminatie verbieden, en het effectueren alsmede activeren van (ook) deze vorm van discriminatie hard aanpakken, want vrijheid van godsdienstbeoefening is niet hetzelfde als discriminatie door middel van godsdienst. Het uitsluitend benoemen van dat wat discriminatie is (bijvoorbeeld het gebruik van termen zoals dhimmi) is NIET strafbaar. Het effectueren en activeren van discriminatie wél. De wetgever moet ook discriminatie binnen de kerk en moskee muren verbieden vind ik, om de rust in ons land te waarborgen. Mensen kunnen leren van de vroeger gemaakte fouten.

In het centrum voor reuma en revalidatie waar aan ik ben verbonden werken mensen uit meer dan 25 verschillende herkomstlanden goed samen. We lachen ook samen: zo is het dragen van een hoofddoek niet verplicht.

Wij zijn privé en zakelijk Turks-Nederlands. Wij ondersteunen/sponseren integratie projecten. Denk hierbij aan Multifestijn (www.multifestijn.nl) en Museum Turkije Nederland (www.turksmuseum.nl). Dit zijn projecten opgezet door turkse gemeenschappen die de ontmoeting zoeken met de gemeenschap.

In Amsterdam-Zuid organiseren we regelmatig dialogen tussen Nederlands van allerlei komaf. We zijn met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen, persoonlijk, sociaal, cultureel.

Een aantal jaren heeft in Zoetermeer de 'groep' 'Geloven in Vrede' bestaan, waarvan ik uitvoerend secretaris was. Tot drie keer toe hebben we een bijeenkomst in het stadhuis gehouden waar over integratie en 'samen'werd gepraat. Samen tussen autochtonen en allochtonen. Van die activiteiten zijn nog wel verslagen, ook in mijn pc. De bijeenkomsten (met tussen 75 en 150 bezoekers per keer, autochtoon en allochtoon)waren in 2001, 2002 en 2003. Ook een 'gemengde' reis naar Marokko (in 2006) en bij elkaar 'exotisch' eten - met verslag in de Haagsche Courant

Iedere schoolvakantie Sportinstuif in de sporthal te Holwerdvoor alle kinderen in de gemeente. Schaakclub voor alle nationaliteiten. Mijn motto: WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND?,LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN!!!!! douwe kuipers,Holwerd.

Ashoera Schip 2008 Met dit initiatief brengen wij mensen bijelkaar om het belang van dialoog onder de aandacht te brengen d.m.v. entertainment, speeches en muziek. Voor meer info: www.islamendialoog.nl of a.coskun@islamendialoog.nl Groeten, Ahmet Coskun

Conflicten op school tussen leerlingen: direct aandacht aan besteden door: individuele gesprekken, gesprekken met leerlingen en ouders, gesprekken met de leerlingen, die in conflict zijn: basis voor deze gesprekken is het uitgangspunt: pluriforme samenleving op basis van onderling begrip en respect. Mijn ervaring: het kost welsiswaar veel tijd en onderlinge afstemming, maar het werkt!! Bij conflikten tussen jongeren (vaak door ethnische verscheidenheid en verschil) de ouders erbij betrekken: vaak moeten zij ook beïnvloed worden in de vorm van opvoedingsondersteuning.

Ik zou willen dat Trouw wekelijks een groot artikel a la "de tien geboden van..." plaatst met een geinterviewde autochtoon en allochtoon (afwisselend). Ik zeg erbij NIET over tien geboden, maar over visies en vragen die op de achtergrond staan van het initiatief "benoemen en bouwen". De geintervieuwden moeten mensen zijn met een voorbeeldfunctie. De centrale vragen draaien steeds om "wat signaleer je", "wat doet het probleem met je" en "wat is de weg naar integratie en bevordering van samenhang". De bevraagden worden benaderd uit steeds andere "geloofsgroepen": christen (diverse denominaties), moslim (diverse richtingen), hindu, humanist, ietsist, wetenschappers (lijkt immers de vorm van nieuwe inquisitie in te nemen), etc. De kwaliteit van de gesprekken moet net zo hoog zijn als die van de tien geboden van Arjan Visser. Ook steeds een mooi portret erbij. Zo'n serie houden we een jaar vol. Aan het einde daarvan een televisie bijeenkomst met discussie over de resultaten, o.d. De artikelen moeten echt mooi en kwalitatief goed zijn: inspireer en benoem tegelijk.

Samen met de Gemeente een Dorpsplein ontwikkelen.

In De Bilt wordt jaarlijks in de Kerstvakantie een groot zaalvoetbaltoernooi tussen jongeren van autochtone en allochtone achtergrond georganiseerd. Veel lol, veel speelplezier, meer begrip en minder vooroordelen zijn het resultaat. Anders zijn is niet eng, het is een gegeven. God heeft mensen geschapen, geen grenzen.

Graag zet ik mijn naam onder dit initiatief. De wereld verhardt. Toch blijf ik hoop houden, dat er wordt ingezien, dat we goed samen kunnen leven met mensen uit allerlei culturen en religies. Er zijn landen in de wereld, waar ieder geloof geaccepteert wordt en men naast elkaar leeft en respect heeft voor elkaar. Doch elkaar hun visie niet opdringen.

groep 'wereldvrouwen' buurt-kerkhuis De Paardenberg in Den Haag Transvaal

Wanneer wij volwassenen onze eigen verbeelding gebruiken, vaak genoeg is dit afgeleerd, wanneer kinderen en jongeren hun verbeelding blijven gebruiken, kunnen we gemakkelijker allerlei standpunten, letterlijk en figuurlijk, indenken en innemen. Wanneer we lenig kunnen kijken en denken, kunnen we aan onze verbeelding daadwerkelijk vormgeven, in dialoog, in discussies én in beeldende zin. Dit maakt nieuwe en andere gedachtes en ideeën mogelijk en interessant. Het stimuleren van de verbeelding van mijzelf en van anderen evanals het uitwisselen van beelden en gedachtes is de opgave die ik me al jaren in mijn werk stel. Dat is meestal een vrolijk gebeuren.

De herbergfunctie van de ouderkamer op de basisschool. Zie: www.vitaalpendrecht.nl scholen kerstspel op de Beatrixschool in Rotterdam

Uitstekend initiatief ! Het zwart maken van hele bevolkingsgroepen, en andere mensen beledigen onder het momen van vrije menigsuiting dragen niet bij tot het vreedzaam samenleven van mensen en bevolkingsgroepen. Daarnaast moeten de bestaande reële problemen wel hard worden aangepakt. Door de overheid en de samenleving.

ontmoetingen buurt-kerkhuis De Paardenberg in Den Haag-Transvaal

Meer met elkaar samenwerken op allerlei gebied. Ik maak op school altijd gemengde groepen. Dan leren de leerlingen van elkaar en komen ze in gesprek met elkaar i.p.v. langs elkaar te leven.

Elkaar groeten op straat. Iedere deelnemer herkenbaar aan een door u te verspreiden speldje o.i.d.

In onze grote veelkleurige school proberen we vanuit de christelijke identiteit te werken aan onderlinge verdraagzaamheid, dialoog, het in gesprek blijven over waarden, inspiratiebronnen, geloof, dilemma's, je kijk op het leven. Zowel als collega's onder elkaar als met leerlingen. Dit gaat met vallen en opstaan, maar het is de moeite waard! Geen samenleving waar we elkaar niet meer in de ogen willen of kunnen kijken! Goed initiatief, dit "benoemen en bouwen". Ook in mijn eigen omgeving probeer ik hier persoonlijk een steentje aan bij te dragen.

Het initiatief uit Frankrijk om sollicitaties anoniem (zonder persoonlijke gegevens) te laten verlopen zou navolging moeten krijgen. Om te beginnen bij het Rijk en de andere overheden. Zie: http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=235439

Laten we ons richten op positieve zaken en samen trots zijn op Nederland in plaats van een wij-zij mentaliteit erop nahouden. Daarmee komen we geen stap verder!

Geen woorden maar daden. In 2008 gaat een groep vrienden van Bhutan op stap vanuit Nederland naar Bhutan. "From the low lands of Holland we play the music to the snow lands of Bhutan." Onderweg zal in Turkije, Iran, Pakistan en India muziek worden gemaakt met locale musici. Muziek als voertuig voor vrede, vriendschap en verbondenheid. Wij willen graag laten zien aan alle Nederlanders (TV documentaire) dat "culturen van ver" ook meer dan de moeite waard kunnen zijn en steunen daarom uw initiatief van harte. Houdt de blik niet alleen naar binnen gekeerd, Nederland, maar kijk ook om je heen! www.arnoldpilon.nl

In mijn lessen geef ik veel aandacht aan onze multiculturele maatschappij. Ik laat de leerlingen nadenken over immigrantenvraagstukken en probeer samen tot oplossingen te komen.

Ze hebben het altijd over integratie maar ze moeten het meer hebben over de multi culturele samenleving. Je kan mensen niet dwingen om te integreren in een samenleving die ze nog steeds ziet als allochtonen/buitenlanders. Hoe moet je integreren bij een groep mensen die je niet als hun gelijke ziet. Maakt niet uit hoe goed je nederlands spreekt of kertskaarten stuurt je blijft anders uitzien en ze kunnen je naam niet uitspreken. Integratie kan pas gebeuren als mensen geaccepteerd worden voor wie ze zijn. Nederlanders (de echte met blonde haren) moeten meer te weten komen over de buitenlanders en vooral over de buitenlanders met donkere haren of huidskleur. Daar zijn ze het meest bang voor uiteindelijk... Ook weer veroorzaakt door gebrek aan kennis en interesse in de cultuur en achtergrond van de buitenlanders. Voorbeeld initiatief: Feliciteer nou een keer je moslim buren/collegas/hangjongeren met de suikerfeest of de offerfeest. Dat zal ze heel blij maken. Ze zullen dan meer het gevoel krijgen dat bij de samenleving horen. Nu krijgen moslims constant negatieven dingen te horen over hun geloof en dus een deel van hun identiteit. Dat zorgt alleen maar voor angst, polarisatie en onverdraagzaamheid.

Zelf ben ik al zo'n acht jaar bezig om tolerantie en wederzijds respect ,jegens buitenlanders uit te dratgen in onze woonplaats Rijen ,wwar zo'n 10 procent van Turkse komaf is. Al zo'n acht jaar is er in onze kerk een interculturele viering samen met de imam.

Leerlingen op school confronteren met mensen uit andere culturen die in de eigen woonomgeving wonen. De ervaring is dat er meer begrip ontstaat voor de leefwijze van die mensen en dat letterlijk uitgesproken wordt dat men zch schaamt voor discriminerende uitingen en gedragingen. Jammergenoeg constateer ik ook dat veel van die goede gevoelens snel weer verdampen als we overgaan tot de orde van de dag. Daarom is een bijna permanente stroom van positieve initiatieven nodig.

ondersteunen lokaal vrijwilligerswerk In Utrecht is dit onlangs al gestart: daar heb je nu een soort marktplaats voor vrijwilligerswerk en kun je diensten ruilen: bijv. een accountant helpt iemand met zijn belastingopgave, en iemand anders verzorgt hulp in de huishouding. Een student Engels verzorgt huiswerkbegeleiding voor allochtone buurtkinderen en die doen dan weer de boodschappen voor een aantal bewoners van het bejaardenhuis. Uitgangspunt: iedereen heeft/kan iets waar hij een ander mee kan helpen, daardoor haal je vrijwilligerswerk uit het 'zielig/medelijden' hoekje en bouw je aan meer respect voor elkaar.

Ik ondersteun deze actie van harte. Ik wilhierbij het Taal in actie project van o.a. ALIFA in Enschede, noemen als prachtig project, waarbij vrijwiliggers drie maal drie maanden persoonlijk aan een allochtone landgenoot worden gekoppeld om het niveau van de Nederlandse taal en integratie alhier te bevorderen

De Witte Tulp in Amsterdam, met een vestiging in Zaandam. Educatie(huiswerkbegeleiding,scholing,dramatische vorming) leidt tot integratie.De organisatie werkt voor brede groep mensen van allochtone herkomst en wordt geleid door een directie van gelijke herkomst, gesteund door een grote groep vrijwilligers.

