Brief

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2017. We hopen dat alle Nederlanders in het nieuwe jaar op een prettige en waardige manier met elkaar zullen samenleven.

Dat is niet vanzelfsprekend. Wij maken ons grote zorgen, zowel over de reële problemen die de integratie van allochtone Nederlanders met zich meebrengt als over de gepolariseerde verhoudingen in ons land. Het maatschappelijke en politieke debat over de multiculturele samenleving is verhard. De dingen moeten natuurlijk helder benoemd worden; niemand moet z'n kop in het zand steken. Maar wij signaleren een steeds verdergaande verharding van verscheidene kanten. Generalisaties en kwetsende woorden zijn aan de orde van de dag. Als allochtone jongeren in de grote steden rotzooi trappen, wordt geroepen dat het ligt aan 'de buitenlanders' of aan 'de islam'. Op hun beurt tonen sommige allochtone jongeren weinig respect voor 'de Nederlanders'. Keer op keer worden vele honderdduizenden mensen ten onrechte en volkomen onnodig in de hoek gezet.

HNY

Gelukkig leven wij in een land waarin mensen mogen zeggen wat ze willen. Maar die vrijheid mag niet worden misbruikt om elkaar te kwetsen. En dat gebeurt wèl. Serieuze, lastige vraagstukken worden versimpeld tot ongenuanceerde en polariserende oneliners. Daardoor worden problemen niet opgelost, maar versterkt. Zo raakt Nederland verstrikt in een neerwaartse spiraal van intolerantie en onverschilligheid. Dat is een doodlopende weg.

Daar willen wij iets aan doen. We willen stimuleren dat mensen problemen in de samenleving benoemen, aanpakken en oplossen, zodat burgers zich met elkaar verbinden. En wij willen de aandacht vestigen op de plaatsen waar mensen van verschillende achtergronden goed met elkaar overweg kunnen. We zien fantastische voorbeelden in alle sectoren van het maatschappelijk leven: kunst en cultuur, media, sport, wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, levensbeschouwing en politiek.

Samen-leven kan alleen als we oog hebben voor elkaars opvattingen en gewoonten. Als we respect hebben voor verschillen in afkomst en culturele en religieuze oriëntaties. Als we elkaar niet discrimineren vanwege afkomst, sekse, religie of seksuele geaardheid. Als fysiek en verbaal geweld uit den boze zijn. Als we ons onthouden van extremisme, van welke aard dan ook. Als we ons aan de wet houden. Als de scheiding tussen kerk en staat niet ter discussie staat. De meeste van die regels staan óf in de grondwet, óf het zijn algemeen geaccepteerde fatsoensnormen. Toch blijkt keer op keer dat veel mensen zich er niet aan houden.

Van oudsher staat de Nederlandse cultuur bekend als open en tolerant. In de afgelopen periode is die cultuur onder druk komen te staan. Eerst hadden we de neiging om te veel te gedogen. Nu dreigt intolerantie de boventoon te voeren. Het is tijd dat wij terugkeren naar de wortels van de Nederlandse traditie en een nieuwe balans vinden tussen de waarden van toen en de waarden van nu.

Dit ideaal willen wij uitdragen. Daar hebben we iedereen bij nodig: allochtonen en autochtonen; christenen, moslims, joden en humanisten; werknemers en werkgevers; politici en burgers.

Wij roepen u op om onze boodschap te onderschrijven. Vul uw naam in op deze website We nodigen u ook uit om daar voorbeelden te plaatsen van maatschappelijke initiatieven van mensen met verschillende achtergronden die problemen oplossen en kansen creëren. Als voorbeeld voor nieuwe inspiratie en nieuwe initiatieven.