Vanuit de kerk is er een vrouwen en mannen gespreksgroep gestart met moslims. Aan beide kanten wordt dit als zeer positief ervaren. Over er weer vinden uitnodigingen plaats. Daarnaast is er contact- al jaren- met het pastoraat Oude Wijken in Rotterdam, in dat kader zijn er veel contacten met mensen van diverse nationaliteiten. Leerzaam, verrijkend, leuk en soms onthutsend.

Allereerst een verdraagzaam en een respectvol 2008 toegewenst. Ik sta voledig achter deze oproep en ben al vanaf 15 maart gestart met een e-mailcampagne tegen de verharding in onze samenleving gestart. Deze heet: SAMEN VERDER?! http://www.lima5.net/re032007/

Als voorbeeld wil ik Zwemvereniging Utrecht noemen. Een zwemvereniging midden in de wijk Overvecht, Utrecht. De afdeling wedstrijdzwemmen bestaat uit een zeer gemeleerde groep jongeren. Jongens en meiden van verschillende afkomst; Marokkaans, Antilliaans, Soedanees, Nederlands. Dagelijks zijn zij bij elkaar te vinden in het zwembad, enthousiast en gemotiveerd. Prestaties zijn leuk, maar recreatie en de daarbij behorende sociale omgang is belangrijker. De rol die hun trainers hierin spelen is van doorslaggevend belang.

Als deelnemer van de bewonerscommissie zijn wij betrokken bij initiatief van de Woningbouwverening Het OOsten om door middel van een convenant met jongeren 1. elkaar te leren kennen (een aantal ontmoetingen/etentjes hebben al plaats gevonden. 2. Voor elkaar iets te betekenen jongeren voor de ouderen en bewoners zetten zich in voor een eigen plek voor de jongeren en doen samen activiteiten. 3. OOk de aangesloten organisaties zoals de Woningbouwverenigingen Het Oosten en AWV initiëren en faciliteren. Afgelopen twee jaar heeft dit goed gewerkt. Minder overlast veel ontmoetingen en leuke activiteiten. Nu nog een eigen plek voor de jongeren!!

het al zes jaar bestaande kennismakingsproject van synagoge, kerk en moskee in Zutphen/Warnsveld, dat over en weer in elk geval wat vertrouwen heeft gegeven

Vraag eens aan je buren wat je voor ze kan doen?

Juist door begrip te tonen en me te verdiepen in de Islamitische cultuur ben ik tot de conclusie gekomen dat er een fundamenteel conflict heerst tussen de Islamitische cultuur en de onze .... De ene cultuur is niet 'beter' of 'slechter' dan de ander maar ze zijn wel slecht verenigbaar. De echte botsingen onstaan echter op lokaal nivo en juist die botsingen bepalen de slechte verstandhouding. Die 'kleine' criminaliteit, de 'hufterigheid' , schijnbare arrogantie en slordigheid worden de 'allochtonen' aangerekend , maar niet gecorrigeerd / bestraft....in de ogen van de 'klagers' . Juist deze botsingen zouden eens goed in kaart gebracht moeten worden en geanalyseerd worden Op korte termijn zal er -helaas- een betere wetshandhaving dienen te komen EN daarnaast vooral veel betere scholing (gestructureerd en voor iedereen gelijk) want alleen door scholing kan er onderling begrip onstaan. Mijn eigen initiatief : Ik blijf mijn eigen cultuur en opvoeding trouw , en tracht andersdenkenden niet te veroordelen op grond van hun cultuur en/of religie. En als iedereen zich dan aan de geldende wetten houdt en ook nog eens de gebruikelijke omgangsvormen respecteert ..... Vrijheid blijheid !

Laten we niet de verschillen vergroten maar de overeenkomsten benadrukken. Laten we stoppen met alleen te praten over religie en cultuur maar laten we samen gaan leven. Als docent van de PABO EHvA hoop ik een steentje bij te kunnen dragen door studenten onderling met elkaar te laten praten en te laten ervaren dat we kunnen samenwerken en samen bouwen aan een kleurrijke samenleving. Ik hoop dat zij hun eigen ervaringen toepassen in de basisschool. Samenwerken aan een leefbare toekomst.

Sinds 2006 worden de Nederlandse militairen voorbereid op de vredesmissie in Uruzgan. Al deze militairen dienen een cultuurprogramma te volgen waarbij zij een moskee in Nederland bezoeken om meer te weten te komen over de Islam en een trainingsdag krijgen over de Afghaanse cultuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van Afghaanse vluchtelingen in Nederland. Veel militairen komen na de training bij mij om te vertellen dat zij deze lessen als zeer nuttig heben ervaren. Niet alleen zijn zij beter voorbereid voor hun missie, maar ook hebben zij een beter en positiever beeld gekregen van Moslims en Afghanen, gewoon omdat ze een keer met hen in gesprek zijn geweest. Defensie is een organisatie met veel autochtone jonge mannen, die vatbaar zijn voor rascisme en vooroordelen. Wij hopen door deze lessen dat negatieve gedachtegoed te temperen.

In 2007 werd gestart met een multi-culturele markt in mijn gemeente. 1 x per maand werd deze gehouden, telkens een ander thema. Volgens mij een voorbeeld van een goed initiatief

zie: www.caleidoscopia.nl

Met RefoAnders willen wij de bespreekbaarheid en de openheid over homo gevoelens binnen de Reformatorische kerken bevorderen Mensen die met deze gevoelens worstelen een steun bieden en samen brengen. Hiervoor hebben wij een huiskamer project opgezet waar in een sfeer zoals die thuis zou kunnen zijn, gesproken kan worden over wat de refohomo bezig houdt in zijn gevoelens en geloof en over, waar hij/zij tegen aanloopt in kerk en thuis. Ook heeft stichting RefoAnders op confronterende manier aandacht gevraagd voor de wijze waarop pastorale zorg vanuit kerken aan mensen met homo gevoelens gegeven wordt www.homopastoraat.nl Verder is er door Stichting RefoAnders een site opgezet die zeer druk bezocht wordt www.refoanders.nl Ik vind tollerantie en ruimte voor mensen belangrijk maar besef dat deze ruimte over en weer begrenst wordt door de ruimte die we allemaal nodig hebben om ons te ontplooien. Dus Ruimte zonder aanstoot te geven Ruimte waarin rekening gehouden word met de ander

In Meppel is één van de initiatieven dat vrouwen gezamenlijk door hen uitgezochte films kijken. Natuurlijk met een nabespreking en lekkere hapjes en drankjes vanuit de hele wereld

Koken met culturen! Leer elkaars ''pappot'' kennen. Het brengt je dichter bij elkaar.

Het vermelden van positieve en geslaagde initiatieven van verschillende bevolkingsgroepen in de media zodat niet alleen negatieve berichtgeveing de media bereikt. Het opzetten van kleinschalige projecten zodat dit zich als een olievlek kan uitbreiden.

meningen moeten wel gebaseerd zijn op feiten. Er zijn teveel haatters die hun gal spuien en dat onder meningsuiting plaatsen. Maak mensen weer duidelijk wat een mening is, vertel mensen over fatsoen!

realisatie van een drietal hoogwaardige multifunctionele sportvelden in jaren 60 en 70 wijken. Gebruik door de scholen, jong en oud, ontmoeting tussen diverse culturen en leeftijdsgroepen. Beheer en onderhoud door bewoners en scholen. Begeleiding buiten de schooltijden door leerlingen van het MBO sport en bewegen. Btaald door gemeente, woningstichtingen, scholen en bewonersorganisaties.

Onze kinderen al vroeg bewust maken van eigen en elkaars goede eigenschappen en het ook deel uit laten maken van ons onderwijs: www.deugdenboom.nl

Leven is het meervoud van lef! laten we dan ook letterlijk de handen in elkaar slaan, elkaar open tegemoet treden en kennis nemen van elkaar. laat de pers wilde uitspraken van mensen terugbrengen tot normale (kleine) proporties en deze niet uitvergroten. Een aantal speerpunten van Nederland benoemt en bouwt opnemen in de nattionale agenda van de KvK

Met een groep vrijwilligers, stammend uit diverse sectoren die het vrije woord hoog in het vaandel hebben staan, organiseren wij op 31 mei en 1 juni 2008 een manifestatie en hardloopwedstrijd om geld op te halen voor kinderen in Mitchell's Plain, een wijk 20 km buiten Kaapstad, Zuid Afrika. In Mitchell's Plain wonen voornamelijk kleurlingen, die in Zuid-Afrika weer een heel aparte, niet vrolijkmakende positie innemen. De kinderen van Mitchell's Plain komen dagelijks met criminaliteit in aanraking en lopen het gevaar zelf in gangs terecht te komen. Daarom is de Nederlander Leslie Pangemanan een naschools project begonnen, die de kinderen sport en spel biedt buiten schooltijd. Op dit moment draait het op twee lagere scholen. Het streven is om deze opvang in 2010 op vijf scholen aan te bieden. Met onze manifestatie op 31 mei en 1 juni, een vrolijke en unieke combinatie van sport en cultuur, gesteund door mensen als John Coetzee, Midas Dekkers, Bram Bakker, Dolf Jansen, Abdelkader Benali, Renate Dorrestein, Gerbrand Bakker, Hassan Bahara en nog veel meer bekende en onbekende Nederlanders willen we geld bijeenbrengen om het project van Leslie Pangemanan verder vorm te geven. De manifestatie brengt in Nederland mensen met ene verschillende achtergrond bij elkaar en straalt daarnaast internationale betrokkenheid uit. En om die reden leek plaatsing tussen de positieve projecten op deze site me wel op zijn plaats. Kijk voor meer info op www.run4schools.nl en www.letterenloop.nl.

PABO-Studenten inzetten binnen projecten gericht op 3e Wereld via Stichting Kasulu en stage lopen in Tanzania op basisschool.

Ik juich alle initiatieven toe die verbinding tot stand brengen. Bijvoorbeeld elkaars gebedshuizen bezoeken, in gesprek gaan, een grap op straat. Het begint met gewone mensen die eenvoudige dingen doen. En gelukkig zijn die initiatieven er al zo lang als ik me kan heugen.

als betrokken buurtbewoner in Bos en Lommer enthousiasmeer ik autochtone bewoners contacten te onderhouden met onze grote groep allochtone bewoners bijv door deelname aan Iftar maaltijden

Als leden van AFRIKA-EUROPA NETWERK zetten we ons in een positief beeld van Afrika en Afrikanen te verspreiden en roepen we op naar hen te luisteren en hen hun eigen beleid te laten bepalen.

De "sire boodschap"van enige tijd gelede": "de samenleving dat ben jij" is denk ik één van de belangrijkste zaken in onze maatschappij. We zijn te snel geneigd om met de vinger naar de ander te wijzen maar door zelf verantwoordelijk te zijn en verantwoordelijkheid te dragen kan alleen een betrokken samenleving ontstaan. Mijn intitiatief zal hier dan ook moeten beginnen, los van al mijn maatschappelijke activiteiten. Richard Kooiman

De interreligieuze dialoog. Projecten ter verdediging van de grondrechten en de vrijheid van godsdienst.

ik volg een HBO-opleiding journalistiek. Door mijn slechte niveau Nederlands werd ik niet geaccepteerd dor sommige autochtonen medestudenten die niet met mij willen samenwerken omdat ik niet professioneel genoeg ben en zou een opdracht met mij te maken hun cijfersniveau naar beneden halen. Ondanks mijn leraar heel streng voor studenten is en heel blij met studenten die perfect Nederlands kunnen en professioneel zich te profileren is, heeft hij de beslissing genomen om mij alleen te laten doorgaan en me te begeleiden in mijn opdrachten. De daden van een persoon zijn voor me het belangrijkste en de sleutel personen voor een beter Nederland zijn de personen die een leiding of verantwoordelijk functie uitoefenen. Anders zijn alle allochtonen aan hun lot gelaten en de autochtonen worden steeds onverschillig en egoistischer als die personen niet bewust van hun voorbeeld rol zijn. Mijn bodschap voor allochtonen zoals ik: " kijk naar de daden en niet naar de woorden van de autochtonen Nederlanders dan zal je zien hoe goed eigenlijk zij zijn."

Onwetendheid over elkaar, met name bij christenen en moslims leidt tot veel misverstanden en uiteindlijk tot conflicten. Maar ook tot verkeerde interpretaties en ongegronde angsten. Dat gebeurt wederzijds. Veel van de politieke (en anderszins) uitspraken over Islam en Koran getuigen van zorgwekkende onwetendheid en onterechte vooroordelen. Een van de eerste stappen om in harmonie met elkaar te kunnen bestaan is daarom mijns inziens het verkrijgen van kennis over elkaar, maar ook over jezelf. Mijn bijdrage in deze problematiek is dat ik via cursussen en lezingen in kerkelijke kring probeer begrip te laten ontstaan over onze historische christelijke wortels in relatie tot de Islam. Daardoor kunnen we niet alleen anders naar de moslims kijken, maar bezien we onszelf ook op een andere wijze. Er zijn werkelijk verrassende verbindingen! We kunnen zoveel van en aan elkaar leren. We moeten "het aandurven" om te ontdekken dat onze en hun gebrekkige manier van onder woorden (en daden) brengen van onze en hun godsdienstige overtuiging voor God (Allah) geen enkele reden is dat Hij van de één meer zou houden dan van de ander. En laten we daarbij proberen het geloof met al zijn verschillen los te zien van allerlei geweldsuitingen, die in principe meer met culturele en vooral sociale verschillen dan met godsdienst te maken hebben. Het rijke (christelijke???) westen heeft nog veel schulden in te lossen ten aanzien van allerlei, met name Islamitische regio's, die helaas - mede onder westerse invloed - door de eeuwen zo'n grote maatschappelijke achterstand hebben opgelopen, waar we vandaag de gevolgen van zien. Laten we vooral proberen oog te krijgen voor de noden van onze moslimbroeders en zusters en daar van harte de ondersteunende hand aanbieden. En de mensen, die menen dat het nodig is om de verschillen op te blazen en met beschuldigende vinger naar 'de ander' te wijzen, moeten we maar zo weinig mogelijk aandacht schenken.

Een bedrijf starten waarbinnen elke nationaliteit die woont in de betreffende gemeente vertegenwoordigd is, ook nog gelijkelijk verdeeld over mannen en vrouwen, of daar naar streven.

Het is goed dat we de handen ineen slaan om de verwijdering tussen de bevolkingsgroepen tegen te gaan. Elkaar kennen en waarderen en de verschillen te begrijpen en te respecteren en deze zelfs als meerwaarde en kleurrijker te zien is het wezenlijke.

Wij hebben burgers van Abcoude (dankzij de Alg. Pardon Regeling!) komende uit Afghanistan uitgenodigd om samen naar de tentoonstelling "Verborgen hidden Afghanistan" te gaan. Morgen prikken wij gezamelijk een datum.

Ik steun jullie actie van harte! Ik ben zelf van Surinaamse komaf (geboren en getogen) en nu ongeveer 20 jaar woonachtig in Nederland. Zelf ben ik met een behoorlijk nieuwsgierige instelling naar Nederland toegekomen. Ik wilde de mensen en de cultuur leren kennen zonder mijn eigen cultuur daarvoor op te geven...en dat is gelukt! Makkelijk is het niet geweest. Bepaade denkwijzen over zaken heb ik moeten bijstellen om in deze maatschappij te kunnen functioneren, maar ik ben er niet slechter van geworden. Ik ben altijd van het volgende standpunt uitgegaan: "Nederland zal zich niet aan mij aanpassen. De aanpassing zal van mijn kant moeten komen wil ik een productief lid van deze samenleving worden." Heb ik daarvoor mijn Surinaamse cultuur moeten opgeven? Nee. Ik zou eerder zeggen dat ik bepaalde aspecten van de Nederlandse cultuur daaraan heb toegevoegd en mijn eigen cultuur heb gevormd.. Als mens zijnde zijn we heel snel geneigd om op onze strepen te gaan staan wanneer de zaken niet gaan zoals we dat graag willen. Onwetendheid slaat dan heel snel om in agressie. Dit werkt natuurlijk 2 kanten op waardoor de mate van agressie allen maar sneller toeneemt.. Mijn initiatief: Probeer eens wat nieuwsgieriger te zijn naar elkaars cultuur...

We zijn ons niet bewust van de Nederlandse identiteit en die is: INDIVIDUELE VRIJHEID. Wij zijn het land van de vrijheid en toleratie, al eeuwen lang! Dat is de Nederlandse identiteit. Mijn beste vriend woont pas 10 jaar in Nederland. Gevlucht uit Irak. Ik ben trots op hem! Maar... hij wil Nederland verlaten. Voelt zich niet welkom meer. Mijn initiatief is: mensen op de individu beoordelen en open staan en zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Dat is onze traditie!

Live for life. Het festival is een initiatief van de stichting Rhythm of Reason en heeft tot doel jongeren uit verschillende culturen bij elkaar te brengen. Parallel aan het muziekfestival vindt een debat plaats voor genodigden over integratie. De stichting Rhythm of Reason wil met het festival jongeren kennis laten maken met elkaars muziek en cultuur maar vooral met elkaar. Om daarmee het besef aan te wakkeren dat wij allemaal deel uitmaken van dezelfde samenleving en op elkaar zijn aangewezen. Het festival bewijst dat we ondanks alle verschillen toch één kunnen zijn.

Gespreksgroepen organiseren

benadrukken eeuwenoude multiculturele opbouw van NL in geschiedenislessen

Ik werk op een "witte" school en elk jaar bezoeken wij met kerst een moskee en een kerk. De reactie van de leerlingen en docenten is elk jaar weer hoe veel overeenkomsten er zijn.

Vele voorbeelden mogelijk. Ik noem er een. Mijn vrouw en ik,samen met evengtuele bezoekers, gebruiken om ongeveer 1600 uur een "NAASJTA" Hebben we geleerd van onze Afghaanse vrienden . Het is een soort "high tea' maar dan met meer pittige gerechten dan zoete. Wij hebben dus wat overgenomen uit hun cultuur.

Stop met het woord allochtonen. Iedereen die hier mag zijn, moet erbij kunnen horen.

Dat de mensen eerst naar hun eigen gebreken moeten kijken en wat meer naar andere mensen moeten omkijken.En respecteer iedereen zoals hij of zij is,probeer eerst te luisteren en oordeel niet te snel.Misschien kunnen de buurthuizen wat avondjes organiseren voor alle mensen uit de buurt zodat de mensen elkaar leren kennen.

St. Multatulilezing Breda, die al jaren tweejaarlijks een lezing over multiculturaliteit organiseert en zo het maatschappelijk debat mede probeert te voeren.

Benoemen van (lokale)ambassadeurs!

buikgevoel en actie bijv in de sport geen "hol" normen en waarden-verhaal maar gedrag(slijst).

Stichting op weg naar de Toekomst: een samenwerking van Marokkaanse en Edamse gemeenschap doel: betere samenwerking, gebedsruimte Suikerfeest, waar ook voor autochtonen voor zijn genodigd Samenwerking kerkgemeente/ Marokkaanse gemeenschap in Marokkaanse dagen in kerk

Voorbeel initiatief "Platform geloof en samenleving" Ijsselmonde

Respect tonen voor elkaar, ongeacht geloof, afkomst of ras. Respect is daarom ook het jaarthema en tijdens bijzondere momenten (opening schooljaar, kerst, Valentijnsdag, Pasen, sluiting schooljaar) komt het thema terug in het onderwijs, projecten, themaweek.

Ik ben Iraniër en getrouwd met een Nederlandse vrouw. Je moet zoeken naar overeenkomsten, ook in je geloof.

Ik verbaas me dagelijks over de houding van vele intolerante mensen. Naar mijn mening komt dit vooral voort uit angst en een gebrek aan emphatie. Tolerantie moet je niet zeggen, maar moet je doen, in het dagelijks leven in de buurt, op school en op de sportclub. Oordeel mensen op karakter en niet afkomst. Dat wil niet zeggen dat je niet kritisch mag zijn, maar wel dat je op eerlijke gronden kritisch moet zijn.

de grootste moskee van tilburg heeft regelmatig open dagen en laat ook niet moslims toe.

Alle thans ingeburgerde nieuwe Nederlanders in de gemeente Bedum. Heel vaak zijn daar al hartverwarmende initiatieven t.a.v. ondersteuning en samenwerking tussen "nieuw" en "oud" aan vooraf gegaan. Naast financiele ook vaak morele ondersteuning, mensen wegwijs maken, helpen aan werk, enz. De gemeenschap merkt dan ook, dat er vaak veel goeds voor terug komt! Verder zijn er heel veel stichtingen in Bedum, die anderen, die het moeilijk hebben ondersteunen: Lucht voor Prespa in Macedonie, Hulp aan Roemenie en de Stichting Benin voor hulp in Afrika, om maar een paar te noemen.

Jaarlijks terugkerende Internationale Eucharistieviering in het hart van de Haagse Schilderswijk

Open een multi-culti café, waar iedereen elkaar ontmoet en eens met elkaar gaat praten.

Inversteer om elkaar beter te leren kennen en daardoor beter te begrijpen. Wees wederzijds meer tolerant. Laat ieder in zijn waarde en beledig niemand om zijn afkomst en geloofsovertuiging.

Vluchtelingen niet alleen via Vluchtelingenwerk helpen, maar ook thuis uitnodigen en op wijze helpen integreren in de lokale samenleving

In Utrecht neem ik deel aan diverse interreligieuze dialoogactiviteiten. Het is verheugend en verrijkend 'de ander' zo beter te leren kennen. Laten we nieuwsgierig naar anderen en zijn of haar levensovertuiging blijven, en elkaar respectvol blijven bejegenen, ook als we het met elkaar oneens zijn.

Een advies: biedt je aan bij een gezin dat - gelukkig - tot de groep 'oudewetters' behoort dat onder de pardonregeling valt om als een soort 'maatje' te gaan functioneren. Naast de vele medewerkers van b.v. VluchtelingenWerk Nederland is er behoefte om deze mensen zeer individueel te begeleiden, ook bij hun integratiecursussen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat elke 'vreemdeling' een helpende Nederlander als kameraad/maatje naast zich zou moeten hebben. Dat zou ook voor veel Nederlanders de horizont openen !

Als scholenwerker van de Bond tegen het vloeken proberen we jongeren bewust te maken van hun taalgebruik en leren we hen met respect te spreken met en over elkaar.

Ontmoetingen in wijkcentrum

In 2008 worden 125 koppels gevormd van vluchtelingen en Friezen. Doel: kennismaken met elkaar, netwerk verbreden, snuffelmoment (beroep, hobby, etc.)

stop met het noemen van afkomst/nationaliteit. Ook bij z.g. positieve discrimatie. Laten we problemen benoemen en aanpakken ongeacht de plek waar (over)grootouders ooit vandaan kwamen. Een achterstandswijk blijft een achterstandswijk, iedere leerling die voortijdig de school verlaat is een mens. Iedere werkloze is er een teveel. De huidskleur of de nationaliteit van de (groot)ouders doen er dan niet toe.

Gespreksgroepen op buurt/wijkniveau zodat vooral die mensen die samen in dezelfde buurt wonen/werken van elkaars behoeften/meningen/problemen/etc. op de hoogte zijn.

Eat and jam staat voor een gezonde lifestyle. De basis hiervan is respect naar iedereen, ook naar de mensen met een andere mening. Eat and Jam is een spectaculaire kook demonstratie dat word ondersteund met muziek. Naast onze boodschap over het gezond eten, proberen we ook tolerantie voor verschillende culturen aan bod te brengen.

Alle scholen benaderen en artiesten samen een lied laten zingen

Voor wat betreft een beter begrip tussen de verschillende religies zou ik zeggen: Ga op alle scholen (christelijke, islamitische en openbare) het vak theologie geven met aandacht voor alle godsdiensten. Dus niet alleen over het christendom of de islam. Laat dan eens een imam een ander keer een rabbi en weer een andere keer een pastoor, enz.. langskomen. Op die manier krijgen kinderen al vroeg een completer beeld van de overeenkomsten, verschillen en geschiedenis van hun eigen en andere godsdiensten en zullen ze zien dat we allemaal niet zo verschillend zijn als we misschien denken.

In preken oproepen tot openheid, reflectie op eigen denken en verdraagzaamheid. Op de openbare lagere school van mijn zoon vertel ik niet alleen over het christendom, maar ook over de andere wereldgodsdiensten.

Sind een vijftal jaren bestaat 30 % van ons personeelsbestand uit niet in Nederland geboren werknemers

plaatselijke gesprekken tussen pastores en imams over bijv. hoe spreken onze jongeren over 'die anderen', (willen we?) kennen we elkaar wel werkelijk als we (bijna) buren zijn en wat zijn de mogelijkheden van geestelijk leiders enz.

Mijn buren, afkomstig uit Afghanistan, had ik uitgenodigd voor een etentje. Moslims, dus rkening gehouden met vleeskeuze. Ik wilde ze een 'echte Hollandse maaltijd' voorzetten, dus stond er bloemkool op het menu. Mijn buurvrouw begon onbedaarlijk te lachen toen ik mijn bedoeling van het menu vertelde en zei dat bloemkool één van de meest gegeten groente is in Afghanistan. We hebben het erg gezellig gehad.

Idee: een gezamenlijk suikerfeest op een gezamenlijke vrije dag voor alle Nederlanders!

Zorg dat er meer intiatieven in buurten komen waar mensen "Moeten" samenwerken en denken, denk aan verplichte deelname in oudercommissie jaar vergaderingen, workshops bij de gemeente . Zorg dat prominente figuren in de allochtone samenleving en "autochtone" samenwerken en het goede voorbeeld geven. Wellicht kan er bij scholen ook aan uitwisseling worden gedaan (binnen nederland) dat bijvoorbeeld leerlingen uit wijken in Rotterdam/Amsterdam eens een week naar een "witte" school in Friesland gaan. Maak elkaar bekender met de ALGEMEEN heersende norm binnen de moslim gemeenschap en binnen Nederland niet alleen de extremen die nu zoveel aandacht krijgen...

platform migrantenkerken arnhem

Bewustmaking democratische waarden en creëren voorwaarden voor goed burgerschap. http://www.minbzk.nl/onderwerpen/grondwet-en/democratie

Praten met de allochtonen en vooral met de jongeren zowel allochtoon als autochtoon want veel onenigheden berusten op misverstanden vraag je zelf eens af hoe het kan dat jongeren vanaf 11 jarige leeftijd al met criminele praktijken bezig zijn en belangrijker nog stel de hele maatschappij verantwoordelijk en niet alleen bepaalde groepen.Termen als gepeupel , slechte opvoeding ,te lui om te werken en repressie maken het probleem alleen maar erger, met name overheden zowel lokaal als nationaal maken zich vaak schuldig aan hokjes denken en tunnel visie waardoor bepaalde groepen mensen zich achtergesteld voelen.Dit is verzet en dat komt ergens vandaan bv. Slotervaart en in Utrecht vorig jaar ik denk met name de afbraak van ons rechts systeem en de daarop volgende overmatig harde regelgeving die door veel ambtenaren te pas en on te pas wordt uitgevoerd,vaak uit radeloosheid maar ook bewust,dit alles draagt bij aan een instabiele samenleving,die berust op achterdocht,machtsmisbruik en figuren als Wilders. Echte Christenen dragen tolerantie,liefde en begrip uit,dit kun je niet met regels bewerkstelligen maar met anders denken!!!

Sportinstuif in schoolvakanties voor iedereen. Schaakclub voor alle nationaliteiten. Wat er ook speelt in een land,laat het vooral de kinderen zijn!!! Mijn motto.

M.i. moeten we af van het idee dat integratie van allochtonen het grote probleem is. In de jaren '60 bestond er een probleem van achterstandswijken die bevolkt werden door autochtone Nederlanders. Beter gesitueerde en beschaafder Nederlanders noemden die mensen 'tuig' en 'soepie'. Het waren wijken waar je als buitenstaander beter niet kon komen, want dan werd je snel duidelijk gemaakt welke families daar de baas waren. De achterstandswijken worden nu voor een groot deel bevolkt door allochtonen, en dat is voor een groot deel onze eigen schuld. Net als het tuig in de jaren '60 moeten lieden die zich in een beschaafde wereld menen te kunnen redden met de waarden van een straatcultuur, of zelfs menen die waarden aan beschaafde mensen te moeten opleggen, op andere gedachten gebracht worden. We hebben geen integratie-van-allochtonen-probleem, we hebben een beschavingsprobleem, dat is sinds de jaren '60 niet veranderd, en dat is het probleem wat aangepakt moet worden. En om dat op te lossen mogen de Nederlanders, de autochtonen, bedoel ik, de hand ook wel eens in eigen boezem steken. Hufterigheid, patserigheid, een afzijkcultuur die als humor wordt gezien, staan een heldere analyse van het werkelijke probleem in de weg. 'Nederlanders' gedragen zich ten opzichte van elkaar vaak ook niet als een groep waar je bij hoort of bij zou willen horen. Wie moet wie dan de hand reiken, en namens wie? NB voorbeeld van een positief initiatief, wat meer te maken heeft met het werkelijke probleem van Nederland en een oplossing, meer burgerschap en burgerzin: Park '44 van de Nijmeegse kunstenaar Jac Splinter. Zie: www.park44.nl

In 2008 worden in het theater van de nieuwe bibliotheek van Amsterdam 22 voorstellingen gespeeld van een door mij bedacht en geïnitieerde theaterproductie voor alle studenten van politie Amsterdam en studenten uit het voortgezet onderwijs. Hieraan wordt een dialoog gekoppeld. De theaterbewerking is geschreven door Justus van Oel en zal geregisseerd worden door Peter Faber. Het stuk: twee politiemensen moeten in de nabije toekomst , zoals de politiemensen in WO II ook moesten, meewerken om de 'ene mens' te scheiden van de 'andere mens'. De politiewet: De politie is ondergeschikt aan het bevoegd gezag". Wat doe je als politieman (en als burger) als het bevoegd gezag ineens zeer extreem wordt en je orders moet uitvoeren die je gevoel ingaan? De interactieve voorstelling “Wat zou jij Doen”, laat je daar over nadenken. Mijn comite van aanbeveling bestaat uit mevrouw Cox Habbema en de heren Job Cohen, Geert Mak, Frits Barend en Erik Nordholt. Graag wil ik deze voorstelling inzetten voor dit initiatief. Het dat is ook mijn doel dat mensen beseffen welke onderhuidse processen zich momenteel afspelen in onze samenleving en je bewust moet zijn van je handelen. Er zijn parallellen met de jaren 30 in de vorige eeuw. Momenteel is mijn stichting Loep theater drukdoende met het werven van fondsen. Een brief van aanbeveling van uw zijde kan hierbij erg behulpzaam zijn. U kunt mij bereiken op 06-53457952 of 06-34928836. Bijzonder veel succes met uw initiatief. Met vriendelijke groeten, Jack Druppers

In november 2005 is, op initiatief van de gemeente De Ronde Venen, het Interreligieus Platform opgericht. Doelstelling: "Het Interreligieus Platform De Ronde Venen wil de diverse religieuze groeperingen in onze gemeente met elkaar in contact brengen, waardoor het 'vreemd-zijn-voor-elkaar' omgebogen wordt tot een 'kennen van elkaar', met respect als uitgangspunt." In dit platform zijn protestantse en katholieke kerken en moslimorganisaties vertegenwoordigd.

Met theater probeer ik ook al 15 jaar om maatschappelijke situaties aan de kaak te stellen.

Bijles geven (lees artikel van Pauline Sinnema in Kerstnummer HP/De Tijd)

Vorig jaar begonnen met de start van een wijkvereniging: 2x een Buurtbarbecue georganiseerd die zeer geslaagd was. Vietnamees stel dringend uitgenodigd te komen en ze waren er. "Workshop Vietnamese loempia's" voorgesteld, waarop 16 mensen zich spontaan inschreven. Dit worden 4 avonden o.l.v. de vietnamese buurjongen en hier ben ik erg blij mee!! Een en ander gaat bij ons thuis plaatsvinden. Buurtbewoners weten nu net iets meer van elkaar; tonen meer belangstelling voor elkaar; zo wordt de wereld wat 'zachter'.

Liefde, vriendschap, rouwen, blijdschap, verdriet deel je met medemensen, van welk geloof ook, van welke kleur ook en van welke nationaliteit ook.

Succesvol opleiden van allochtone Nederlanders tot waardevolle collega's in de financiële dienstverlening.

Samen (buik)dansen. In 's-Hertogenbosch organiseren Marieke en Samira 6 keer per jaar een hafla (dansfeest).

In ons ziekenhuis werken we samen met christelijke en islamitische vrijwilligers om de grote religieuze feesten een feest te laten zijn voor alle patienten.

De oprichting van een Hindoeplatform die in gezamelijkheid met andere platformen krachtige en passende weerwoorden, gesteund door rechtsmiddelen, kan geven aan de groeiende 'haat', lastering en rassendiscriminatie in Nederland. De ook op de Hindoestaanse gemeenschap orïenterende organisaties als stichting Dewi, Sahaita en Nederlandstalige ICT UNIE, die samen met de stichting Agnie 510 betalende deelnemers vertegenwoordigen, ondersteunen dit initiatief en wensen ook hieraan een actieve bijdrage te leveren. Bij het ontbreken van dit platform wordt mogelijk deze ruimte ingenomen door in individuen en groepen die voor hun 'eigen' rechter gaan spelen. Namens de genoemde organisaties ordersteun ik uw initiatief van harte.

ik ben lid van een groep vrouwen van verschillende nationaliteiten en levensbeschouwingen. We komen twee-maandelijks bij elkaar om met elkaar te praten over wat ons in onze samenleving bezighoudt. Het is zeer vruchtbaar om van elkaar te horen.

Maak gerust eens een praatje met hangjongeren! Benader ze op voet van gelijkheid. Respecteer ze. Niet bij 1 keer laten. Maak er een gewoonte van. Het resultaat zal u versteld doen staan!

Kinderen vanuit allerlei achtergronden bij elkaar in de klas, zoals bij mijn kinderen. Aanbod lessen Turks voor nietTurks sprekenden aan de volksuniversiteit, zoals in Deventer gebeurt.

M.i. zijn de meeste leraren dagelijks praktisch bezig om jongeren met elkaar te laten 'integreren' tot één samenleving. Voor een deel van de jongeren wordt dit na schooltijd voortgezet tijdens de zgn. 'brede school'.

Ontmoeting van Rotterdammers ,via vrijwilligers organisatie Gilde, waarin zij wekelijks praten met mensen, niet geboren Nederlanders en zo aan taal en culturele uitwisseling doen

Als religieuze beweging in Nederland worden er ook plaatselijk initiatieven ondernomen om de dialoog op gang te brengen of te onderhouden met verschillende religieuze of levensbeschouwelijke groeperingen. Zo bezoeken we elkaars kerken, gebedsruimten en moskeeën, erediensten en vieringen. Er zijn zeer regelmatig gesprekken over diverse onderwerpen. Als Apostolisch Genootschap gemeenschap Alkmaar willen we hierin blijven participeren en stimuleren we deze ontwikkeling dan ook , vooral ook omdat dit volledig aansluit bij ons Gods-en Mensbeeld. Zie verder www.apgen.nl

Geweldig initiatief. Er wordt veel en veel te veel gemopperd in een land zo rijk als Nederland. Een van de grote voordelen van de aanwezigheid van mensen uit de hele wereld is het feit, dat er "native speakers" in vrijwel alle talen van de wereld zijn. Maar hoe ze te vinden voor bijvoorbeeld ondernemers. Misschien is het een mooi initiatief om een talenten database op te bouwen, waarin de taalvaardigheden van Nederlanders (binnen en buiten de landsgrenzen) verzameld worden en toegankelijk worden gemaakt voor ondernemers en andere organisaties. Zijn er meer mensen met hetzelfde idee ???

www.dutchdreamfoundation.nl

Onze kerk en de raad van kerken in Dieren onderhouden goede contacten met de moskee. Een klein voorbeeld: Met Kerst kregen wij een kerstwens van de Moskee en wij sturen een groet met Suikerfeest.

behandeling van jeugdigen met een lichte verstandelijk beperking.Voor hen worden woonogelijkheden gecreëerd die zijn ingepast binnen hun eigen familiecontext. Deze initatieven worden genomen door Cordaan in Amsterdam en Noorderhaven in Julianadorp - beiden instellingen voor begeleiding vanmensen met een handicap

SIOM - Scholing en begeleiding voor mensen 'met een vlekje' (vòòr toegang tot de arbeidsmarkt) Windmolen cooperatie (vòòr het milieu) Wereldwinkel cooperatie (vòòr gerechtigheid) Kringloopwinkel (vòòr het milieu, tegen wegwerpmaatschappij) PUREE - Platfom Uitkeringsgerechtigden REEewijk (vòòr gerechtigheid) Raad van Kerken - Gesprekken tussen auto- en allochtonen

Ouderavond-maaltijd op school met ouders en kinderen.

Maria Hendrikse, de grootste vriendin van zwervend Utrecht die op tweede kerstdag (net als vele jaren daarvoor) een groot feest met eten/drinken/2e handskleren en heel veel muziek en plezier organiseerd voor álle daklozen en zwervers op een werf aan de Oudegracht in Utrecht. Maria toont aan dat angst voor 'anderen' kan wegvallen wanneer je inzet toont en de liefde de overhand geeft. Dit initiatief is misschien dus niet nieuw, in ieder geval een bron van inspiratie!

Utrecht, ontmoeting Moslim jongeren e.a. op internationaal nivo. Weet niet hoe het heet, heb er over gehoord.

Op de Margrietschool is plek die welkom heet aan mensen, groot en klein. Onze conciërge is een uit Iran gevluchte docent; naast allerlei praktische ondersteuning werkt hij ook met leerlingen: een leerlinge met het Syndoom van Down leert afwassen, een brief posten en een Voor een leerling uit het AZC schrijft de klas brieven om bij de rechtzaak te bepleiten dat de jongen tóch mag blijven.

Zoals iemand anders reeds schreef: tolerantie begint bij niet-oordelen. Hiernaast is het echter ook nodig om te beseffen dat ieder van ons, zwart en wit, arm en rijk, nederlander en niet-nederlander, autochtoon en allochtoon, een intolerant deel in zich heeft, waarvoor het voor ieder van ons de keuze is om dit deel vrijelijk de ruimte te geven en ongecontroleerd zijn intolerantie te spuwen, of te kiezen voor een bewuste controle van deel in onszelf. Tussen de meest tolerante mens (die wellicht net zo goed zeer intolerant is in het niet toelaten van intoleratie) en meest intolerante mens in dit land zit dus niet zo'n groot verschil. Net zoals vrijheid niet gaat over het niet hebben van grenzen maar juist over het wel hebben en kennen van grenzen, gaat tolerantie niet over het grenzeloos accepteren en toelaten van alles wat ons vreemd is of lijkt, noch een grenzeloos toelaten van het intolerante deel in onszelf, maar over een bewust trachten samen te leven met dat wat ons in eerste instantie vreemd voorkomt en een bewuste inhouding van onze intolerantie. Een mooi voorbeeld was de Somalische vrouw die door Joris Linsen geinterviewd werd op Schiphol in Hello Goodbye, die zei ze de wereld geen vrede toewenste voor 2008, want dat is zoiets groots wat onbereikbaar lijkt. In tegenstelling daartoe wenst ze ons een glimlach, want dat is waar de vrede begint. Daarom geen grootse in Den Haag bedachte oplossingen, maar een glimlach naar de vreemde bij u in de buurt in plaats van een 'bevreemdende blik'. Hiervan zijn voorbeelden genoeg, het is een kwestie van de juiste bril op zetten. Dit vergt iedere dag weer opnieuw bewustzijn & commitment van ieder van ons als deelnemer aan de samenleving die Nederland heet...

ga eens kijken op een asielzoekerscentrum. Met eigen ogen valt dan te zien hoe getraumatiseerde mensen 'opgesloten' zitten in hun verblijven.

LEF: Leef Effectieve Feedback. Zie http://rob-broekhof.hyves.nl/blog/2719356/L_E_F/5qzg/ Naast tolerantie vind ik nog belangrijker: betrokkenheid bij de medemens. N.a.v. wat incidenten heb ik contact gevonden met verschillende mensen bij mij in de buurt (Kanaleneiland). Vervolgens heb ik liever een dialoog dan een debat. Het debat leidt per definitie tot polarisatie. Een dialoog geeft een kans om elkaar te vinden (zie ook http://rob-broekhof.hyves.nl/blog/7840970/HALT_en_VIND/p3P_/ Ik heb momenteel een dialoog met "De jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland" n.a.v. een oproep van hen aan alle Moslims (en de gemeente Utrecht is hiervan op de hoogte).

In mijn lessen neem ik ten aanzien van sociaal-maatschappelijke kwesties een zo'n groot mogelijke objectiviteit in acht. In geval de integratie van allochtone Nederlanders en de polarisatiepolitiek van Wilders valt het mij moeilijk om alleen beschouwend het probleem te benaderen. Ik zie het zelfs als mijn plicht om mijn mondiale en humane geest in deze kwestie te laten spreken. Wilders gedachtengoed past niet in een humane wereld net zo min als godsdienstig fundamentalisme. Huizinga, de bekendste historicus van de twintigste eeuw, stelde: 'het humanisme is hier ten lande altijd de voedingsbodem der beschaving gebleven.' Ik zal dat ALTIJD uitdragen. Dat is geen initiatief, dat is inherent aan mijn wezen en besloten in mijn taak als docent.

www.wijblijvenhier.nl

bewoners van het Binnenhof te Almere-Haven beleggen regelmatig culturele feestelijke bijeenkomsten om elkaar, waarvan diverse etnische minderheden, beter te leren kennen en begrijpen onder het genot van een drankje en een hapje dat door henzelf is bereid volgens hun typische eigen gebruik.

Zorgvuldig en genuanceerd spreken namens het CDA over integratie in de Centrumraad van Rotterdam.

Via COS Noord Holland werk ik samen met een Somalische nieuwe Nederlander aan de bouw van een zorgpunt in Somalië. Door onze samenwerking delen we mijn kennis van de Nederlandse taal, Nederlandse instanties en organisaties en zijn kennis over de Somalische problematiek. Hopelijk zal dit project daardoor een groot succes worden!

Ik ben gewoon al 8 jaar getrouwd met een niet nederlandse zwarte moslim, laat mijn omgeving meegenieten van de vele verschillende leuke gebruiken en zo ziet ook mijn omgeving / buurt dat zwarte moslims ook heel gewone mensen zijn met de zelfde pijnen, blijdschap, zorgen zoals wij die ook hebben. met andere woorden, ze zijn hele gewone mensen!

Op school praten! we gewoon over de problemen, daarna met wederzijds respect, proberen het op te lossen

Opvallend is ook nu weer dat er met "allochtonen" vooral moslims worden bedoeld. Er is zoveel meer... Ik woon in een regio in Zeeland waar vooral veel Belgen wonen. Opmerkelijk is hier dat ook zij, ZELFS zij, moeite hebben met integreren, niet met de taal, maar vooral met de cultuur. Hoe groot kunnen verschillen zijn over een geografische afstand van 10 kilometer? Hoe moeilijk moet het dan zijn als je ook de taal nog niet goed machtig bent? Waarom vinden wij het zo moeilijk om begrip te hebben voor elkaar? Geef elkaar de ruimte en leer van elkaar. Succes met dit initiatief!

Stickers op deuren die dit initiatief steunen

Op de koffieochtend van "De Open Kring" is elke woensdagochtend iedereen welkom 52x per jaar. Initiatief van Platform Sociale Zekerheid West Zeeuws Vlaanderen

stel je voor aan nieuwe buren en groet de (alle!) mensen in je straat.

Vooral het ongenuanceerde roepen over 'zij en wij' versterkt de tweedeling in de maatschappij. Achter ieder probleem zit verdriet, onmacht, verlies. Kijk maar eens op 26000gezichten.nl .

Taalmaatjesproject van de Stichting Vluchtelingenwerk en de Mondriaan Stichting te Voorburg/Leidschendam

Samen een gezellige en woonvriendelijke wijk maken.

Mijne heren, Als ondernemer zou ik graag een stichting of andere organisatie in het leven willen roepen die zich er speciaal op toelegt om jonge allochtone drop outs of kinderen die afgegleden zijn of dreigen af te glijden voor een aantal weken mee te laten draaien in het bedrijf. Het is de bedoeling dat de kinderen aangedragen worden door scholen, politie en justitie waarbij het intensief meedraaien als vervanging of gedeeltelijke vervanging voor straf kan gelden. Het zeer intensieve kontakt dat in deze weken opgebouwd wordt en doorgaat tot achter de Nederlandse voordeur en ontbijttafel moet de jongeren het gevoel geven dat ze er wel degelijk bij kunnen horen en anderzijds moet het intensieve kontakt er voor zorgen dat de knop in de hoofden van de jongeren omgezet kan worden.

In mijn werksituatie - binnen de school - actief bezig te zijn met de realisatie van een multiculturele leef en werkomgeving waarin alle kinderen, ouders en personeel worden gestimuleerd elkaar te respecteren vanuit hun eigen achtergrond en te werken aan een volwaardige plaats in de samenleving.

een mooie stadskalender maken: zie www.velevlaardingerseenhuis.nl (http://www.velevlaardingerseenhuis.nl/bestel.htm)

Serie lezingen n.a.v 50 jarig bestaan van de Fryske Akademiy over 1. Frysk, frou en frij yn midsieusk Fryslân, 2. Leiding geven is eerst leiding nemen, 3 Vrouwen van nu en toen in de Islam, 4. Meer vrijheid door bewust eigen keuze of beleid, 5. een culturele waaier van vrijheid en dialoog, 6. Selsbeskikking: de heechste frijheid? Het zijn belangrijke accenten wat betreft het oog hebben voor de verschillende opvattingen en gewoonten in onze samenleving en behoud van waarden uit het verleden, het heden en het beleid voor de toekomst.

Drie jaar geleden hebben we een particulier initiatief genomen om het respectvol samenleven in De Bilt te bevorderen. Naast kerken,moskee scholen, sportorganisaties, woningstichting, buurtwerk, ouderenorganisaties participeert ook de gemeente in dit platform door he lidmaatschap van de burgemeester en de service van een ambtelijk secretaris. Onze Website is www.respectvol-debilt.nl. De doelstelling van het Platform is initiatieven en projecten ten dienste van een respectvolle samenleving te mede te ontwikkelen, te stimuleren en zo mogelijk financiering te bewerkstelligen.

Sinds 19 dec 2007 is er een Stichting Samen Leven _Samen Vieren opgericht die beoogt "het samen leven met elkaar en de sociale cohesie tussen de burgers van Barendrecht en ook de regio te bevorderen en ptojecten met passende gezamenlijke maifestaties en vieringen te organiseren en daarbij een een verbindende rol te vervullen tussen de initiatieven van burgers "etc zie verder de Stichtingsakte en de doelstellingen

Het is al weer even geleden, vlak na de aanslagen van 11 september, toen onze kerk in Soest een open dag hield. Wij hebben actief de mensen uit de buurt en de mensen van de moskee uitgenodigd. Tijdens de open dag - op zaterdag - heeft de imam met een aantal volwassenen en kinderen de kerk bezocht. Het was een ontspannen ontmoeting die van beide kanten werd gewaardeerd. De dag daarop heeft de imam met een groep kinderen een kerkdienst bijgewoond. De kleinsten mochten tijdens het dopen vooraan zitten met alle andere kleuters. Later heeft de oudere jeugd van de kerk een gebedsmoment bijgewoond in de Moskee. De contacten waren hartelijk en open naar elkaar. Ik ben inmiddels verhuisd daar Amersfoort-Noord, maar ik mis 'mijn' moskee nog wel eens. Jammer dat er niet een in Kattenbroek staat!

Binnen onze organisatie zijn zo'n 170 mensen werkzaam uit alle uithoeken van de wereld. Soms gewoon geboren in Nederland, soms verdwaald en gestrand in Nederland en soms bewust gekozen voor dit land. De werkelijkheid is dat al deze mensen hier zijn en blijven. Links of rechts om zullen we er voor moeten zorgen dat deze mensen hun boterham kunnen verdienen en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Voor veel mensen is nog niet duidelijk hoe dat moet, wat daar voor nodig is. Vaak zien we dromen die (nog) nergens op slaan, vaak zien we willen zonder de bereidheid de prijs te betalen. Nog vaker zien we mensen die zoeken en als de kans geboden wordt die gewoon pakken en doen wat nodig is. Onze rol is de weg wijzen, kansen maken en waar nodig, desnoods keihard, corrigeren. Onze werknemers komen er echt niet mee weg als ze niet naar Nederlandse les gaan, hun rekeningen niet betalen of met een beroep op hogere machten, discriminatie of verkeerde bazen vreemd gedrag vertonen. Elke keer opnieuw spreken we onze mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid precies op de zelfde manier waarmee we onze eigen kinderen opvoeden. Simpel maar heel doeltreffend. We voeren geen discussies over hoofddoekjes, tatoo's, petjes of handen schudden. We praten over het gevolg van je gedrag. Doe je dit dan gebeurd er dat. Ben je bereid om de prijs te betalen dan is het verder jouw leven, jouw keus maar verwacht niet van ons dat we jouw prijs gaan betalen. Ach en dan na twee keer uitleggen en de prijs voelen (soms gewoon geen salaris) voegende meeste zich en gaan zich druk maken over precies dezelfde zaken als de rest van werkend Nederland.

Alle inwoners van de dorpen op Goeree Overflakkee uitnodigen in de kerk. Een bijbelse opdracht dat je zorg heb voor de vreemdeling in je poorten.

In platform Kleurrijk Almere werken sinds 2001 gemeente, woningcorporaties,gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en politie samen en realiseren projecten in wijken en eigen organisaties ter versterking van de pluriformiteit en diversiteit van de stad.

Ik heb niet direct wat groots georganiseerd. Ik denk ook niet dat dat direct de oplossing is voor alles. Het zit 'm in de kleine dingen, gewoon normaal doen. Dus gewoon goedemorgen tegen je buurvrouw zeggen, tegen de kassiere bij de Aldi of AH. Actief meedoen op school van de kinderen en gewoon een goed mens zijn. Ik heb een iftarmaaltijd op school van mijn kinderen georganiseerd. Daarnaast heb ik op mijn initiatief samen met de directeur van de school aandacht besteed aan alle feesten binnen verschillende religies. Ik ben islamitisch, dus ik heb het offerfeest en het suikerfeest behandeld tijdens deze ochtend. Laten we gewoon vertellen wat dat allemaal is, open en eerlijkheid blijft wat mij betreft de KEY tot alles. Een goed initiatief is altijd goed, zo ook deze site. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren en of we de "verwildering" van de maatschappij maar vooral die van Nederland tegen kunnen gaan. Ik hoop ook dat de vertegenwoordigers van Migranten zelforganisaties zich aansluiten. Zo laten we zien dat wij ook gewoon mensen zijn en gewoon hier horen en blijven en mee zullen doen. Ik ben hier getogen en geboren, wat zou ik in hemelsnaam in het land kunnen doen waar mijn vader van komt. Met heel veel groet, Elif Borucu-Çalinalti

Vanuit de plaatselijke Gemeenschap (=Raad) van Kerken onderhouden we contacten met de Marokkaanse Vereniging en de Turkse Islamitische vereniging in Hoogvliet. Zie www.kerkhoogvliet.nl/index0108 en de daar geplaatste link. Na de ontmoetingen die hier beschreven zijn werden de contacten voortgezet. Zie op onze website Zo ging dat... Symposium 2007, waar te lezen is dat ook de Marokkaanse Vereniging een bijdrage levert. In de negatieve reacties bij de 'ondertekenaars' zie ik veel voorbeelden van wat er mis gaat wanneer je NIET met elkaar in gesprek raakt / blijft. Dat gesprek kan lastig zijn en het moet -in ieder geval uiteindelijk- wel door alle gesprekspartners gedragen worden, maar wat er gebeurt wanneer je het gesprek uit de weg gaat is nog veel lastiger. Blijf elkaar opzoeken!

Inburgeren andersom: autochtonen leren van allochtonen. In Oss is dit initiatief in 2007 door VluchtelingenWerk opgezet en uitgevoerd. Ossenaren leerden zo de Turkse en Afghaanse gewoonten en werden uitgenodigd voor een traditionele maaltijd. Er was voldoende belangstelling voor 4 avonden.

Sportinstuif in schoolvakanties voor iedereen. Schaakclub voor alle nationaliteiten. Wat er ook speelt in een land,laat het vooral de kinderen zijn!!! Mijn motto.

De Union, Kruidenbuurt, Tilburg Bewoners leggen op eigen initiatief contacten met bedrijven die zouden kunnen sponsoren in hun projecten en tegelijkertijd ook nog een stageplek kunnen bieden voor de op straat rondhangende jongeren die vaak (ook door hun niet westerse uiterlijk en naam), bij veel bedrijven worden geweigerd.Als overbrugging van die “hangperiode" hebben deze jongeren de mogelijkheid om te worden ontvangen bij de Union, zodat zij op straat geen overlast meer hoeven te veroorzaken. Om het aantal werklozen in deze wijk te laten dalen, worden bewoners gestimuleerd om hun eigen bedrijfjes op te zetten. Union Catering bijvoorbeeld een door bewoners op eigen initiatief opgezet cateringbedrijf waarmee zij hun eigen inkomen kunnen verdienen. Meer informatie: gemeente Tilburg

in Apeldoorn hebben we een platform met sleutelfiguren uit alle bevolkingsgroepen. wij organiseren debatten, maaltijden, feesten etc. zie de site

jaarlijkse iftar-diner, dat wordt georganiseerd door de Turkse gemeenschap en waarvoor verschillende vertegenwoordigers van Ridderkerse instellingen worden uitgenodigd. We spreken dan ook met elkaar over actuele omstandigheden

Theatergroep Luna (sinds 2000) bestaat uit spelers van diverse landen en culturen, en maakt elk jaar multicultureel muziektheater.

Samen met een groep van een achttal personen het project "ster-allures" opgezet voor alle 37 Leeuwarder basisscholen. Op 2 unieke locaties in de stad kunnen kinderen hun talenten aan elkaar laten zien. Het project wordt rondom kerst en pasen gehouden. Zie web-site: www.ster-allures.nl Doel: eenheid in verscheidenheid bij de jeugd promoten.

In Hilversum kennen we Bekend maakt Bemind, een zeer laagdrempelig en maatschappelijk betrokken platform voor alle Hilversumse Burgers. Vanuit dit platform worden alle betrokkenen ook geinformeerd over initiatieven om elkaars tradities, zowel cultureel als religieus, mee te maken. Bijvoorbeeld een Iftarmaaltijd op de Kerkbrink tijdens de Ramadan.

uitleg/discussie met klanten uit alle lagen van de bevolking. aangeven dat negatieve sfeer ongezond is en een positieve sfeer juist gezond

Er komt in ons huis al acht jaar maandelijks een kring mensen bij elkaar, genaamd "De Lichtkring". Wij hebben allemaal het boek "Een Cursus in Wonderen" bestudeerd en wisselen onze ervaringen uit met het toepassen ervan in het dagelijks leven. Wij oefenen ons in: liefdevolle gedachten, alle negativiteit uitbannen, altijd vergevensgezind zijn en ,te beginnen in eigen huis, altijd de vrede bewaren. De deelnemers zijn zeer enthousiast!

Mijn openheid t.a.v. mijn eigen homosexualiteit op school naar iedereen toe (ouders / kinderen / collega's / andere scholen) als brug tussen een "veilige" ("normale") wereld en een onbekende andere wereld. Een voorbeeld van jezelf kunnen en durven zijn welke respect afdwingt.

O.a. uit ervaring via Vluchtelingenwerk geloof ik in het nut van zo natuurlijk mogelijke contacten. Buren, mede-ouders van school, collega's, sportgenoten, etc. Kortom, 'normaal' contact in een 'normale' omgeving zal naar 2 kanten toe samen leven bevorderen. Initiatieven die bij de natuurlijke contactmogelijkheden aansluiten zijn m.i. kansrijk - ook in hun olievlekwerking

Praten met mensen in plaats van over mensen! Op het sportterrein, in de buurt, op school, in de winkel met mensen op dezelfde wijze communiceren als je normaal zou doen. Laten wij het onderscheid niet maken!

aanpak krachtwijk door vanuit de wooncorporaqtie te investeren in problemen achter de voordeur, daar waar de gemeente en welzijnsinstellingen het hadden laten liggen of de gezinnen minder goed konden bereiken.

N.a.v. een gedicht van Hans Andreus heb ik een fotofilm gemaakt met ongeveer vijftig mensen, gevarieerd in kleur, sociale status, leeftijd etc. De portretfoto's lopen in elkaar over, de tekst van het gedicht is er overheen gemonteerd. Het gedicht: je bent zo mooi anders dan ik, natuurlijk niet meer of minder maar zo mooi anders ik zou je nooi anders dan anders willen. Zie voor een impressie: www.jokewf.nl

jeugdafdeling van onze schaakclub, in binnenstad Helmond, 70% allochtoon we opereren laagdrempelig, is wel nodig om veel huisbezoeken af te leggen om ouders te betrekken

"Bidden met christenen en moslims", 2x bijeenkomst in Leeuwarden van de oecumenische werkgroep Toerusting Zuid om elkaar beter te leren kennen.

Mijn moeder werkt met veel plezier bij S! (Stichting Inburgering en Integratie) in Delfzijl. Deze Stichting heeft verschillende projecten die allochtone en autochtone Nederlanders met elkaar in contact laat komen! Voorbeelden: Het project INTERCOM, interculturele ontmoetingen, is vooral op vrouwen gericht. Het gaat om laagdrempelige taallessen, leesgroepen, persoonlijke contacten, zoals in het vriendinnenproject en cursussen op het gebied van opvoeding en toeleiding naar (vrijwilligers-)werk. S! hoort van de vrouwen die al eerder aan projecten van deze stichting deelnamen dat het tijd wordt om de allochtone mannen ook integratie programma´s te bieden. Ze willen graag een soort ´vrienden´project beginnen, allochtone en autochtone mannen als gesprekspartners. Een ander project van Si! is ´Kleurrijk dialoog in Delfzijl´. Het gaat hierbij om wijkbijeenkomsten, waarbij buurtbewoners met heel verschillende achtergronden, nader met elkaar en elkaars cultuur kennismaken. "De naam dialoog is gekozen omdat het niet gaat over een discussie of een debat, waarbij iemand moet winnen, maar om een overleg, een luisteren naar en leren van elkaar!

Gilde organiseert vrijwilligers, om iedere week een paar uur te besteden aan omgang met asielzoekers, met als voornaamste doel taalbeheersing en daarmee integratie te bevorderen

Hoop en toekomstkansen zijn basisvoorwaarden om je in te kunnen/willen inzetten voor een eigen toekomst en voor een samenleving waarvan je deel van uit kunt/wilt maken. Samenleven impliceert ook een onderlinge betrokkenheid en solidariteit op micro-niveau. Ondersteuning door autochtonen ( personen of "particuliere"rechtspersonen) door het geven van daadwerkelijke aandacht en het tonen van betrokkenheid (desnoods alleen maar door verschaffing van de financiële middelen) voor kleinschalige "noden". Met name ook voor initiatieven of acties die door ouders of andere personen met een goed draagvlak in de allochtone samenleving worden opgestart en waarvoor geen overheidsaandacht en /of geld beschikbaar is/komt. Als achteraf mocht blijken dat deze financiële particuliere hulp daadwerkelijke resultaten heeft opgeleverd dan mag/kan de overheid de besbetreffende fondsmiddelen weer aanvullen om meer "dichtbij projecten" voor dat particuliere fonds mogelijk te maken .Zo niet, ook goed want juist regulering , overleggremia en ( wellicht noodzakelijke) bureaucratisering lijken mij dodelijk voor alle goedbedoelde grootschalige overheidsinitiatieven .

Een artikel uit Trouw, paar weken terug, over de wijk Lindenheuvel, Geleen, waar mensen van 9 nationaliteiten bij elkaar wonen rond een afvalberg waar iedere nacht afval werd afgeladen. Toen de ratten verschenen hebben die mensen samen materiaal gehuurd, de boel afgevoerd, een kinderboerderij gebouwd, een voetbalveld en een speeltuin aangelegd. En nu zitten de bewoners, die elkaar voorheen nauwelijks praken, gezellig bij elkaar op de bankjes, samen genietend van hun werk.

Ons netwerk van academici, artsen, universitaire docenten, ingenieurs, juristen en economen is hiervan het levende bewijs

Adhesiebetuiging. Zelf kan ik alleen maar de boodschap uitdragen! Ook namens mijn vriendin Lidy Adriaansen, Leiderdorp.

Voorlezen aan allochtone kinderen.

Jaarlijkse kerstviering met allochtonen. Ondersteuning/vriendschap met Koerdische familie

Sinds 2006 biedt het Filosifisch Café Haarlem ruimte voor bezinning over actuele onderwerpen. Voor meer informatie zie www.metwaardenhelen.nl

Presentatie van succesverhalen integratie op scholen door leerlingen zelf presenteren op andere scholen.

Samen sporten is de basis voor begrip, respect en tolerantie.

Ik heb met vrienden (Amédeé en Jenneke Daran Scharten )en gerard beerman,echtgenoot een brief naar de synode van de PKN gestuurd en gevraagd om discussie in de kerken te starten . In het verleden was er nog weleens een herdelijk schrijven

Het NCB geeft in 9 gemeentes inburgeringscursussen, helpt werkloze allochtonen aan een baan, ondesteunt de ondernemerschap en organisatievorming binnen de allochtonegemeenschappen. Het NCB blijft zich inzeten voor een rechtvaardige samenleving, daarom ondersteunt het NCB uw initietief.

o.a. actief bij Bewaarde Land : "Het doel is om bij kinderen en grote mensen verwondering te wekken voor de rijkdom en veelzijdigheid van de natuur, besef te ontwikkelen van de verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid van mens en natuur, en respectvol gedrag te bevorderen tegenover het leven in al zijn verschijningsvormen: planten, dieren én mensen, landschappen, ecosystemen en de aarde als geheel." Wij brengen dit in praktijk in een 3-daags programma in de buitenlucht voor basisschoolleerlingen.

Ik werk al jaren in de drugs hulp verlening, daar zitten diversen culturen samen gevoegd heb jaren ook bij en met Asielzoekers gewerkt. Sommige willen helemaal niets en veel willen wel en zijn dankbaar voor wat ze kregen.Soms kom ik mijn mensen nog tegen en die zijn dan zo gegroied geweldig gewoon. Ik kan de vinger ook niet op de zere plek leggen waar t allemaal fout gaat. Heb zelf nooit geen last van nederlanders groet ze in hun taal en dat vinden ze prettig soms even laten weten dat je ook iets weet van hen. Samen leven samen delen, maar vergeet ook niet de andere dingen die belangrijk zijn voor Nederland en zijn burgers, bijv de dieren, milleu, geloof enz ook dit moeten we samen doen. Ik wil mee helpen nu de rest nog.

Het CDA in Zoetermeer neemt in 2008 diverse initiatieven om met de allochtone burgers van de 120.000 inwoners tellende gemeente in gesprek te komen. Doel is de leefbaarheid te bevorderen door respect voor elkaars opvattingen te hebben en samen aan de slag te gaan voor een betere samenleving.

Ik heb een brochure geschreven over globalisering en onderwijs met de titel "Wie is de winnaar in de globalisering: Sindbad of de cowboy". Hierin staat o.m. de oproep om in het onderwijs (weer) meer aandacht te besteden aan racisme en discriminatie. Ik heb deze brochure op 9/11 gepresenteerd en het Noord Hollands Dagblad is er in "het gesprek van de week" uitgebreid aandacht aan besteed.

Mensen doe mee met Gilde SamenSpraak. Daar kun je anderstaligen ontmoeten en helpen bij het verbeteren van het Nederlands. Kijk op www.gilde-samenspraak.nl Er is er (bijna) altijd wel een in uw buurt.

Ondersteuning bieden op zorgboerderijen.

mijn vrouw begon een huiskamergesprek met vrouwen van verschillende nationaliteiten en geloven (ook Nederlandse) om samen naar aanleiding van eenvoudige nederlandse teksten , over allerlei, daagse vrouwenzaken te praten. Gewoon zien en horen: hoe doe "jij" (niet "jullie") dat. In het algemeen: behandel iedereen gelijk, in goedkeurende en in afkeurende zin.

Ik geloof dat boeken een educatieve functie kunnen hebben, zeker voor kinderen en jongeren. In mijn boeken probeer ik de rechtvaardigheid in onderling relaties te zoeken, te benoemen en te stimuleren. Met mijn nieuwste boek dat medio april verschijnt, ' Er uit jij!' wil ik aan de hand van de geschiedenis op Java uitleggen wat moederland en vaderland voor iemand kan betekenen. Hoe het voelt ineens niet welkom meer te zijn. Ik heb bewust voor dit verhaal gekozen vanwege de sterke spiegelfunctie die het heeft met deze tijd. Meer informatie bij Callenbach, Kok Kampen of via mij.

Allochtone opvoeders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen in Nederland. Problemen in de opvoeding benoemen. Ouders die niet willen meewerken aan een juiste opvoeding van hun kinderen verplichten cursussen te volgen. Desnoods onder toezicht te stellen. Vooroordelen bestrijden en contact tussen autochtonen en allochtonen bevorderen op straat en wijkniveau. www.interhulp.nl

Dit uitstekende innitiatief krijgt wat mij betreft zeker aandacht in de kerkdiensten en gespreksgroepen

Stichting Vrienden Migrantenkerken, een stichting die tot doel heeft de Vereniging Samen Kerk in Nederland(SKIN) in financiele en inhoudelijke zin te ondersteunen.

fietslessen Vluchtelingenwerk Den Haag en OBV Den Haag; taallessen aan allochtone vrouwen

Samen met andere deelnemers uit de kring van MKB-NL een wezenlijke bijdrage leveren aan de sociaal_economische herinrichting of opbouw van probleemwijken in Nederland. Voor meer informatie MKB-NL te Delft

In mijn woonplaats Dieren hebben de kerken en de moskee gezamenlijk initiatieven genomen voor kennismaking en uitwisseling van ervaringen. Leden van de verschillende gemeenschappen bezochten elkaars gebedsruimten, maar gingen ook bij elkaar thuis op de thee. Er werd niet alleen over het geloof gepraat, maar ook over maatschappelijke problemen. De initiatieven hebben het onderlinge begrip, maar ook de contacten in de woonplaats versterkt.

Inzet van de groep Arme Kant. Helpen bij invullen formulieren om subsidie aan te vragen etc. Directe hulp dmv voedsel uitreiking.

diverse mensen die zich op verschillende manieren inzetten voor bewoners van het AZC te Dokkum

Samen avontuurlijk sporten. Binnenkort op www.avontuurlijkhardlopen.nl, nu nog op http://www.hengk.nl

tot nu toe te veel het gevoel gehad eenling te zijn. Nu , dit initiatief bundelt krachten. Tot mijn vreugde. Tot nu toe probeer ik de Bijbel zo goed mogelijk te lezen, te vertalen in het voorgaan, te bespreken in groepen, ik benome dat wat ik zie als taak in de gebeden. Ik ga nu in ons pastorale overleg aan de slag met Trouw pagina. Tineke

lesgeven aan anderstalige leerlingen op de isk-afdeling.

De Religieus-Seculiere Kring (Stadsdeel Slotervaart) Wat ons voor ogen staat met deze serie van zes bijeenkomsten is dat wij in Slotervaart een kring opbouwen met mensen die elkaars geest scherpen en elkaars blik verruimen. Het is een groep met alle denkbare religies en mensbeelden: moslims, joden, christenen, agnosten, ietsisten, humanisten, seculieren en atheïsten. De onderwerpen, zoals ´de Joods-Christelijke-Islamitische traditie van Nederland?´, ´De Kernwaarden van de Samenleving´, voor de bijeenkomsten zijn vastgesteld door de ruim 100 deelnemers op de eerste bijeenkomst.

Als voorbeeld wil ik wijzen op de multireligieuze en multimediale site www.reliflex.nl, waar men vanuit verschillende religieuze achtergrond elkaar informeert en met elkaar praat over zijn/haar geloof en de veranderingsprocessen daarin. Een manier om het wij-zij denken te boven te komen.

Opstart wijkcentrum met kansen voor (voorheen kansarme) allochtone beheerders, die tevens zicht hebben op moeilijke doelgroepen in de wijk

plaatselijke PKN kerk neemt via evangelisatie/missionaire werkgroep deel aan dialoog met Moslim gemeenschap

www.dasav.org We verspreiden de ideele boodschap AGAINST VIOLENCE ONLY LOVE (tegen geweld alleen liefde) in onze Nederlandse samenleving. Dit doen wij als landelijke organisatie vanuit het uitgaansleven en de sport. Missie van de stichting: het vragen van aandacht voor en het voorkomen van (zinloos) geweld en agressie in onze samenleving en tegelijkertijd het bevorderen van een positieve levensstijl met inzet van dans, sport en muziek. Het uitgaansleven en de sport worden als platforms gebruikt. Doelstellingen DASAV spant zich in om de volgende doelen te realiseren: 1. voorkomen van (zinloos) geweld en agressie in onze samenleving; 2. stimuleren van dansen, sporten en muziek als positieve levensstijl; 3. bewust maken dat we leven in eenheid ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht; 4. bewust maken dat je een persoonlijke keuze hebt om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Doelgroepen Nationaal brengen wij ons thema AGAINST VIOLENCE ONLY LOVE op muzikale, feestelijke en sportieve wijze onder de aandacht van een breed publiek; we doen dit door het organiseren van events en door ons te presenteren op diverse events en beurzen; het gaat om een algeheel gevoel van veiligheid in onze samenleving, aangezien het een thema is dat ons allen raakt; Lokaal (per stad, per wijk) nemen wij deel aan en organiseren wij muzikale, feestelijke en sportieve events en projecten voor jongeren en jong volwassenen (scholieren, studenten, jeugdgevangenen, werklozen, en een ieder die wil meedoen) waarbij ons thema AGAINST VIOLENCE ONLY LOVE het kloppend hart is. Zie verder www.dasav.org

Het streven naar een tolerantie samenleving gaat over alle bevolkingsgroepen wat mij betreft. Het multiculturele aspect moet er volgens mij niet uitgelicht worden omdat er sowieso een teneur van onverschilligehid is in de samenleving. Meer tolerantie moet ook gepaard gaan met grenzen, met het opvoeden van kinderen die weten wat wel en niet kan, die aanleren wat voor anderen te doen en over te hebben en die niet kijken naar huidskleur of materie. Het materiele aspect in onze samenleving overheerst dusdanig dat wij elkaar en onze kinderen daardoor geestelijk 'verliezen'. Er wordt een leegte gecreerd die soms niet meer opgevuld kan worden en die uitmondt in onverschilligheid en geweld. Mijn initiatief is dat ik door verhalen die ik schrijf op positieve wijze probeer iets toe te voegen aan wat ik soms zie als een neerwaartse spiraal. Een fijn , tolerant maar niet grenzeloos 2008 toegewenst..

Dit jaar werkt Respons, steunpunt oor mensen zonder verblijfspapieren - aan een goede start van Nieuwe Friezen met namen mensen die recent een verblijfvergunning hebben gekregen, - heeft extra aandacht voor vrouwen en mannen die slachtoffer zijn van de mensenhandel - en streeft naar een goede begeleiding van mensen die buiten alle regelingen vallen.

Op kleine schaal initiatieven nemen: Turks theehuis bezoeken, een jongen uit een Turks gezin bijles gegeven, Turkse ouders begeleid bij het zoeken van de juiste school voor hun kinderen, etc. Begin juist dicht bij huis, als dat kan.

Wij kennen in Kortenhoef een aantal alochtonen die tot volle tevredenheid van iedereen werken en integreren in ons dorp. Ze zijn vrolijk, aardig en brengen nieuwe ideeen aan. Niks mis mee dus.

Ik vond het initiatief van de twee moeders uit Slotervaart een goed voorbeeld. Zij organiseerden gewoon op eigen houtje in weinig tijd een feestelijke manifestatie met een positieve boodschap: Dit zijn onze kinderen - Wij willen rust, wij willen spelen en niet de buurt verdelen. Ik had zelf geen enkele rol bij dit initiatief, heb er gewoon over gelezen in de krant, maar was blij na alle ophef in Slotervaart ook te kunnen lezen over zo'n positieve actie vanuit de samenleving zelf.

lid van de werkgroep diversiteit; doel is bruggen te slaan tussen minderheden (allochtonen, homo's, vrouwen, andersactieven) binnen de CNVO. We gaan dit jaar samenwerken met de UNESCO. Daarnaast ben ik lid van de MVV, een vrouwengroep binnen de PvdA, waar juist de verschillen tussen en de verscheidenheid van vrouwen een grote kwaliteit is. Ik ben voorstander van ONTMOETINGSPLAATSEN van diverse burgers, zodat je kunt BENOEMEN en BOUWEN!

"Zwarte" basisischool de toermalijn met ambitie tot de beste van de stad te willen zijn, volledig geintegreerd in katholiek basisonderwijs Enschede

Zie www.coalitievoorinclusie.nl De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging van mensen en organisaties, die op een positieve manier de uitdagingen in onze samenleving aangaat en actief samen wil werken om een inclusieve samenleving te bevorderen. De Coalitie voor Inclusie werkt aan het verbeteren van de samenleving en de mogelijkheden van deelname daaraan voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Maar ook ouderen en anderen die tijdelijk of langdurig beperkingen ondervinden vallen hieronder. De Coalitie voor Inclusie neemt het initiatief én biedt ruimte voor praktische en concrete invullingen met betrekking tot inclusie, die van invloed zijn het leven van mensen zelf en op politieke- en beleidsagenda´s. binnen het intiatief dat zich dus op een inclusieve samenleving richt is ook ruimte voor migranten en mensen van een andere afkomst. Inclusie betekent erbijhoren. Wij gaan ervan uit da tiedereen erbij hoort en dat het een verantwoordelijkheid van de samenleving is om die verantwoordelijkheid vorm te geven. Integratie gaat over indiv. verantwoordelijkheden waarbij de samenleving buiten schot blijft. We werken graag samen: 06-40022269, Heleen Hartholt, coordinator Coalitie voor Inclusie

les gegeven op "zwarte school" samenwerking was prima tussen allochtoon en autochtoon Ook leerzaam voor beide kanten

Kinderen samen laten spelen. Met respect en zorgzaamheid voor elkaar, ongeacht afkomst. Voetbalclub Tos Actief Amsterdam.

Het realiseren van een Participatieraad voor de WMO waarin zoveel mogelijk nieuwe nederlanders en nederlanders vertegenwoordigd zijn. Het opnieuw samen brengen van organisaties van allochtone nederlanders in Den Helder omdat we in de voorgaande jaren als gemeentebestuur hier te weining aandacht aan hebben geschonken, 1 februari is de eerst kennismakingsbijeenkomst.

Blijkbaar zien de meeste mensen niet in dat ook mensen van andere afkomst, net zo veel rechten hebben dan wij Nederlanders. Het WIJ en ZIJ moet uit het woordenboek geschrapt worden. Er bestaat in onze ogen geen WIJ en ZIJ, mar wij allen samen. http://www.liefdesband.nl

Mijn dochter is getrouwd met een man uit Egypte en hij heeft een tijdeliejke verblijfsvergunning. Hij werkt en studeert nu bij de NS. Hij spreekt goed Nederlands en de NS geeft hem vervolgcurssen zodat hij daar kan groeien. Een goed initiatief van de NS.

Een kerstdiner voor minderdraagkrachtigen in onze kerkelijke gemeente voor een ieder die daar behoefte aan heeft, autochtoon en allochtoon.

ik volg de 3-jarige HBO-opleiding bij Klara Adalena, www.wildewijzevrouw.nl de wereld heeft behoefte aan vrouwen die in haar kracht staan, vrouwen die met hart en ziel hun bijdrage willen en kunnen geven. ik doe mijn best, ik kom eraan.

IVN arnhem is samen met de opbouwgroep van de wijk Presikhaaf ("prachtwijk") bezig met de ontwikkeling van enkele natuurbelevings- en educatie projecten. Concreet hebben we met een groep allochtone bewoners van Presikhaaf gewandeld in de prachtige heemtuin Presikhaaf. Dit gaan we voor deze groep in 2008 wederom oppakken omdat de eerste editie wederzijds zeer goed is bevallen. Verder zijn we voornemens om in de regulier taalcursus nederlands die het opbouw werk organiseert ook een blok natuur en milieu op te nemen. Naast de nederlandse taal kunnen we dan ook vertellen over de natuur in Arnhemse en omgeving > en die is de moeite waard.

Een open gesprek georganiseerd binnen Brummen

Mijn vrouw en ik zijn "buddy" van een vluchtelingengezin. Wij helpen ze wegwijs te worden in onze samenleving. Zo kweek je respect voor elkaars culturen.

Aandacht besteed aan de actie op www.regelzucht.nl en www.organisatieactivist.nl.

Op mijn school zal ik met mijn team, ouders en leerlingen bouwen en benoemen hoog in het vaandel zetten. Mijn school is een christelijke daltonbasisschhol waar wij met elkaar werken aan een pedagogisch klimaat waar bouwen en benoemen zeker een plaats heeft.

Ik ben een jongen met een lichamelijke beperking en woon in een pracht wijk. Dat komt oa door het buurthuis, dat aktiviteiten/bijeenkomsten organiseert voor de hele buurt oa straatfeesten. In onze buurt wonen allochtonen, Nederlanders en gehandicapten vreedzaam samen, dankzij het buurthuis......

ontmoet veel jongeren en ouderen van verschillende culturen, die heel normaal en fatsoenlijk leven, hun werk doen en anderen bejegenen. Helemaal eens met de oproep. Het zijn enkelen die het voor ons allemaal proberen te verpesten maar ze verliezen!!

Wij hebben een zaalvoetbalvereniging (Firtina'93 betekenis = storm).) Wij zijn in 1993 opgericht met 1 team en hebben inmiddels 4 teams die actief deel nemen aan de competitie van de KNVB. Elke jaar op eerste kerstdag organisren wij misschien wel de grootste zaalvoetbaltoernooi in nederland waar gemiddels 35 tot 50 teams aan deel nemen. Ook dit jaar is het een succes geweest waaraan 32 teams aan hebben deelgenomen. Allemaal beste wensen en een gelukkig en gezond 2008 namens zvv Firtina'93

Ik ben niet betrokken bij een specifiek initiatief dat polarisatie probeert tegen te gaan. Als privé-persoon (in de buurt, in de kerk, op het werk) ben ik wel betrokken bij individuele vluchtelingen en probeer ik consistent 'politiek correct' te zijn, hoe politiek incorrect het op dit moment ook lijkt te zijn om politiek correct te zijn. Wonend in een bijna-Vogelaarwijk betrap ik ook mezelf wel eens op schematisch wij-zij-denken, maar ik dwing mezelf steeds om 'hygiënisch' te blijven denken en bij gelegenheid met humor de discussie aan te gaan.

Laat ik eens beginnen op m'n eigen vierkante meter. Daar kom ik genoeg tegen waar ik veel aan kan doen. Het beste initiatief begint bij mezelf.

Nederland Positief: www.nederlandpositief.nl

Inzetten op (jonge) kinderen: meer buitenschoolse lessen (summercamps, bijles op zaterdag en zondag, vakanties etc.). Studenten maar ook werkende vaders en moeders kunnen hun steentje bijdragen. Maak ook gebruik van rolmodellen: laat een advocaat, arts, ondernemer vertellen (gastcollege-achtig) hoe je je doelen kunt verwezenlijken. Betrek ouders erbij, zij moeten erop toezien dat huiswerk wordt gemaakt.

Misschien al wat oud voorbeeld uit buitenland: Simon Rattle (chefdirigent Berliner Philharmoniker) maakt met kansarme (allochtone) kinderen muziek. Via de muziek verstaan ze elkaar en komt er creativiteit en energie vrij. Verschillen vallen weg, laat staan de discussie daarover. Prachtig werk!

1) Culturele festivals zoals Kwakoe en Pasar Malam om mensen deel te laten nemen in de culturele gebruiken van Nederlanders met een andere nationale achtergrond. 2) Landenprojecten op basisscholen om kinderen op jonge leeftijd te leren dat de wereld groter is dan Nederland alleen, en waardering en respect te voor andere gewoonten te kweken.

In het speciaal basisonderwijs is al jaren de gelijkheid van verschillende mensen het normale uitgangspunt!

Bij ons in de wijk is er regelmatig contact tussen de kerk en moskee. Door de bijeenkomsten en activiteiten die zij samen organiseren wordt wederzijds begrip gecreeerd. Dit is waar we in Nederland naar toe moeten. Nederland leefbaar maken voor mensen met verschillende afkomsten, maar met een algemeen doel.. Respect voor elkaar!!

Stichting Het Spraakfonds is opgericht om alle kinderen die een taalachterstand hebben en die geen hulp krijgen nu te helpen.

Ik zit zelf in het bestuur van de locale voedselbank. Een initiatief zou kunnen zijn om de allochtonen bij de vrijwilligers te betrekken

Prima initiatief wat ik van harte steun. Heb eind vorig jaar een mail gestuurd naar de PKN met de vraag of zij dit inititaief ook ondersteunen. Doen ze heb ik inmiddels begrepen. Nogmaals een geweldig goed initiatief !!! Hartelijke groeten, Kor Louissen

Als autochtone Europese-Nederlander woon ik 25 jaar (de helft van mijn leven) op Curacao. Curacao is een meltkroes van zo'n 50 nationaliteiten waar alle wereld religies vertegenwoordigd zijn. Ondanks de ontegenzegelijke problemen die wij op Curacao hebben leven de inwoners in vrede en gemoedelijk met elkaar samen. Veelal kan Curacao wat van Nederland leren; in dit opzicht echter stel ik dat de rollen omgedraaid kunnen worden en kan Nederland iets leren van Curacao. Intergreren met het mogen behouden van een eigen identiteit zal Nederland verder verrijken; dat is niet iets nieuws maar gebeurd in Nederland al eeuwen. Het bieden van perspectief, opleiding & werk - en daarbij moet zeker een flinke duw in de rug, als er sprake is van laksheid, gebruikt mogen worden - zal leiden tot het oplossen van het intergratieprobleem. Populistische, polariserende uitspraken zal alleen maar de tegenstellingen onnodig verscherpen en leidt niet tot een oplossing.

In Budo leren we onze leerlingen respectvol met elkaar om te gaan zowel in de dojo als daarbuiten. Budo is niet een sport het is een levenwijze welke zowel binnen als buiten de dojo moet worden beoefend

Informele ondersteuningsnetwerken (sociale netwerken) bouwen rond allochtonen. In samenwerking met de MEE van Amsterdam, Den Haag en andere organisaties. Doel: support bij deelname in de samenleving, door mensen aan elkaar te verbinden voor korte of langere tijd. Een zelfsturend en zelfversterkend model. Informatie: www.natuurlijkeennetwerk.nl